PAULO TỸ CARTA HAN: TITO MỸ CARTA
1
Paulo tỹ rá vẽ. Sỹ Tito mỹ rán hã vẽ. Topẽ mỹ sóg rãnhrãj tĩgtĩ, kỹ Jesus Cristo vỹ inh fẽg, sỹ tỹ ti apóstolo jẽ jé. Topẽ tóg ẽprã ke ũ ag kuprẽg, ag tỹ ti ki ge jé. Kỹ tóg inh mỹ: “ha isỹ ũn kuprẽg ja ag mỹ tónh tĩg,” he ja nĩ. “Ag mỹ inh vĩ ti kãmén nĩ, sỹ ki hã tó mũ ẽn ti, ag tỹ ã vĩ jẽmẽ kỹ inh ki ge há han jé,” he ja tóg nĩ. Topẽ vỹ ẽg mỹ: “rĩr krỹg ja tũ ve jé ãjag tóg ke mũ,” he ja nĩ. Hã ve sór ẽg tóg mũ. Topẽ tỹ nén tón hã vẽ, vãsỹ, hã ra tóg ón tũ nĩgtĩ. Vãhã tóg ẽg mỹ ã vĩ tag jẽnẽ ja nĩ, ti tỹ ẽg mỹ jẽnẽnh ke kurã ki. Jesus tỹ tóg ẽg mỹ jẽnẽ ja nĩ. Hã to Topẽ tóg inh mỹ: “ha vẽnh kar mỹ tónh tĩg,” he ja nĩ, ẽg kren han tĩ ẽn ti.
Hã kỹ sóg ã mỹ tó mũ, Tito'. Inh kósin pẽ vỹ tỹ ã nĩ, ã tỹ inh mré Jesus ki rã kỹ jẽn kỹ. Ẽg jóg tỹ Topẽ mỹ sóg to vĩ tĩ, ti tỹ ã tar han jé, ã krĩ kuprã nĩ jé ke gé. Ẽg kren han tĩ tỹ Jesus Cristo mỹ sóg tag to vĩ tĩ gé.
Tito tỹ Creta ki ke ag ki rĩr
à mỹ sóg: “ha ver goj vãso tỹ Creta tá jẽ,” he ja nĩgtĩ, ã tỹ tá isỹ nén han kãn ja tũ ẽn han kãn jé. Hã kỹ sóg ã mỹ: “cidade kar ki igreja to pã'i vin,” he ja nĩ. à tỹ ũ kuprẽg kỹ, ti tỹ tỹ pã'i jẽ jé, kỹ tag to jykrén nĩ, ha mẽ. Ũn kãme kórég tũ jãvãnh jé ã tóg ke mũ, ũn prũ pir han kỹ nĩ ti. Ti krẽ tỹ Jesus ki rã kỹ tóg há tĩnh mũ, ag tỹ nén ũ vẽnhmỹ han tũ nĩn kỹ, ãjag panh vĩ jẽmẽn kỹ.
Ha vé, ũ tỹ tỹ igreja to pã'i jẽ sór kỹ tóg tỹ ũn jykre há jẽnh mũ, ũ tỹ Topẽ tũ ki rĩr há han mũnh ke mũ ti. Ti tỹ ã mré ke ag to: “ag kãfór vỹ tỹ inh nĩ,” henh ke tũ vẽ. Ũn fe tỹ gỹm ke (ka)mẽ vỹ há tũ nĩ, ũ tỹ vinho kron (ka)mẽ ti, ũn jũ (ka)mẽ ti. Kỹ tóg ã tỹ rico kenh ke hã to én ke tũ nĩ gé. Ti tỹ ũ tỹ kuvar há tá kãmũ ag mỹ: “inh mré jẽ,” hen kỹ tóg há tĩ, ti tỹ vẽnh jykre há to há nĩn kỹ, ti tỹ vẽso jykrén kỹ, vẽnh jykre kuryj han kỹ, Topẽ vĩ hã ki króm kỹ, ti tỹ vẽnh kanhrãn kỹ tĩg kỹ. Topẽ vĩ mẽ ja tóg nĩ. Kỹ ti tỹ tag kã jatu tũ nĩn kỹ tóg há tĩ gé. Kỹ tóg ũ tỹ ã vĩ mẽg mũ ag kanhrãn há han ke mũ gé, ag jyvẽn há han jé tóg ke mũ gé. Ũ tỹ ti vĩ kafãn mũ mỹ tóg tó há han ke mũ gé, ti tỹ kã jatu tũ nĩn kỹ.
10 Ha vé, ũ tỹ hẽn ri ke ag tóg mẽ jãvãnh nỹtĩ. Véké ag tóg ón kỹ vẽmén tĩ. Ag tỹ ũ lograr he sór vẽ. Judeu ag vỹ tag to tar nỹtĩ, ha mẽ. 11 Ẽg tỹ ag vĩ tỹ tũg' henh ke vẽ. Ha vé, ũ fag ne ag vĩ kri fi sór mũ', kỹ fag tóg Topẽ vĩ tovãnh sór mũ, fag mén mré hã, fag krẽ mré hã. Un'ón ag tóg tĩ, ũ tỹ fag kanhrãn sór mũ ag. Hã ra ag tóg hã to nén ũ ve sór mũ, jãnkamy ti, ag tỹ rico nỹtĩ jé. 12 Ag kãmĩ ũ vỹ ki hã tó ja nĩ, ag jyvẽn tĩ ũ, ti tỹ ag kato tẽ kỹ tag tón kỹ, ha mẽ: “Creta tá ke ag vỹ tỹ ũn ón mé nỹtĩ,” he ja tóg nĩgtĩ. “Mĩg jũ ri ke ag nỹtĩ. Rãnhrãj vãnh ag nỹtĩ, hã ra ag tóg jẽn mág tãvĩ han sór tĩ,” he ja tóg nĩgtĩ. 13 Hã ra tóg ge nĩ. Hã kỹ ag jyvẽn tar han nĩ, ag tỹ Topẽ ki rã to tar nỹtĩ jé. 14 Ag mỹ: “Judeu ag tỹ vẽnh ó tó mũ jẽmẽ sór tũg nĩ,” hemnĩ. Kỹ ag tóg ag mỹ ẽprã ke jykre tó sór mũ gé, ũ tỹ Topẽ vĩ há mẽ vãnh ag. Ẽg mré ke ag mỹ ké, ag tỹ ũ tỹ ge vĩ jẽmẽ tũg jé. 15 Ha vé, ũ tỹ vẽnh jykre kuryj han mũ mỹ tóg kuryj kar tĩ, jãvo ũ tỹ vẽnh jykre pãno han mũ mỹ tóg pãno kar tĩ gé, ũ tỹ ti ki ge tũ ag mỹ. Ag krĩ vỹ kórég nĩ, kỹ ag tóg ãjag jykre pãno to: “há ti nỹ,” he tĩ, jãvo ag tóg vẽnh jykre há to: “kórég ti nỹ,” he tĩ gé. 16 “Topẽ ki kanhró ẽg tóg nĩ,” he ag tóg tĩ, ón kỹ. Hã ra ag tóg ti jykre han vãnh nỹtĩ. Ag tỹ ti jykre han vãnh ki ẽg tóg vég tĩ, ag ón mũ ti. Ũ tỹ ge to ti kórég nĩ, Topẽ ti, ag tỹ ti vĩ ki króm sór tũ pẽ nỹtĩn kỹ. Nén ũ há han ki kagtĩg ag nỹtĩ.