PAULO TỸ CARTA HAN:
TITO MỸ CARTA
1
Paulo tỹ rá vẽ. Sỹ Tito mỹ rán hã vẽ. Topẽ mỹ sóg rãnhrãj tĩgtĩ, kỹ Jesus Cristo vỹ inh fẽg, sỹ tỹ ti apóstolo jẽ jé. Topẽ tóg ẽprã ke ũ ag kuprẽg, ag tỹ ti ki ge jé. Kỹ tóg inh mỹ: “ha isỹ ũn kuprẽg ja ag mỹ inh vĩ tónh tĩg, ag tỹ ã vĩ jẽmẽ kỹ inh ki ge há han jé,” he ja nĩ. Topẽ vỹ ẽg mỹ: “rĩr krỹg ja tũ ve jé ãjag tóg ke mũ,” he ja nĩ. Hã ve sór ẽg tóg mũ. Topẽ tỹ nén tó mũn hã vẽ, vãsỹ. Hã ra tóg ón tũ nĩgtĩ. Vãhã tóg ẽg mỹ ti vĩ tag jẽnẽ ja nĩ, ti tỹ ẽg mỹ jẽnẽnh ke kurã ki. Jesus tỹ tóg ẽg mỹ jẽnẽ ja nĩ. Hã to Topẽ tóg inh mỹ: “ha vẽnh kar mỹ tónh tĩg,” he ja nĩ, ẽg kren han tĩ ẽn ti.
Hã kỹ sóg ã mỹ tó mũ, Tito'. Inh kósin pẽ vỹ tỹ ã nĩ, ã tỹ inh mré Jesus ki rã kỹ jẽn kỹ. Ẽg jóg tỹ Topẽ mỹ sóg to vĩ tĩ, ti tỹ ã tar han jé, ã krĩ kuprã nĩ jé ke gé.
Tito tỹ Creta ki ke ag ki rĩr
à mỹ sóg: “ ver goj vãso tỹ Creta tá nĩm nĩ,” he ja nĩgtĩ, ã tỹ tá isỹ nén han kãn ja tũ ẽn han kãn jé. Hã kỹ sóg ã mỹ: “ẽmã kar ki ũ ag kuprẽg, ag tỹ tỹ igreja to kófa nỹtĩ jé,” he ja nĩ. Ũn kãme kórég tũ jãvanh nĩ, ũn prũ pir han kỹ nĩ ti. Ti krẽ tỹ Jesus ki rã kỹ nĩn kỹ tóg há tĩnh mũ, ag tỹ nén ũ vẽnh mỹ han tũ nĩn kỹ, ag tỹ ag panh vĩ jẽmẽn kỹ.
Ha vé, ũ tỹ tỹ igreja to kófa jẽ sór kỹ tóg tỹ ũn jykre há nĩnh mũ. Ti tỹ ti mré ke ag to: “ag kãfór vỹ tỹ inh nĩ,” henh ke tũ vẽ. Ũn fe tỹ gỹm ke (ka)mẽ vỹ há tũ nĩ, ũ tỹ vinho kron (ka)mẽ ti, ũn jũ (ka)mẽ ti. Kỹ tóg ti tỹ riko nĩnh ke hã to én ke tũ nĩ gé. Ti tỹ ũ tỹ kuvar há tá kãmũ ag mỹ: “inh mré jẽ,” hen kỹ tóg há tĩ, ti tỹ vẽjykre há to há nĩn kỹ, ti tỹ vẽso jykrén kỹ, vẽjykre kuryj han kỹ, Topẽ vĩ hã ki króm kỹ. Topẽ vĩ mẽ ja tóg nĩ. Kỹ ti tỹ tag kã jatu tũ nĩn kỹ tóg há tĩ gé. Kỹ tóg ũ tỹ ti vĩ mẽg mũ ag kanhrãn há han ke mũ gé. Ũ tỹ ti vĩ kafãn mũ mỹ tóg tó há han ke mũ gé.
10 Ha vé, ũ tỹ hẽn ri ke ag tóg mẽ jãvãnh nỹtĩ. Véké ag tóg ón kỹ vẽmén tĩ. Ag tỹ ũ lograr he sór vẽ. Judeu ag vỹ tag to tar nỹtĩ, ha mẽ. 11 Ẽg tỹ ag vĩ tỹ tũ' henh ke vẽ. Ha vé, ũ fag ne ag vĩ kri fi sór mũ', kỹ fag tóg Topẽ vĩ tovãnh sór mũ, fag mén mré hã, fag krẽ mré hã. Un'ón ag tóg tĩ, ũ tỹ fag kanhrãn sór mũ ag. Hã ra ag tóg hã to jãnkamy ve sór mũ, ag tỹ riko nỹtĩ jé. 12 Ag kã mĩ ũ vỹ ki hã tó ja nĩ, ag jyvẽn tĩ ũ. Ti tỹ ag kato tẽ kỹ tóg: “Creta tá ke ag vỹ tỹ ũn ón mé nỹtĩ,” he mũ. “Mĩg jũ ri ke ag nỹtĩ. Rãnhrãj vãnh ag nỹtĩ. Hã ra ag tóg jẽn mág tãvĩ han sór tĩ,” he ja tóg nĩgtĩ. 13 Hã ra tóg ge nĩ. Hã kỹ ag jyvẽn tar han nĩ, ag tỹ Topẽ ki rã to tar nỹtĩ jé. 14 Ag mỹ: “Judeu ag tỹ vẽnh ó tó mũ jẽmẽ sór tũg nĩ,” hem nĩ. Ag mỹ ag tóg ẽprã ke jykre tó sór mũ gé, ũ tỹ Topẽ vĩ há mẽ vãnh ag. Ẽg mré ke ag mỹ ké, ag tỹ ũ tỹ ge vĩ jẽmẽg tũ nĩ jé. 15 Ha vé, ũ tỹ vẽjykre kuryj han mũ mỹ tóg kuryj kar nĩ. Jãvo ũ tỹ vẽjykre pãno han mũ mỹ tóg pãno kar nĩ gé. Kỹ ag tóg ag jykre pãno to: “há ti nĩ,” he tĩ. Jãvo ag tóg vẽjykre há to: “kórég ti nĩ,” he tĩ gé. 16 “Topẽ ki kanhró ẽg tóg nỹtĩ,” he ag tóg tĩ, ón kỹ. Hã ra ag tóg ti jykre han tũ nĩgtĩ. Ag tỹ ti jykre han vãnh ki ẽg tóg vég tĩ, ag ón mũ ti. Ũ tỹ ge to ti kórég nĩ, Topẽ ti.