Ruka
Pai meai Ruka-ro iꞌati emerai-ka
1
Ruka-ro iiꞌati-ka Tiopiroi-do
1-2 Aaba Tiopiro:
Hiiro uubi-ro rimoi-do iiobodimo raarai, odii tauo piꞌatimo, ioromahoroi-da made himoꞌa uubi-ro idomai-da iaꞌaumoi-da ioroaduꞌutimo emerai-ha pirimaꞌaimo. Aaꞌo rauri, Aaba Tiopiro, moo rio-ka ara madei ata ma riꞌati meaha, ka ma rotiodoai rooi-do, mabu ioromahoroi-da iiobodimo raarai mea hiꞌa-ha tauo piriooho. Moo-ro iibai rododiai mabu roo umoo hiꞌa ma iiꞌi-ri, roo turiaha iematomudioumo raarai, Iesu-ri ihaha-ka.
Ioare ootoi iioaduꞌoi-ka
Heroda Iudea Pai iemidioi-da, pemidio Aiai poue iemaꞌatidioumo dubui ata, ruu pairai Sakaraia-ka, ruu Abaidia guui meree-ka, Aiai Dubuae omaꞌati paꞌai-da. Ruu ooboi Erisabeta, Aiai poue iemaꞌatidio dubui, Arori guui-da oobo-ka. Riiti oroiꞌioi mea oobo-ra dubu-raka Iehoma hohoi-da. Paidubui madei-re, ka Bubui-re ai-pimabedioido. Irai riiti meree bia, mabu Erisabeta kaaro-ka, kamia riiti paꞌuri hiꞌa-ka.
Himio ata, Sakaraia himia paꞌai uubi rautu irudeme motoi-da omaꞌati himioi ioohiai-da, ruu poue omaꞌati ma aꞌai-ri, Iehoma hohoi-da, pouei emaꞌati bubui pobodoumo, rii oorio paꞌaimo, aaꞌo omaꞌati ma aꞌai meree ma emeeꞌaumoi-ri poohoumo, ruu apuimoi-ka, ribo mea herei ma iitoi-ri, irudeme motoi rioi Dubuae totoi-da. 10 Aaꞌo himio mabui-da, ribo mea herei iitoi-da, turiaha uubi kekai-da ai-pirudemeumo.
11 Kaida poobodi ruui-do Paidubui arerui, herei iito totoi iha tui hapuoi-da. 12 Sakaraia-ro ruu iemeeꞌai-da urio podaudio, ka ruu toei-ro aiha peidai. 13 Irai arerui-ro ruu oduuꞌai-ka, “Toe aꞌaiꞌa, Sakaraia. Iehoma-ro, roo irudemeai tauo oromai maaka, roo ooboi Erisabeta-ro, roo meree emetei aꞌai ohio, ka pairai ita idodo, Ioare. 14 Rooi-do geema geꞌii-ro ooꞌai aꞌai, kamia hiiro-hiiro uubi geꞌii aꞌai aꞌai kaumo Ioare oobodi-da. 15 Mabu Paidubui, hohoi-da ruu erehe hiꞌa dubu-ro ooꞌai aꞌai. Ruu-ro mire obo idioꞌa. Ka ruu Dubuae Urioi-ro maamui topii haato imamiai aꞌai. 16 Hiiro Isaraꞌera uubi imaimai aꞌai rii himia Paidubui, Iehomai-do. 17 Ka ruu Paidubui epuui-da odai aꞌai, urioi-re erehei-reida, himogabo dubui Eria aibo. Abeamiꞌoi kaukai ma imeheꞌeai, mereei rautu gaaꞌu-ha ma emidioumo. Ka ruu-ro iroroomidio tiatoi, imaimai aꞌai, mea emidio oroiꞌioi eito. Uubi imaumodii aꞌai, Paidubui ooꞌui eito.”
18 Sakaraia-ro arerui atohetai-ka, “Moo-ro ara raai ihahai, raꞌaibou-da umoo iiꞌi raꞌai? Moo dubu paꞌuri-ka, kamia moo ooboi rautu paꞌuri-ka.”
19 Arerui-ro ruu oduuꞌai-ka, “Moo Gabiriera-ka. Moo Iehoma hohoi-da rotii, ka moo ruu-ro rotiodoai ara made meai roo ma romoaduꞌoi-ri. 20 Irai roo-ro, moo madei eidai bia, ara madei ihahai ruu himia hiꞌa himio mabui-da oobodiiꞌai. Mabu roo-ro madei eidai biai-ri, roo oroaduꞌuti oropoiꞌoi aꞌai. Roo piroha emidioi aꞌai, modau-die aaꞌo madei ihahai moobodii.”
21 Aatu himioi uubi pauo piraromoumo, Sakaraia irudeme motoi-da tutuu-ha iomotiimoi-ri. 22 Ka ruu iohuuꞌoi-da, made aaꞌoi modobo bia uubi eito. Rii-ro umoo iiꞌi-ka, ruu aape raa tauo eaꞌa maaka, irudeme motoi-da. Ruu-ro rii-do madei aaꞌoi modobo tiatoi-ri, tui-da perememeꞌuio. 23 Ruu iirudemea himio mabui ioropoiꞌoi-da, ruu aiha paraimai motoi eito.
24 Ipi-ro iopoꞌii-da, ruu ooboi Erisabeta topii emeeꞌai-ka, ka tu-hapuo (5) ome motoi haato pemidio. 25 Erisabeta-ro aaꞌoi-ka, “Paidubui-ro ara raai tauo ododiai maaka mooi-do. Doꞌou ara himiou, ruu rioi tauo obodii maaka, ka moo uubi-ro ireemehiipodioumoi, ai-remahuꞌeta.”
Iesu ootoi iioaduꞌoi-ka
26 Erisabeta topii tikiti (6) omei ioohiai-da, Aiai Iehoma-ro arerui Gabiriera potiodoai, goꞌotoi Rasaretai-to Garereia goroi-da. 27 Ruu made pomodau, Iosepa iomodabuaimo meree-behei eito. Ruu, rii Pai, Damida guui meree-ka. Meree-behei pairai, Maria-ka. 28 Arerui ooꞌui-ka, ida paaꞌo, “Miroi roo rautu-ka! Paidubui, roo rautu-ka. Ruu geema hiꞌa geꞌii-ka rooi-do.”
29 Maria iraromoi pauo pimidai arerui iaaꞌo madei-da, ka ruu rio-ka umoo ma iiꞌi madei ihahai. 30 Arerui-ro aaꞌoi-ka, “Maria, toe aꞌaiꞌa. Aiai Iehoma geꞌii-ka rooi-do. 31 Roo topii emeeꞌai aꞌai, ka ohio-meree ootoi aꞌai, ruu pairai ita ahoꞌoo, Iesu. 32 Ruu geema-ro ooꞌai aꞌai, ka ruu ahoꞌoi aꞌai kaumo ohu hiꞌai Paidubui Meree. Aiai Iehoma-ro ruu Pai ododiai aꞌai, ruu rariai Damida emerai. 33 Ka ruu Iakobo aramiꞌoi Pai emidioi aꞌai, ka ruu Pai erarai oropoiꞌoi aꞌai bia.”
34 Maria-ro ruu madei pomoaimai, “Ararau mooi-do raꞌaibou oobodi maꞌai? Mabu moo dubu tama umoo bia.”
35 Arerui-ro omoaimai-ka, “Dubuae Urioi-ro roo atimai aꞌai, Aiai Iehoma erarai, rooato, ooꞌai aꞌai, aaꞌo rau-ri, Dubuae mereei ahoꞌoi aꞌai kaumo, Iehoma meree. 36 Iraromai, roo riamabiai Erisabeta, pooꞌa ruu paꞌuri, uubi aaꞌoi ruu kaaro-ka, irai doꞌou, ruu topii tikiti (6) omei-ka. 37 Ata raa aahuu bia Aiai Iehomai-do.”
38 Maria-ro aaꞌoi-ka, “Moo Paidubui himoꞌa meree-ka. Roo aaꞌo emerai mooi-do ita oobodi.” Ka arerui-ro, ruu aiha pemeheai.
Maria-ro Erisabeta iaamiai-ka
39 Tutuu bia, Maria hioi-to eremaumodi-ka, ioroi, roꞌoa-roꞌoa goꞌoto atai-to, Iudea goroi-da. 40 Hiei-da ruu odoroi-ka, Sakaraia motoi, Erisabeta geꞌii made emaꞌai-ka. 41 Ka Erisabeta-ro, Maria geꞌii madei ioromai-da, ruu topii ioidio mereei geꞌii ai-piamuhiodidio. Ka Erisabeta Dubuae Urioi-ro aiha piimamiai, 42 ida geema madei-to paaꞌo, “Roo turiaha upibaiꞌoi-da, Iehoma meai, geegai roo reꞌei-daka, roo topii emidio mereei-re. 43 Moo raꞌu meai-ra, Paidubui maamui-ro moo ma raamiai? 44 Mabu, roo madei aaꞌoi-da moo topii emidio mereei geꞌii iapuhiodidio. 45 Geꞌii-ka, roo boꞌu-ro iraromo pupuo eidai, Paidubui iaaꞌo madei ihahai oobodi aꞌai.”
Maria raahoaꞌei-ka
46 Ka Maria-ro aaꞌo-ka,
“Moo kaukaui-da, Paidubui ai-remarahue;
47 Moo urioi rautu geema geꞌii raꞌai, Aiai moo oitorai Dubui-ri,
48 mabu ruu-ro, moo ruu himoꞌa meree, oobo behai, iraromai-ri.
Doꞌou imodau iiꞌai aꞌai himioi, turiaha uubi-ro moo geꞌii-to ahoꞌoodioi aꞌai kaumo,
49 mabu Erara Aiai-ro, mooi-do aꞌai raara paipai-ri.
Ruu pairai Dubuae-ka.
50 Ruu giiꞌepui odai aꞌai, roo boꞌu-ro memaabe ruui-do,
doꞌou abeamiꞌoi eito, mereei eito, aramiꞌoi eito, rariamiꞌoi eito.
51 Ruu tui-da paipai aiaꞌaia raara pidodiai,
ka boiꞌo-ro oroomomioumo, rii himia iraromoi-da, ruu-ro iburuti-ka.
52 Ruu-ro pai erara iemidioumo uubi ai-pimooruodio,
ka himoꞌoi pimioo.
53 Ruu-ro rioi goroꞌoro uubi meamea raarai-da piomoto,
ii raara hiiro-hiiro uubi tutuu-ha pitiodoai.
54 Ruu-ro, ruu himoꞌa mereei, Isaraꞌera ai-pomoaabai,
ruui-do giiꞌepu iraromoi piraromai,
55 Aberahamo himia rariamiꞌoi eito iaraa-ha,
rimo abeamiꞌoi eito iaaꞌo aiboi.”
56 Maria, Erisabeta rautu, retoꞌa-gaaꞌu (3) ome aibo pemidio, ida paraimai goꞌotoi eito.
Ioare Babatiso iootoi-ka
57 Erisabeta mereei araraꞌii-ka, mereei aiha pooto, ohio. 58 Ruu riaraamiꞌoi-re, ruu taitai uubi-reiro, ruu Paidubui-ro iomoaabai mea geegai ioroomaimoi-da, geꞌii paꞌaimo ruu rautu.
59 Puura gaaꞌui ioroohodi didimoi, mereei tama ahiai idabuaimoi-ka, ka pairai ma idodoumo Sakaraia, ruu abeai pairai-da. 60 Irai ooto maamui-ro aaꞌoi-ka, “Abia, ruu pairai, Ioarei-to, ita ahoꞌoumo.”
61 Rii-ro ruu oduuꞌaimoi-ka, “Roo riaraamiꞌoi-da, iire pairai ahoꞌoumo bia.” 62 Ka rii-ro mereei abeai ememeꞌuioi-ka, mereei ruu-ro boꞌui-to ahoꞌoi maꞌai.
63 Ka Sakaraia erememeꞌuioi-ka iꞌati raa-ri. Ka rii urio podaudioumo ruu iꞌati-da, “Ruu pairai Ioare-ka.” 64 Aaꞌo ipi haato, Sakaraia madei araꞌerai-ka, Aiai aiha pemarahue. 65 Riiti taitai uubi, geega toe paꞌaimo, ka madei iodai-da roꞌoa-roꞌoa mati Iudeaito, uubi-ro aaꞌo raarai madei aiha poromoaꞌoiamo.
66 Diamoi ioroomaimoi-da, uubi geemai-ro ai-piraromoumo, ida paraatomo, “Ara mereeu raꞌu-ro ooꞌai maꞌai?” Mabu ruu Paidubui erara meree-ka.
Sakaraia ieremamaihidio madei-ka
67 Dubuae Urioi-ro, Ioare abeai Sakaraia iimamiai-da, araibau peremamaihidio:
68 “Ai-remarahue kaumo Paidubui Iehoma, Isaraꞌera uubi Urio Abeai,
mabu ruu tauo ooꞌu maaka, ruu uubi oroiꞌioi eito ma imaimai-ri.
69 Ruu-ro erehe hiꞌa ioitouti mereei tauo rimaꞌai maaka,
Damida guui-da, Damida Iehoma himoꞌa meree-ka.
70 Aiai-ro epuui-to dubuae himogabo uubi madei modoboi, ruu iereemamaihidio aiboi,
71 ruu-ro rimo iahiꞌii aꞌai, rimoi-do boho uubi-re,
kamia rimoi-do udo uubi-rei erehei goroi-da.
72 Ruu-ro rimo rariamiꞌoi giiꞌepu pimaꞌai,
mabu ruu-ro ai-piraromai rii rautu iereemedeeꞌaumo Dubuae madei.
73 Rimo rariai Aberahamo rautu iereemedeeꞌaido madei,
74 rimo boho uubi erehei goroi-da ma riahiꞌii,
ka ruu himoꞌa ma raꞌaimo toe tiato-ha.
75 Ka rimo ruu hohoi-da, dubuae-ra gamoꞌo-raida ma rodaumo, rimo oroiꞌioi aꞌai himioi-da.
 
76 Ka roo, moo meree, roo ahoꞌoi aꞌai kaumo hoꞌu hiꞌai Paidubui himogabo dubu.
Mabu roo Paidubui epuui-da odai aꞌai,
ruu gaboi emaumodi,
77 ruu uubi umoo ma imaꞌai, oroiꞌioi eito ma iiraimaimo,
rii memihoi imapihiti-da.
78 Mabu Aiai geema giiꞌepu-ka rimoi-do,
aaꞌo rau-ri rimo ioitouti aꞌai mereei oaho himioi hehei aibo oruoi aꞌai aromoi-da,
79 hehei-da ma emidioumoi-ri, duꞌi-da emidio uubi-re, ka oroihi duꞌi-da emidio uubi-re,
ka rimo otoi gamoꞌo gaboi-da ma rimadaꞌuimo miroi eito.”
80 Ka mereei pupuo-ha piiꞌi tuupi-re urioi-rei rautu, ka opuhe mati-da pemidio, ida didimoi-to poobodi uubi geemai eito, Isaraꞌeraato.