Sura ya 6
Bhala bhoha bhabhajhele pasi pa nira kama bhatumwa bhabhatolelayi mabwana bhabhi kama bhajhe ni litengo lyoha bhilondeka kubhomba naha ili lihina lya K'yara ni mafundisu ghasilighibhu. Bhatumwa bhabhajhele ni mabwana bhabhikiera bhasibhajimuli kwandabha bhene ndo bhalongobhe. Badala jhhiake bhabhatumiklayi nesu. Kwandabha mabwana bhabhitangatibhwa mahengu gha bhene ndo bhaamini na bhiganikibhwa. Manyisiajhi ni kughatangasya mambo agha. Ikajhelayi munu fulani imanyisya kwa upotovu na ikaghapokelalepi majhelekesu ghitu gha ghiaminika, ambagho ndo malobhi gha Bwana bhitu Yesu Kristu, japo bhakalijhedekela lepi lifundisu lyalilongosibhwa mu utauwa. Munu ojhu ikwifuna na amanyili lepi kyokyoha. Badala jhiake, ajhe ni fuju ni mabishanu panani pa malobhi. Malobhi agha ghihogola bhuifu, ngondo, malighu, shuku jhibhibhi, ni fuju sya mara kwa mara kati jha bhanu bhabhajhele ni luhala kwa liharibiki. Bhakajhileka bhukweli. Bhifikiri kujha utauwa ndo njela jha kujha matajiri” Henu utauwa ni kuridhika ni faida mbaha. Kwa ndabha twahidili lepi ni kyokyoha pa duniani. Wala twibhwesyalepi kutola kyokyoha kuhoma paduniani. Badala jhiake, tufukuajhi ni kyakulya ni maguanda. Henu abhu bhabhibeta kujha ni mali bhibina mu majaribu, mu n'teghu ni tamaa sibhibhi, ni mu khenu kyokyoha kyakikabhabhomba bhanu bhajhibhilayi mu majhangamisi ni bhuharibifu. 10 Kwa kujha kugana hela ndo chanzo kya aina syoha sya uovu. Bhanu ambabho bhinoghela ejhu bhapotosibhu, patali ni imani na bhakinyanyili bhene kwa huzuni jhimehele. 11 Lakini bhebhe munu ghwa K'yara, ghajumbayi mambo aghu. Khesijhi haki, utauwa, bhuaminifu, luganu, bhusindamalifu ni bhololo. 12 Komanayi vita finofu fya imani. Kamulilayi bhusima bhwa milele bhwa bhusopibhu. Jhajhele kwa ndabha ejhe kujha ghwahomisi bhushuhuda palongolo pa mashahidi bhamehele kwa khela kya kijhele kinofu. 13 Nikupela amri ejhe palongolo pa K'yara, jhaisababisya fenu fyoha kuishi, ni palongolo pa Yesu Kristu, jhaajobhili jhajhijhele jha bhukweli kwa Pontio Pilato: 14 jhitunzayi amri kwa bhukamilifu, bila bhuogha, hadi kuhida kwa Bwana bhitu Yesu Kristu. 15 K'yara ibetakudhihirisha kuhida kwa muene kwa bhwakati bhwa wilondeka- K'yara, Mbarikibhwa, nghofu jhiene, Mfalme jha itabhwala, Bwana jhailongosya. 16 Muene jhaitama milele na jhaitama mu muanga bhwa bhukaribilibhu lepi. Ajhe lepi munu jhaibhwesya kumbona bhwala jhaibhwesya kundanga. Kwa muene lijhelayi litengo ni uweza bhwa milele. Amina. 17 Bhajobhelayi matajiri mu ulimwengu obho bhasikifuni, na bhasitegemeli mu utajiri, anibho bhwa bhuhakikalepi. Badala jhiake, bhilondeka kuntumaini K'yara. Ambajhe akatupela, utajiri bhuoha bhwa ukweli ili tuhobhokelayi. 18 Bhajobhelayi bhabhombayi manofu, bhatajirikayi mu mbombo sinofu, bhajhelayi bhakarimu, ni utayari bhwa kuhomesya. 19 Mu njela ejhu bhibetakwibhekela misingi minofu kwa mambo ghaghihida, ili kwamba bhabhwesiajhi kukamula maisha halisi. 20 Timotheo, l'endayi khela kyaupelibhu. Kijhepusiajhi ni majadilianu gha kipumbafu ni mabishanu ghenye kwip'enga ambagho kwa udesi ghikutibhwa maarifa. 21 Baadhi jha bhanu bhikaghatangasya mambo agha, ni naha bhadulili imani. Neema na ijhelayi pamonga nabhi.