2Bhathesalonike
Sura ya 1
J'hikatulondeka tete kumbombesya K'yara magono ghoha kwa ndabha j'hinu bhalongo. Kwa ndabha naha ndo j'hikatulondeka, kwa kuj'ha imani j'hinu j'hij'ha j'hikhola muni, ni luganu lwinu kwa Kila munu bhuj'hongesekai muni. Henu tete twebhene twilongela kwa kujifunila kwa ndabha j'ha muenga mu makanisa gha K'yara. Twilongelela habari j'ha saburi j'hinu ni imani j'ha mj'he nayu mu matombosi ghoha. Twilongela kwa habari j'ha malombosi ghamkaghakamuhla. E'j'he ndo ishara j'ha haki j'ha K'yara. Matokeo gha agha ni kuj'ha muenga mmbalangibhwaghi kuj'ha mwilondeka kuj'hingila ufalme bhwa K'yara ambabho kwa ndabha j'ha muene mwilombosibhwa. Kuj'ha ndo haki kwa K'yara kubhalepa malombosi bhala bhabhakabhatesya muenga. Ni kubhap'hela raha muenga mwamwitesibhwa pamonga natu. Ibeta kubhomba naha wakati bhwa kufunulibhwa kwa muene Bwana Yesu kuh'omela kumbinguni pamonga ni malaika bha uweza bhwa muene. Mu muali bhwa muoto ibeta kubhal'epesya kisasi bhene bhabhammanyi lepi K'yara ni bhene bhabhibela kuy'etek'ela injili j'ha Bwana ghwitu Yesu. Bhibetatesibhwa kwa maangamizi gha milele bhakaj'haj'hi bhatengibhu ni kaj'hilu ka bwana ni bhutukufu bhwa nghofo syake. 10 Ibekubhomba pa ibekuhida ili kutukusibhwa ni bhanu bhemwene ni kusyangasya na bhoha bhabhaamini kwa ndabha bhushuhuda bhwilu kwa muenghbhwasadikibhu kwa muenga.