Sura ya 2
Henu, bhebhe mwanabhangu, upelibhwayi nghofu mu neema jha jhijhele mugati mwa Yesu Kristu. Ni mambo gha ughap'eliki kwa nene miongoni mwa mashahidi bhamehele, ughakabisiajhi kwa bhanu bhaaminifu ambabho bhibhwesya kubhafundisya bhamana kabhele. malombosi pamonga ni nene, kama askari mwema ghwa Kristu Yesu. Ajhelepi askari jhaitumikila wakati bhobhuobhu ikwishughulisya ni mbombo sya kawaida sya maisha agha, ili kwamba ampendesiajhi ofisa ghwa muene mbaha. Kabhele kama munu isindana kwa n'jumba lubhelu, ibetalepikupelibhwa litaji kama ibetakusindana kwa kukesya kanuni. Ndo muhimu kujha n'kulima jha ajhe ni bidii ajhiaghe ghwa kuanza kukabha mgao bhwa mazao gha muene. Ukinong'oniajhi kya nikujobhili, kwandabha Bwana ibetakupela bhuelebhwa mu mambo ghoha. Mun'kombhokayi Yesu Kristu kuhoma uzao bhwa Daudi, ambajhe afumulibhu kuhoma kwa bhafu. Ejhe ndo kul'engana ni bhujumbe bhuangu bhwa injili, ambabho kwa ndabha jha obhu nitesibhwa hata kukhongibhwa minyororo kama mharifu. Lakini lilobhi lya K'yara likongibhwa lepi kwa minyororo. 10 Henu, nisindamale mambo ghoha agha kwandabha jha bhala ambabho K'yara abhasalili tayari, ili kwamba nabhene bhaukabhayi bhwokovu bhwabhujhele kwa Kristu Yesu pamonga ni bhutukufu bhwa milele. 11 Bhujobhi obho ndo bhwa kuaminika: “Ikajhiajhi tufuili pamonga ni muene, tubetakutama pamonga ni muene kabhele, 12 kama tusindamele, twibetakutabhwala pamonga ni muene kabhele, kama twibetakumbela muene, ni muene kabhele ibetakutubela tete. 13 kama twibetalepi kujha bhaaminifu, muene ibetakujha muaminifu, ndabha ibhwesya lepi kwibela muene.” 14 Jhendelelajhi kubhakhombosya panani pa matendo agha. Bhaonyayi palongolo pa K'yara bhalekayi kubishana kuhusu malobhi. Kwandabha ghajhelepi manufaa kulijambo e'le. Kutokana ni e'le bhujhele bhuharibifu mbaha nesu kwa bhala bhabhipelekesya. 15 Bhombajhi bidii kulasya kujha bhakujhedekili kwa K'yara kama mbomba mbombo jhaadulili sababu jha kulaumibhwa. Mulitumilajhi lilobhi lya bhukweli kwa usahihi. 16 Mukijhepusiajhi ni majadilianu gha kidunia, ambagho ghilongosya kwa zaidi ni zaidi jha uasi. 17 Majadiliano gha bhene ghibetakusambala kama donda ndugu. Miongoni mwa bhene ndo Himenayo ni Fileto. 18 Abha ndo bhanu bhabhaudulili bhukweli. Bhijobha kujha bhufufuo tayari bhumali kuhoma. Bhip'endula imani jha baadhi jha bhanu. 19 Hata naha, misingi imara jha K'yara jhijhema, bhabhajhe ni bhuandishi obho, “Bwana abhamanyili bhabhajhele bha muene, ni khila jha alitajeghe lihina lya Bwana ndo lazima akitengaghe ni bhudhalimu.” 20 Munyumba jha kitajiri, sio kujha fijhele fenu fya dhahabu ni shaba tu. Kabhele fijhele fenu fya mab'eh'e ni bhudopi. Baadhi jha efe ndo kwa ndabha jha matumizi gha heshima ni baadhi jhiake ndo kwa matumizi ghaghabelikujha gha litengu. 21 Ikajhelayi munu ibetakwitakasya muene kuhoma mu matumizi ghaghabeli kujha gha heshima, muene ndo khenu kya kilondeka kutengulibhwa. Atengibhu maalumu, jhaajheni manufaa kwa Bwana, na aandalibhu kwa khila lihengu linofu. 22 Musikhembelayi tamaa sya bhusongolo. Ukakesiajhi haki, imani, luganu, ni amani pamonga ni bhala bhabhakan'kuta Bwana kwa muoyo bhunofu. 23 Lakini ubelayi bhupumbafu ni maswala gha kipuuzi. Kwani umanyili jha kujha wihogola ngondo. 24 M'tumishi ghwa Bwana ilondeka lepi kukomana, badala jhiake ilondeka kujha mololo kwa bhanu bhoha, jhaibhwesya kumanyisya, ni jhaisindamala. 25 Na lazima abhaelimisiajhi kwa bhololo bhala bhabhakamp'enga yamkini K'yara abhwesiajhi kubhap'ela toba kwa kujhimanya kweli. 26 Bhabhwesiajhi kukabha ufahamu kabhele ni kujhepuka n'teghu ghwa syetani, baada jha kujha bhatekibhu ni muene kwa ndabha jha mapenzi gha muene.