Sura ya 2
Bho jhifikili ligono lya Pentekoste, bhoha bhajhele pamonga sehemu jhimonga. Ghafla bwatokili muungurumo kuhomela kumbinguni kama mp'ongo n'kali. Ukameme mu nyumba jhioha mwa bhatamili. Apo syabhatokili ndimi kama ndimi sya muoto sigabhwanyiki, sikajha panani pa bhene kwa khila mmonga. Bhene bhoha bhakamemesibhwa ni Roho mtakatifu na bhakayanda kujobha kwa lugha s'enge, kama vile Roho mtakatifu kya abhajalili kujobha. Henu, bhahele bhayahudi bhabatameghe Yerusalemu, Bhacha K'yara kuhoma kila taifa pasi pa mbingu. Ngurumo e'se bho sipelekibhu, likundi lya bhanu bhakahida pamonga ni bhakajha ni wasiwasi kwandabha khila munu abhapeliki bhilongela kwa kila munu ni lugha jha muene. Bhaduele ni kusyangasibhwa, bhene bhajobhili, “Kweli abha bhoha bhilongela bha Galilaya lepi mbona? Kwa ndaya kiki tete tukabhap'heleka, kila mmonga ku lugha sya tuhogoliki nasu? Bhapartia ni Bhamedi ni Bhaelamu, niabhu bhabitama Mesopotamia, Uyahudi, ni Kapodokia ni mu Ponto ni Asia, 10 ku Frigia, Pamfilia, ku Misri ni sehemu jha Libya hata Kerene, nibhahesya kuh'omelaRumi, 11 Bhayahudi ni Bhaongofu Bhakrete ni Bhaarabu, tukabhap'eleka bhilongela kwa lugha sya tete kuhusu mbombo sya uweza bhwa K'yara.” 12 Bhoha bhaduele ni kutatanisibhwa; bhajobhesene bhene kwa bhene, “Ejhe ijhe ni maana gani?” 13 Lakini bhangi bhadhihakili bhakajobha, “Abha bhajasibhu kwa mvinyo mpya.” 14 Lakini Petro akjhema pamonga ni bhala kumi na moja, akakwesya sauti, akajobha, “Bhanu bha Yudea na bhoha bha mwitema apa Yerusalemu, e'le limanyikanayi kwa muenga, mup'elekesiajhi kwa makini malobi gha nene. 15 Bhanu abha bhagalilepi kama kya mwidhanila kwa ndabha henu lukhela saa tatu 16 Lakini lyajhele limalikujobhibhwa kup'etela nabii Yoeli: 17 Ibetakujha katika magono ghwa kumuishu, K'yara ijobha nibeta kujihitisya Roho bha jhoni kwa bhanu bhoha. Bhana bhinu ni bhali bhinu bhibeta kuhomesya unabii, Bhasoni golo bhibeta kulola maono, ni bhaseya bhinu bhibeta kulota ndoto. 18 Felafela juu jha bhatumishi bhangu nibhatumishi bhangu bhadala katika magono aghu, nibeta kujhatisya Roho bha jhoni, na bhene bhibeta kutabiri. 19 Nibeta kulasya maajabu kunani ni ishara pasi pa duniani, damu, muoto, ni mafusho gha liosi. 20 Nilijobha libeta kubadilisibhwa kujha ngisi ni mwesi kujha damu, kabla jhakuhida ligono libhaha ni lya ajabu jha Bwana. 21 Ibeta kujha kila mmonga ambajhe akalikuta lihina lya Bwana ibeta kuokoka. 22 Bhanu bha Israeli, mup'elekayi malobhi agha. Yesu gha Nazareti mwanadamu jha athibitishibhu ni K'yara kwa muenga kwa matendo gha uweza ni maajabu, ni ishara ambasyo K'yara kup'etela muene katikati jha muenga, kama mwejhomu kya mumanyili. 23 Kwa ndabha jha mpango ambajho ghwa kusudidibhu kuh'omela kubhuandu. Ni maarifa gha K'yara abhosibhu, ni muenga, kwa mabhobho gha bhanu bhahalifu, mwan'sulubishji ni kun'koma, 24 ambajhe K'yara an'jhiuili, akaubhosya uchungu bhwa mauti kwa muene, kwa ndabha jhabhwesekene lepi kwa muene kumilikibhwa ni obhu. 25 Hivyo Daudi ijobha kuhusu muene, nana bwene Bwana daima mbele jha mihu ghanghu, muene ajhele kibhoko kyangu kya kulia hivyo basi nibetalepi kuhegelesibhwa. 26 Kwa hiyo muoyo bhwa nene bhwa hobhwiki ni lumilu lwa nene ghwafurahishibhu. Pia mbele bhwangu wibeta kuishi mu bhujasiri. 27 Wibetalepi kujhileka nafsi jha nene jhilotayi kuzimu, wala wibetalepi kuruhusu mtakatifu ghwa jhobhi kulola uozo. 28 Bhebhe udhihirishi kwa nene jhele jha uzima; wibeta kunibhomba nijhela ni furaha pamihu pa jhobhi. 29 Ndongo, nibhwesya kulongela kwa muenga kwa bhujasiri kuhusu dadi hitu Daudi: muene lijhele pamonga natu hadi lelu. 30 Hivyo, ajhele nabii na amanyili kujha k'yara amalikupaa kwa kiapo kya muene, kwamba ibeta kubheka mmonga katika uzao bhwa muene pa kiti kya enzi. 31 Alibhwene e'le manyata ni kujobha kuhusu ufufuo bhwa Kristu, wala alekibhulepi kuzimu, wala mbele ghwa muene ghwa bholi lepi. 32 Yesu Ojho - K'yara amfufuili ambajhe twebhoha mashahidi. 33 Henu bho ajhinulibhu ku kibhoko kya kuume kya K'yara ni kupokela ahadi jha Roho mtakatifu kuh'omela kwa Dad, muene amimi ni ahadi ejhe, ambajhe muenga mwilola ni kup'eleka. 34 Kwani Daudi apai lepi kulota kumbinguni, lakini ijobha, 'BWANA ajobhili kwa Bwana ghwa nene, 35 “tamayi kibhoko kyangu kya kulia, mpaka panibeta kubhabhomba maadui bha jhobhi kigoda kwa ndabha jha magolo gha jhobhi. 36 Kwa hiyo nyumba jhioha jha Israeli na imananyayi kwa hakika kwamba K'yara ambombili muene kujha Bwana ni Kristu, Ojho Yesu ambajhe mwan'sulubisi.” 37 Henu bho bhap'eliki nahu, bhahomibhu mu miteema gha bhene bhakan'jobhela Petro ni mitume bhangi, “Ndongo, tuketabhuli? 38 Ni Petro atabhajobhela, “Mutubuayi na mubatisibhwayi, khila mmonga bhinu, kwa lihina lya Yesu Kristu kwa ndabha jha msamaha ghwa dhambi sya muenga na mwibeta kupokela zawadi jha Roho mtakatifu. 39 kwani kwa jhomo ndo ahadi ni kwa bhana bhinu ni kwa bhala bhoha bhabhahe kutali, bhanu bhingi na kwa kadri Bwana K'yara ghwelu pa ibeta kubhakuta.” 40 Kwa malobhi mingi ashuhudili ni kubhasihi ajobhili, “mwikiokolayi mbokayi mukizazi e'le kiovu.” 41 (ndipo bhakaghepokela malobhi gha muene ni kubatisibhwa, hapo bhakajhongeseka mu ligono e'le kama nafsi elfu tatu. 42 Bhakayendelela ni mafundisu gha mitume ni ushirikiano, katika kuumetula n'kate ni mu maombi. 43 Hofu ikahida juu jha khila nafsi ni maajabu ghamehele ni ishara sikabhombibhwa kup'etela mitume. 44 bhohe bhabhakyeri'ri pamonga ni kujha ni fenu fya bhene kwa pamonga, 45 na bhahemelisi fenu ni miliki sya bhene ni kugabhwanya kwa bhoha kul'engana ni hitaji lya khila mmonga. 46 Hivyo ligono baada jha ligono bhajhendilili bhakajha ni lengo limonga mu hekalu, na bhametuili n'kate mu kaya, na bhashirki kya kulya kwa furaha ni unyenyekevu bhwa miteema. 47 Bhan'sifili K'yara na bhajhele ni kibali ni bhanu bhoha. Bwana abhajhongisi ligono kwa ligono ambabho bhajhele bhiokoliwa.