Waefeso
Sura ya 1
Paulo, n'tume wa Yesu Kristu kwa mapenzi gha K'yara, kwa bhabhatengibhu kwajia ya k'yara bhabhayele Efeso na ndo bhaaminifu kup'etela kristo Yesu. Neema iyelai kwa yhomo ni amani yayihomela kwa K'yara Dadi wa yhoto na Bwana Yesu Kristu. K'yara na Dadi wa Bwana wa yhoto Yesu Kristu apelibhuayi sifa. Nando muene ya atubaliki kwa kila baraka sa kiroho, kup'etela sehemu sa kumbinguni mugati mwa Kristu. Kabula ya kubhombibhwa ulimwengu, K'yara atuchaguili tete yatiamini kup'etela kristu. Atuchaguili tete ili tubhwesyai kuya bhatakatifu na twatilaumika lepi palongolo pa muene. Ku'petela lipendo K'yara atuchaguili kamuandi kwa kututwaa kujo bhana munu kwa njia ya Yesu Kristu. Aketili naa kwa ndabha apendisibhu kuketa kela kaatamaniayi. Matokeo ghaki yakuwa K'yara itukusibhwa kwa neema ya utukufu bhuake. eke ndo kaatupelili bhuaka kwanjela ya mpendwa bhuake. wa ndabha kup'etela mpendwa bhuake, tuyeni uleobubhosi kup'etela muasi wamuene, msamaa was thambi. Tu yenalu ele ndabha ya utajili wa neema sya muene. Aketili neema eye ujelai nyingi kwajia yhoto ndabha ya hekima ni kuyelebhwa. K'yara aketili imanyikanai ukueli wa ujisighili wa mipango, kutokana ni hamu yaidhihilishi bhu mugati mwa Kristu. 10 Magono ghatimiliki utimilifu ki mpango wa muene, K'yara alasibheka kila khenu pamonga fya kumbinguni ni fya panani fya mund'ema mugati mwa Kristu. 11 Kup'etela kristu twamalili kuchagulibhwa na kusudi bhwa kabula ya magono. Eye yayele kubhonekana kwa mpango ya iketa fhenu fyoa kusudi la mapenzi gha muene. 12 K'yara aketili naa ili ndabha tubhwesya kuya ni noli sya utukufu bhuake. Tayele bhakuanza kuya ni ukifu mugati mwa Kristu. 13 yele kwanjela ya Kristu kujo mwapeliki lilobhila ukueli, injili ya bhuokovu bhuino kwa njela ya Kristu. Yayele kup'etela muene kabhele kujo mhamini ni kus'opibhwa mhuri wa Roho N'takatifu yaabhaahidi. 14 Roho ndo zamana ya ulisi wa yhoto hadi umiliki pa wilota kupatikana. Eye yayele ndabha ya noli ya utukufu wa muene. 15 Kwa ndabha eye, toka magono panap'elekai imani ya yhomo mugati mwa Bwana Yesu ni kup'etela lipenzi linhu kwa bhala bhoa yabhatengibhu kup'etela muene. 16 Nilekili he kumshukuru K'yara kwajia ya yhomo ni kubhataja kup'etela maombi ghangu. 17 Nis'oma yandabha K'yara wa Bwana wa yhoto Yesu Kristu, Dadi wa utukufu, alabhapela roho ya hekima, mafunuo gha ufahamu bhuake. 18 Nis'oma yandabha mihu gha yhomo gha mmiteema ghasopi bhwa nulu kwa muenga ni kumanya bholoki ukifu wakukutibhwa kwa yhomo. Nis'oma ya kuwa mmanyai utajili wa utukufu wa ulisi bhuake mwa bhala yabhatengibhu ndabha ya muene. 19 Nis'oma ndabha umanyai ubhaa wauzidili nghofo syaki mugati mwayomo yabhamwiamini. Ubhaa obho ni kubhonekana kubhomba mbhombho kup'etela nghofo syake. 20 Eye ndo nghofo yaya fwanyai mbhombho mugati mwayomo Kristu magono K'yara paamfufulai kuhomela ku wafu ni kumtamika mkibhoko Kya muene Kya kulia kup'etela mahali pa kumbinguni. 21 Atamiki Kristu panani ni patali ni utawala, mamlaka, nghofo, enzi, ni kila lihina lali tajibhwa. Atamika Yesu si kwa magono agha ni magono gha ghihida kabhele. 22 K'yara afitishili fhenu fyoa pasi pa magolo gha Kristu. Amfwanyili muene mutu kunani mu fhenu fyoa mu likanisa. 23 Ndo mulikanisa kujobhe ndo mbhele wa muene, ukamilifu wa muene kujaza fhenu fyoa kup'etela njela syoa.