Sura ya 5
Mhidayi henu, muenga jha mujhele matajiri, mulelayi kwa sauti jha panani kwandabha jha tabu jhajhihida panani pa muenga. Bhutajiri bhwa muenga bhuharibibhu ni maguanda gha muenga ghadakulibhu ni manu maharibifu. Dhahabu sya muenga ni hela sya muenga sidulili thamani, ni bhuharibifu bhuake bhwibeta kushuhudila dhidi jha muenga ni kujhangamisya mibhele gha muenga kama muoto. Mukibhekili hazina jha muenga mu magono gha kumwishu. Mutangayi, malepu gha bhabhomba mbombo bhala ambabho mubhalepili lepi kwa kubena mu migonda ghinu - bhilela, nni kilelu kya bhala, bhabhebenili nia zao gha muenga kighafikili mb'olokhoto sya Bwana ghwa majeshi. Mutamili kwa anasa pa duniani ni kwifurahisya muenga mwebhene. Mukinenepisi mioyo ghya muenga ku magono gha machinju. Nin'hukumuili ni kunkoma jhaahe ni haki jhaibhwesya lepi kubhap'enga. Henu, musinda makayi bhalongo, mpaka ujio bhwa Bwana, kama mkulima ilendela mavuno gha thamani ni kuhoma mu nchi ilendelela kwa bhuvumilivu kwandabha jha muene, mpaka fula sya kuanza ni sela sya kumwishu sikatonyayi. Kabhele muenga mujhelayi bhavumilivu. Mukasiajhi mioyo ghoya muenga, kwandabha kuhida kwa muene Bwana akaribili. Ndongo, musikilombosi jhomu kwa jhomu, kusudi musihidi mukahukumulibhwa. Langayi hakimu ijhema pandiangu. 10 kwa mfano, ndongo mulangayi malombosi ni bhuvumilivu bhwa manabii bhabhanenili mu lihina lya Bwana. 11 Langayi tukabhakuta bhalabhabhisindamala, “heri” Mp'eliki bhuvumilivu bhwa Ayubu na mulimanyili kusudi lya Bwana kwandabha jha Ayubu, ni kwa jinsi jhalakhu Bwana amemili huruma ni rehema. 12 Zaidi jha ghoha, bhalongo bhangu, musolapi, aidha kwa mbingu ama kwa nchi au kwa kiapu kya aina jhenge. Bali hebu “Ena” jha jhomu na jhimaanisiajhi “ena” ni “lepi” jha muenga na jhimaanisiaghi “lepi” ili kwamba musihudi kubinila pasi pa hukumu. 13 Ajhe jhejhioha miongoni mwa muenga ajhe ni malombosi? Lazima as'okayi. Je, munu jhe jhioha ndo n'kolo kuchonjela? Na jhjobhelayi sifa. 14 Je, ajhe jhe jhejhioha miongoni mwa muenga jha ajhe n'tamu? Na abhakutayi bhaseya bha kanisa bhas'okayi panani pa muene bhampakili mafuta mu lihina lya Bwana. 15 Ni maombi gha imani ghibetakumponesya n'tamu ni Bwana ibetakunjinula na kama ibetakujhha abhombili dhambi, K'yara ibetakusn'samehe. 16 Henu mubhungamayi dhambi sya jhomu kwa jhomu, ni kus'omelana khila mmonga ni njinu, ili mubhwesiajhi kuponesibhwa. Maombi gha mwenye haki ghihogola matoleo mabhaha. 17 Eliya ajhele munu mwenye hisia kama sya tete, as'omili kwa juhudi kujha fula jhisiotonyi na jhatonyili lepi pa nchi kwa muda ghwa miaka midatu ni miesi sita. 18 Ni Eliya as'okili kabhele, ni mbingu syajhitisi fula panani pa nchi ni nhi jhapisili mavuno. 19 Bhalongo bhangu, kama jhejhioha mugati mwa jhomu pa ihoma kuhoma mubhukweli, lakini munu jhongi an'keebhuisi. 20 Hebu na umanyayi kujha jhehioha jhaikandongosya mwenye dhambi kubhoka mu ibetakuponyesya nafsi jha bhukonyofu ibetakuponyesya nafsi jha muene kuhoma mu mauti na ibetakugupika bhwingi bhwa dhambi.