Sura ya 2
Baada jha magono madatu, kwajhele ni ndobho okhu kana jha Galilaya ni nyinamunu Yesu ajhele okhu. Yesu ni bhanafunzi bha muene bhaalikibhu okhu ku ndobho. Wakati bhamalikibhu divai, nyinamunu Yesu akan'jobhela, “Bhajhelepi ni divai.” Yesu ajibili,” N'dala ej'hu jhikanihusu kiki nene? muda ghwa nene bado bhutimili lepi.” Nyinamunu akabhajebhela bhatumishi, “Kyokyote kyaibeta kubhajobhela mubhombayi.” Basi kwajhele ni mitungi sita jha maganga pala jhajhabhekibhu kwa ndabha jha kusamba mu sikukuu sya bhayahudi khila limonga lyajhele ni bhujazo bhwa nzio mbili tatu. Yesu akabhajobhela, “Mumemesiayi masi mitungi ghya maganga.” Bhakamemesya hadi panani. Kisha akabhajobhela bhala bhatumishi, “Mulotayi kiasi henu na mupelekayi kwa muhudumu mbaha ghwa meza.” Bhakabhomba kama kyabhalaghisibhu. Mhudumu mbaha akaghabhonja ghala masi ghaghajhele ghabadiliki ni kujha divai, ila amanyilepi kwa ghahomili (ila bhatumishi bhabhaneghili masi bhamanyili kwa ghah'omili). Kisha akan'kuta bwana harusi ni 10 kun'jobhela, “Khila mmonga iganda kubhahudumila bhanu divai jhinofu na bhakagalayi bhakabhapela divai jhajhibeli kujha yinofu. Lakini bhebhe uitunzili divai yinofu hadi henu” 11 Muujiza obho bhwa Kana jha Galilaya, bhujhele ndo mwanzo bhwa ishara sya miujiza jhaajhibhombili Yesu, bhoifunula utukufu bhwa muene, naha ndo bhanafunzi bha muene bhakamwamini. 12 Baada jha e'le, Yesu, nyinamunu, bhalongomunu ni bhanafunzi bha muene bhakalota mu mji wa Kapernaum na bhakatama okhu kwa magono madusu. 13 Basi pasaka jha bhayahudi jhakaribili himo Yesu akalota Yerusalemu. 14 Akabhakolela bhahemelesiji bha ng'ombi, kondoo, ninjebha mugati mu hekalu. pia ni bhabadilisha hata bhaj'hele bhatamili mugati muhekalu. 15 Yesu akatengeneza mjeledi wenye vifundo, akawatoa wote walikuwemo katika hekalu. Akajhitisya hela sya bhabadilisha hela ni kup'endula meza sya bhene. 16 Kwa bhahemesiayi bha njebha akabhajobhela, “Mubhosiayi fenu ehe patali ni mahali apa, mulekayi kujhibheka nyumba jha dadi jhangu kujha mahali pa soko. 17 Bhanafunzi bha muene bhakakhombuka kujha jhalembibhu, “Bhwifu bhwa nyumba jha bhebhe ghwibetakunilya.” 18 Bhabhaha bha Kiyahudi bhakajibu, bhakan'jobhela, Ishara jheleku ghwibeta kujhilasya kwa ndabha ghwibhomba mambo agha?” 19 Yesu akabhajibu, mulibomolayi lihekalu e'le nani nibetakulijenga baada jha magono madatu.” 20 Kisha bhabhaha bha Bhayahudi bhakajobha, “Jha gharimu miaka arobaini na sita kulijenga hekalu e'le ni bhebhe ghwijobha wibetakulijenga kwa magono madatu?” 21 Ingawa, muene alongili hekalu kumaanisya mb'ele ghwa muene. 22 Hivyo baadaye baada jha kufufuka kwa muene kuhomela kwa bhafu, bhanafunzi bha muene bhakakhomboka kujha ajobhili naha, bhakaghaamini maandiku ni kauli ejhe ambayo Yesu amalikujobha. 23 Basi bhoajhele Yerusalemu wakati wa Pasaka, wakati wa sikukuu bhanu bhingi bhaamini lihina lya muene, bhobhabhuene ishara jha miujiza jhaajhibhombili. 24 Lakini Yesu ajhelepi ni imani nabhu kwa ndabha abhamanyili bhanadamu bhoha. 25 Alondelepi munu jhejhioha kun'jobhela kya bhajhele bhanadamu kwa ndabha amanyili kyakijhele mugati mwa bhene.