Sura ya 21
Baada jha mambo aghu Yesu kwidhihirisha kabhele kwa bhanafunzi mu Bahari jha Tiberia; efe ndo kyaakidhihirishi muene: Simoni Petro ajhele pamonga ni Thomaso jhaakutibhweghe Didimas, Nathanaeli ghwa Kana jha Galilaya, bhana bha Zebedayo ni bhanafunzi bhangi bhabhele bha Yesu. Simoni Petro akabhajobhela, “Nene nilota kulobha somba.” Ni bhene bhakan'jobhela, “Tete, pia twilota pamonga ni bhebhe.” Bhakalota bhakajhingila mu mashua, lakini kinu kyoha eku bhakilepi khenu. Ni lukhela bho kubhalele, Yesu ajhemili kundema, na bhene bhanafunzi bhamanyilepi kujha ndo Yesu. Kisha Yesu akabhajobhela, “Bhasongolo, mujhe ni kyokyoha kya kulya?” Na bhene bakan'jibu, “Lepi.” Akabhajobhela, “Muselesiajhi nkwabhu lubhafu kwa kuume bhwa mashua, na mu mwibeta kukabha kiasi.” Kwa hiyo bhakaselesya nkwabhu ni bhene bhabhwesilepi kufuta kabhele kwandabha jha bhwingi bhwa somba. Basi mwanafunzi jhola ambajhe Yesu an'ganili akan'jobhela Petro, “Ndo Bwana.” Ni muene Simoni Petro bho apeliki kujha ndo Bwana, akakikonga liguanda lya muene (ndabha alifwali lepi kinofu), kisha akakisopa mu masi. Bhanafunzi bhangi bhala bhakahida mu mashua (kwani bhajhelepi patali ni pwani, kama mita mia moja kuhomela ufukweni), na bhene bhakajha bhifuta mikwabhu ghela ambaghyo ghyamemili somba. Bho bhafikili ufukweni, bhaghubhwene muoto ghwa mkaa pala ni panani pa muene kwajhele ni somba pamonga ni mkate. 10 Yesu akabhajobhela, “Muletayi baadhi jha somba sya mulobhili henu naha.” 11 Basi Simoni Petro akakuela ni kuukokota nkwabhu bhwa wamemili somba sibhaha, kiasi kya somba 153; japo bhajhebhingi, nkwabhu bhola bhwakachwiki lepi. 12 Yesu akabhajobhela, “Muhidayi mkabhayi kifungua kinywa.” Ajhelepi hata mmonga ghwa bhanafunzi jhaan'kotili, “Bhebhe ghwa niani?” Bhamanyili kujha ajhele Bwana. 13 Yesu akahida, akautola n'kate bhola, kisha akabhapela, akabhomba mebhu niku somba sela. 14 Ejhe jha jhele mara jha tatu kwa Yesu kwidhihirisha kwa bhanafunzi bha muene baada jha kufufuka kuhoma kwa bhafu. 15 Baada jha kufungula kinywa, Yesu akan'jobhela Simoni Petro, “Simoni mwana ghwa Yohana je, uniganili nene kuliko abha?” Petro akajibu, “Ena, Bwana; “Bhebhe umanyili kujha nene nikuganili.” Yesu akan'jobhela, “Lesyajhi bhanakondoo bha nene.” 16 Akan'jobhela mara jha pili, “Simoni mwana ghwa Yona, je, uniganili?” Petro akan'jobhela, “Ena, Bwana; bhebhe umanyili kujha nikuganili. “Yesu akan'jobhela, “Dimayi kondoo bhangu.” 17 Akan'jobhela kabhele mara jha tatu, “Simoni, mwana ghwa Yohana, Je uniganili?” Ni muene Petro ahuzuniki kwa vile kyaan'jobhili mara jha tatu, “Je Bhebhe uniganili?” Ni muene akan'jobhela, “Bwana, umanyili ghoha; umanyili kujha nikuganili.” Yesu akan'jobhela, Lesiajhi kondoo bha nene. 18 Aminiayi, aminiayi, nikujobhela, bho ghwen'songolo ghwasobhelili kufwala nghobho muene ni kulota kokuoha khola kwa ulondeghe; lakini paghwibetakujha ghwe nseya, ghwibetakugholosya mabhoko gha jhobhi, ni jhongi ibetakufwalika nghobho ni kukupeleka kwa ulondeghe lepi kulota.” 19 Yesu ajobhi agha ili kulasya ni aina jheleku jha kifo ambakyo Petro ngaan'tukuizi K'yara. Baada jha kujha ajobhili agha, akan'jobhela Petro, “Nikesiajhi.” 20 Petro akageuka ni kumbona jhola mwanafunzi ambajhe Yesu an'ganili akabhakesya- Ojho ndo ajhele akijheghemisi mu kifua kya Yesu wakati wa kyakulya kya kimihi ni kun'kota, “Bwana, niani jhaibetakusaliti?” 21 Petro ambwene ni kisha akan'kota Yesu, “Bwana, Ojho munu ibetakubhomba kiki?” 22 Yesu akan'jibu, “Kama nilonda abakilayi mpaka pa nibetakuhida, e'lu likuhusu kiki?” Nikesiajhi.” 23 Kwa hiyo habari ejhe jhikaenela miongoni mwa bhala ndugu, kwamba mwanafunzi ojhui ibetalepi kufwa. Lakini Yesu an'jobhilepi Petro kujha, mwanafunzi ojhu ifwa lepi, “Kama nilonda muene abakilayi mpaka pa nibetakuhida ghikuhusu kiki?” 24 Ojho ndo mwanafunzi jhaibetakupisya ushuhuda bhwa mambo agha, na ndo jhaalembili mambo agha, na tumanyili jha kujha ushuhuda bhwa muene bhwa bhukweli. 25 Kuna mambo ghangi ambagho Yesu aghabhombili. Kama kila limonga ngalijhandikibhu, nidhanila kwamba ulimwengu bhuene ngabhutoshilepi kufibheka fitabu ambafyo ngafilembibhu.