Sura ya 16
Wakati sabato jhimaliki, Mariamu Magdalena ni Mariamu nyinamunu ni Yakobo, ni Salome, bhahemili manukato manofu, ili bhabhwesiajhi kuhida ni kubhubaka mafuta mb'ele ghwa Yesu kwa ndabha jha maziku. Lubhuliku ligono lya kuanza jha juma, bhakalota kulikaburi wakati lijobha lih'omili. Bhakajha bhijobhesana bhene kwa bhene, “Niani ibetakuliviringisya liganga kwa ndabha jha tete ili tujhingilayi mu likaburi?” Wakati bhalolili bhambwene munu tayari amalili kulibelendusya liganga, ambalyo lyajhele libhaha sana. Bhakajhingila mu likaburi na bhambwene n'songolo afwalili lijoho libhalafu, atamili lubhafu lwa kulia na bhasyangele. Akabhajobhela, “Musilili. Mukandonda Yesu, ghwa Nazareti, jhaasulubibhu. Afufuiki! Ajhelepi apa. Langayi mahali pala pa bhambekili. Mulotayi, mukabhajobhilayi bhanafunzi bha muene ni Petro jha kujha abhalongolili kulota Galilaya. Okhu mwibetakumbona, Kama kyaabhajobhili.” Bhakabhoka ni kujumba kuhoma mu likaburi; bhatetemiki na bhasyangesibhu. Bhajobhilepi kyokyoha kwa munu jhojhioha ndabha bhatilili sana. * Zingatilayi: Nakala sya muandi sijhelepi ni Marko 16: 9-20 Manyata ligono lya kuanza lya juma, baada jha kufufuka an'tokili hosi Mariamu Magdalena, ambajhe kuh'omela kwa muene ambosisi mapepo saba. 10 Abhokili ni kubhajobhela bhala ambabho bhajhele pamonga naku, wakati bhihuzunika ni kupisya mahosi. 11 Bhap'eliki kujha n'sima na abhonekene ni muene, lakini bhabeli kumwamini. 12 Baada jha aghu akakitokesya kwa namna tofauti tofauti kwa bhangi bhabhele kabhele, wakati bhigenda kuhomela mu nchi. 13 Bhakalota kubhajobhela bhanafunzi bha muene bhangi bha bhabhabakili, lakini bhabelikubhaamini. 14 Yesu baadaye akakih'omesya kwa bhala kumi na moja bho bhajhegheme mu meza, ni kubhakemela kwa kutokuamini kwa bhene ni bhunonono bhwa mioyo, kwa ndabha bhabelikubhaamini bhala bhabhambwene baada jha kufufuka kuh'omela kwa bhafu. 15 Akabhajobhela, “Mulotayi ku bhulimwengu bhuoha, ni kuhubiri injili kwa viumbe fyoha. 16 Yejhioha jhaibetakuamini ni kubatisibhwa ibetakuokolibhwa, ni jhola jhaibetalepi kuamini ibetakuhukumulibhwa. 17 Ishara e'se sibetakuambatana ni bhoha bha bhiamini. Kwa lihina lya nene bhibetakubhosya pepo. Bhibetakujobha kwa lugha mpya. 18 Bhibetakukamula lijhoka kwa mabhoko gha bhene, na hata Kama bhanywili khenu kyokioha kya kufisha kibetalepi kubhadhuru. Bhibeta kukabha mabhoko kwa bhatamu, na bhene bhibetakujha bhasima”. 19 Baada jha Bwana kujobha nabhu, ibetakutolibhwa kunani kumbinguni ni kutama kibhoko kya kulia kya K'yara. 20 Bhanafunzi bhakabhoka ni kuhubiri khila mahali, wakati Bwana ibhomba mbombo nabhu ni kulithibitisya lilobhi kwa miujiza ni ishara sibetakulongosana nabhu.

*Sura ya 16:9 Zingatilayi: Nakala sya muandi sijhelepi ni Marko 16: 9-20