Sura ya 5
Kisha nikabhona mu kibhoko kya kulia kya jhola jhaatamili pakiti kya enzi, gombo lyalilembibhu palongolo ni kunyuma, na lyasopibhu mihuri saba. Nambwene malaika mwenye nghofu ihubiri kwa sauti mbaha, “Niani jhailondeka kulifungula gombo ni kujhikenya mihuri jhiake?” Ajhelepi munu kumbinguni au paduniani au pasi pa dunia jhaibhwesya kulidenda gombo au kulisoma. Nalelili kwa uchungu kwa kujha abhonekene lepi jhailondeka kulifungula ligombo au kulisoma. Lakini mmonga ghwa bhaseya akan'jobhela, “Usileli. Langayi! Simba ghwa kabila lya Yuda, shina lya Daudi, ashindili, na ibhwesya kulifungula gombo ni mihuri ghiake saba.” Kati jha kiti kya enzi ni bhenye uhai bhancheche ni miongoni mwa bhaseya, nabhwene mwanakondoo ajhemili, abhonekene kama jhaakhomibhu. Ajhele ni mang'eru saba ni mihu saba- e'se ndo roho saba sya K'yara syasitumibhu pa duniani poha. Akalota kulitola gombo kuhoma mu kibhoko kya kuume bhwa jhola jhaatamili pa kiti kya enzi. Bhoatolili gombo, bhenye uhai bhancheche ni bhaseya ishirini na nne bhakajhinama hadi pasi pa mwanakondoo khila mmonga ajhele ni kinubi ni bakuli jha dhahabu jhajhimemili uvumba ambajho ndo maombi gha bhaumini. Bhajhembili luembu lupya: “Wilondeka kulitola ligombo ni kufungula mihuri jhiake. kwa kujha uchinjibhu, ni kwa damu jha jhobhi ghwan'hemili K'yara bhanu bha khila kabila, lugha, jamaa ni taifa. 10 Ghwabhakhetili ufalme ni makuhani kwandabha jha kun'tumikila K'yara ghwitu, na bhene bhibeta kutawala panani pa nchi.” 11 Kisha nalolili na napeliki sauti jha malaika bhamehele kusyonghoka kiti kya enzi - idadi jhiake jhajhele 200, 000, 000 na bhenye uhai ni bhaseya. 12 Bhakajobha kwa sauti mbaha, “Ilondeka mwanakondoo ambajhe achinjibhu kupokela uwezo, bhutajiri, hekima, nghofu, heshima, bhutukufu, ni sifa.” 13 Napeliki khila kyakyabhombiki kyakyajhele kumbinguni ni paduniani ni pasi pa nchi panani pa bahari, khila khenu mugati mwake kikajobha, “Kwa muene jhaitama pa kiti kya enzi ni kwa mwanakondoo, kujhelayi sifa, heshima, bhutukufu ni nghofu jha kutawala milele ni milele.” 14 Bhenye uhai bhancheche bhakajobha, “Amina!” ni bhaseya bhakajhinama pasi ni kuabudu.