Sura ya 2.
Henu, ujhelepi ni udhuru bhebhe jha wihukumu, kwandabha mu ghala jhaghwihukumu jhongi ikwibheka mu hatia muene. Kwandabha bhebhe jhaghwihukumu ghwibhomba mambo ghalaghala. Lakini tumanyili kujha hukumu jha K'yara jha bhukweli panani pa bhene bhabhibhomba mambo kama agha. Lakini bhebhe ghwinoghonayi e'le bhebhe jha ghwihukmu bhala bhabhibhomba mambo agha ingabhwa nabhi ghwikheta mambo ghaghu aghu. Je wibeta kujhepuka hukumu jha K'yara? Au wifikilila padebe nesu panani pa bhwingi bhwa wema bhwa muene, kuchelebhwa kwa adhabu jha muene, ni bhuvumilivu bhwa muene? Je umanyili lepi wema bhwa muene bhwilondeka kukujhesya kutoba? Bali kwa kadri jha bhunonono bhwa jhobhi ni kwa muoyo bhwa jhobhi bhwabhubeli kujha ni toba ukibhakhela ghwe muene akiba jha ghadhabu kwa ligono lela lya bhufunuo bwa hukumu jha haki jha K'yara. Muene ampelili khila munu kipemu kulengana ni matendo gha muene. Kwa bhala ambabho kwa uthabiti bhwa matendo manofu bhalondili sifa, litengu, ni kubela kuharibika ibetakubhapela bhusima bhwa milele. Lakini bhala ambabho kwa uthabiti bhwa matendo manofu bhalondili sifa litengu, ni kubela kuharibika ibetakubhapela bhusima bhwa milele. Lakini kwa bhala ambabho bhabinafsi, bhabhabeli kutii kweli, balibhitii dhuluma ghadhabu ni ligoga likali libeta kuhida. 10 Lakini sifa, litengu, ni amani jhibetakuhida kwa khila munu jha ibhomba manofu, kwa Muyahudi hoti, ni kwa Muyunani kabhele. 11 Kwandabha bhujhelepi bhupendelelu kwa k'yara. 12 kwandabha kama vile bhingi bhabhakosili bila sheria bhibeta kujha gha bila sheria, ndo kama fele bha mehele kya bhadulili kul'engana ni sheria bhibeta kuhukumibhwa kwa sheria. 13 Ndabha bhip'eleka lepi sheria bhabhajhe ni haki palongolo pa K'yara, bali ndo bhale bhabhibhomba sheria bhibeta kubhalangibhwa haki. 14 Kwa ndabha bhanu bha mataifa ambabho bhajhelepi ni sheria bhibhomba kwa asili mambo gha sheria, bhene bhajhele sheria kwa nafsi sya bhene, ingabhwa bhene bhajhelepi ni sheria. 15 Kwa e'le bhilasya kujha matendo ghaghilondeka kwa mujibu bhwa sheria ghalambibhu mu mioyo ghya bhene. Dhamira sya bhene kabhele sikabhashuhudila bhene ni mabhwasu gha bhene ame kubhatakila au kubhalenda bhene. 16 Ni kabhele kwa k'yara. Aghe ghibeta kuhomela mu ligono ambalyo K'yara ibetakusihukumu siri sya bhene, kwa njela jha Yesu kristu. 17 Tujobhajhi kujha wikikuta ghwe muene Myahudi, jhaatamili mu sheria, hobhokayi kwa kwisifila kwa k'yara, 18 ghamanyayi mapenzi gha muene, ni kup'ema mambo ambagho ghitofautiana nakhu, baada jha kulaghisibhwa ni sheria. 19 Na tujobheyi kujha ujhe ni bhujasiri kujha bhebhe ghwe muene ndo ndongosi ghwa kipofu, mwanga kwa bhala bhabhajhe mu ngisi, 20 n'sahihishaji ghwa bhajinga, mwalimu ghwa bhana, ni kwamba ujhe nakhu mu sheria namna jha elimu ni kweli. 21 Bhebhe basi, jhawihubiri jhongi, je, ukifundisya lepi ghwa muene? Bhebhe jha wihubiri kubela kuheja, je bhebhe wihejalepi? 22 Bhebhe jha wijobha usihongi, je wihonga? Bhebhe jha wilota sanamu, je wiheja mu hekalu? 23 Bhebhe jhawikisifu mu sheria, je ukamfedhehesya lepi K'yara mu kubomola sheria? 24 Kwa ndabha “lihina lya K'yara lifedheheshibhwa kati jha bhanu bha mataifa kwa ndabha jha muenga, “kama kyajhilembibhu. 25 Kwa ndabha kutahiribhwa kweli kwibetakujha kinofu kama ukakhesiajhi sheria, lakini kama bhebhe kama ghwibomola sheria, kutahiribhwa kwa bhebhe kwijha kubelakutahiribhwa. 26 Basi, ikajhiajhi, munu jhaabeli kutahiribhwa ijhendelela kukamula matakwa gha sheria, je kubela kutahiribhwa kwa muene kwibetalepi kutolibhwa kana kujha atahiribhu? 27 Ni muene jhaabelili kutahiribhwa asili ibetalepi kuhukumulibhwa kama ibetakutimisya sheria? Ejhe kwa ndabha ujhe ni majhandiku ghaghalembibhu ni tohara kabhele lakini ghwakhona ghwa n'konyofu ghwa sheria! 28 Kwa ndabha muene Myahudi lepi jhaajhele kwa hali jha kwibhala; bhwala kutahiribhwa sio khola ambako ndo kwa kwibhala mu mb'el'e. 29 Lakini muene Myahudi jhaajhele kwa mugati, ni tohara jha muoyo, mu roho, mu liandiku lepi. Sifa jha munu ghwa namna ejhu jhihomela lepi kwa bhanu bali ghihomela kwa K'yara.