Tito
Sura 1
Paulo, n'tumishi ghwa K'yara ni n'tume ghwa Yesu Kristu, kwa imani jha bhateule bha K'yara ni maarifa gha bhukweli jhajhileta bhutauwa. Bhajhele mu tumaini lya bhusima bhwa milele ambabho K'yara jhaibhwesya lepi kudeta bhudesi abhuahidi kuhoma milele. Kwa bhwakati muafaka, alifunuili lilobhi lya muene mu ujumbe bhwa anipelili nene kuhubiri. Jhinilondekeghe kukheta naha kwa amri jha K'yara mwokozi bhitu. Kwa Tito, mwana ghwa bhukweli mu imani jha tete. Neema, k'esa ni amani kuhoma kwa K'yara Dadi ni Yesu Kristu mwokozi ghwetu. Kwandabha ejhe nakulekili Krete, kujha ughatanganesiajhi mambo ghoha ghaghajhele ghabelikukamilika ni kubheka bhaseya bha kanisa kwa kila mji kama kyanikulaghisi. Mzee ghwa kanisa lazima asijhi ni lawama, n'gosi ghwa n'dala mmonga, jhaajhele ni bhana bhaaminifu bhabhashuhudibhu lepi mabhobhi au bhabhabeli kujha ni nidhamu. Ni kinofu kwa muangalizi ghwa K'yara, asijhi ni lawama. Asijhi munu ghwa njuegho au jhaabelili kwizuila. Lazima asijhi njonjofu ghwa ligoga, asijhi ndefi, asijhi munu ghwa kusababisya ngondo, na asijhi ni tamaa. Badala jhiake: ajhelayi munu n'karibisiajhi, jhailonda bhwema. Lazima ajhelayi munu mwenye luhala luoha, mwenye haki, mcha K'yara, jhaikitawala muene. Jhaibhwesya kujhemelela mafundisu gha bhukweli ghaghamanyisibhu, ili abhwesiajhi kubhapela muoyo kwa mafundisu manofu na jhaibhwesya kubharekebisya bhoha bhabhakampela. 10 Kwa kujha bhajhe bhaasi bhamehele, hasa bhala bha tohara. Malobhi gha bhene gha bhukonyofu. Bhikofya ni kubhalongosya bhanu mu bhukonyofu. 11 Lazima kubhabesya bhanu kama abhu. Bhimanyisya ghala ghabhilondekalepi kumanyisya kwa faida sya soni ni kuharibu familia syoha, 12 Mmonga bhabhi, munu jhaajhe ni busara, ajobhili, “Bhakrete bhajhe ni udesi bhwabhubelikujha ni mwishu, bhabhibhi ni bhanyama bha hatari, bhafifu ni bhalafi.” 13 Majhelesu agha gha bhukweli, henu abhabesiajhi kwa nghofu ili kwamba bhabhwesiajhi kujbha bhukweli mu imani. 14 Bhebhe usikihusishi ni fijegu fyafibelikujha fya bhukweli sya Kiyahudi au amri sya bhanu, ambabho bhikerebhusya kunyuma bhukweli. 15 Kwa bhoha bhabhajhele kinofu, fenu fyoha finofu. Lakini kwa bhoha bhabhajhele bhachafu na bhabhabelili kukiera, kijhelepi kyajhele kinofu. Kwa kujha mabhuasu gha bhene ni dhamira sya bhene sichafulibhu. 16 Bhikiri kummanya K'yara, lakini kwa matendu gha bhene bhikambela. Bhene ndo bhaovu na bhitii lepi. Bhasibilishibhulepi kwa kitendo lyolyoha linofu.