^
१ पत्रुस
अजम्‍बरी जुनीए आस
छैंवस लिन्‍या
परमेस्‍वरए ओराज्‍यालाव गजलाव लुँ
परमेस्‍वरए ओपाँ धूँल लिन्‍या
यायुँ हुबो बाँदाराए याय़ेन
ज्‍या-रीलाव पाँर
चाव य़ेनत दुख सहिन्‍या
परमेस्‍वरए उयुँलाव य़ेन दान्‍या
खेम्‍न्‍या बेलाकाव य़ेनर
ख्रीसए उमिनत दुख सहिन्‍या
परमेस्‍वरए ओबगाललाव पाँ
तुपैन्‍या पाँर