2
मन्दलीए पोंखारिन्‍या पाँर
ङा प़ाइँरानी ङ़ात जेलाई बिन्‍ती दाद है ङादाचिज़्‍या — प़ाइँ मिँराए जूँनी पोंखारिच्‍यो, परमेस्वरए ओअसिक ब ऩिद याराएच्‍यो। नोराए जूँनी धन्‍याबाद ब चरैःच्‍यो। स़ोनो गे परमेस्वरए उमिनतावराए युँ होलाँ जैद रान छानस ‘गेजिउ भरी परमेस्‍वरए उमिनलाई सघ्योःद ओमान नैद्याव गेदैक’ लिद राजार स़ोनो घेप्‍पा हक दैवराए जूँनी ब पोंखारिउ ताके। नितावरालाई पोंखारिद्यान्‍या गेलाई बाँचैज़्याव परमेस्वरए उयुँलाव मिताव य़ेन ब लिज़्‍या। होए, प़ाइँए ज़ साचो पाँलाई सरेस्‍द अजम्‍बरी जुनी ओदैरक लिन्‍या युँ दोज़्‍याव। परमेस्वर तोबोका तोबो वाज़ लिज़्‍या। गे मिँरालाई परमेस्वरस सखैन्‍या गेत्‍याला ब तोबो वाज़ लिज़्‍या — हो मिँ मिन्‍सिद हुव येसु ख्रीस ज़। होए प़ाइँए यापापए सजा फो·द्यान्‍याए जूँनी उजिउ ब झाःद याएक्‍यो। ननी ज़ परमेस्वरए ओगोइँव बेलाक ओसाची सरैंःद्यासिक्‍यो। ङा परमेस्वरए साचो ओपाँत ओकत्‍वाल्‍या जैसिद छुत जातलाव मिँरालाई नो पाँत सिऊद यायुँ सुहुप्‍द्यान्‍या ओसाची खतैसिउ ङालिज़्‍या। आव ङापाँ ससैसिउ माःक, ओअर्थ ज़ लिज़्‍या।
फरी ब है ङालिज़्‍या, प़ाइँ पोङाव यायुँ हुबो खेपाराए छैंव युँस ओपोंखारिरक। या याल यायुँल माखैव तानैरक। परमेस्वरए ओपाँत बाज़्‍याव मेंमाराए थिककाव पैरन ओदोरक। बनै ओएः ल्‍यो गहनार जासिद ओएः ल्‍यो क्‍वार क्‍वाइसिद स़ोनो याचेमर छन्‍दनी भाँती जैद तासिङारैसिरक। 10 बुरू चाव य़ेननी ज़ परमेस्‍वरए ओमान नैद्याज़्याव मेंमारालाई यासहिज़्‍याव। 11 मेंमार याथकानस लिद झ्याउँ झ्याउँ मालिद ओपैसिरक। 12 ङा मेंमारालाई खेपाराए ङ़ैत हक चलैन्‍या स़ोनो पैन्‍या ङामाराजैए। बुरू नोर च़िम दाद उलिरक।* 2:12 ख्‍वा ख्‍वा बिद्वानराए याबिचारनी हो बेलाकाव मेंमार माप़रिउर याल्‍योए पावलए नितावनी ओपाँव। 13 काराव ल्‍यो ताकिन परमेस्वरए ङ़ात आदमलाई जैक्‍यो, नकिन हब्बालाई जैक्‍यो। 2:13 उत २:७,२१-२२ 14 झुकिउ आदम माःक, झुकिद पापल परिउ हब्बा ची। 2:14 उत ३:१-६ 15 हैदी ब मेंमार परमेस्वरलाई यायुँ हुप्‍द ओमयाल छैंवस लिद परमेस्वरए उयुँलाव मिताव य़ेनर यादोकिन ज़ा यादैक परमेस्वरए नोरालाई जोगोइन्‍या ले। 2:15 छुत बुझिन्या — बाँचैन्‍या ले।

*2:12 2:12 ख्‍वा ख्‍वा बिद्वानराए याबिचारनी हो बेलाकाव मेंमार माप़रिउर याल्‍योए पावलए नितावनी ओपाँव।

2:13 2:13 उत २:७,२१-२२

2:14 2:14 उत ३:१-६

2:15 2:15 छुत बुझिन्या — बाँचैन्‍या ले।