4
आव य़ेन नँ ज़ दोव ताके
ङा नँलाई परमेस्‍वरए ओङ़ाक स़ोनो सिउ मासिउराए यान्‍याय फाल्‍द ओराज्‍या चलैहुरिज़्‍याव येसु ख्रीसए ओङ़ाक है ङादींज़्‍या — परमेस्‍वरए ओपाँ सथैन्‍यात जो बेलाक तादी ब झाःसिद ज़ लिनी। नरापैक नर्च्‍या मासैःद नोरालाई सिङार्द तादी ब, सम्‍जैद तादी ब, चाव येमदा ज़ याघलैयो। छींनी मिँराए साचो पाँलाई मासहिधुन्‍या बेला ब हुरिज़्या। नोराए यामन लागिउ पाँ सथैन्‍या मिँर जोतोरो ज़ रैद होराए यापाँ वाज़ थैन्‍या लहर दान्‍या लेर। है जैद साचो पाँदा यार्ना सूइद, माचाहिउ घर्ती बिन्‍ती मिताव पाँरादा यायुँ जैन्‍या लेर। नँ भन्‍या प़ाइँल नतहस लिद, दुख सहिद, चाव था फींजैद, नखतिउ य़ेनलाई सयो·के।
ङा ते आव संसारनी बान्‍या बेला हुके। ङा ङापोहोन झाःद्यान्‍या सुरू ज़ ताद ले। सिपाईं मिताव लऱिद ङार्सा भरी झाःद, दाँजिसिन्‍या भरी खेम्‍द, ङायुँ हुबोलाई जोगोइद ङानैके। धर्मीराए यादैज़्‍याव इनाम ङा ङाजुँ ब स्‍वर्गत नैसिउ लिज़्‍या। मिँरालाई ओराफाल्‍रिज़्‍याव छ्याम न्‍यायस फाल्‍ज़्‍याव गेप्रभुए ज़ ङालाई याँरिज़्‍याव। खाली ङालाई वाज़ माःक, ‘ख्रीस खर्क हुके’ लिद यायुँ थू जैद कींद नैज़्‍यावराए जूँनी ब लिज़्‍या।
आदा होदा लिन्‍या पाँर
नँ ङाल्‍योदा चाँदो हुद ङास दैसिन्‍या धामा दोके। 10 देमासए आव मानुवाताव पाँरादा उयुँ झाःद ङालाई ऱास्‍द थेसलोनिकेल बाके। क्रेसेन्‍स गलातियाल बाके, तीतस ब दलमातियाल बाके। 11 ङास लूका वाज़ लिज़्‍या। नँ नहुकिन मर्कूसलाई मनी रैद हुनी। नो मिँ ङालाई सघैन्‍या ओचाहित ल्‍यो लिज़्‍या। 12 तुखिकसलाई एफिससदा परींद ङानै। 13 नँ नहुक त्रोआसल कार्पसए उझ़िमकाव ङाख्यानैव क्‍वा ब रैद याँयो। नधुकिन नलाव पोस्‍तोको भरी ब यारैयो। नमाधुकिन ङा ङासरो कागतर भन्‍या काचाबुल यारैयो।
14 तोम्‍ता य़ेन दोज़्‍याव अलेक्‍जेन्‍दरए ङाय़ेन बनै बले·द्याँक्‍यो। नोलाई गेप्रभुए नो ओबले·ज़्‍याव य़ेननी ज़ सजा यान्‍या ले। 4:14 भज ६२:१२ 15 नो मिँनी नँ ब जोगोइसिद लिनी। नोए आव गेरासथैज़्‍याव पाँलाई वैंन्‍यात बनै ओर्सा झाःज़्‍याव।
16 उस॰कताव ङामुद्दाल सुए ज़ धुरिद मायाँकेर, प़ाइँए ज़ ऱास्‍नाकेर। परमेस्‍वरए नोरालाई नो यादोव गल्‍ती नैद तारायोक। 17 नोराए याख्यानैनादी ब, परमेस्‍वरए ओपाँ माथैव छुत जातलाव मिँराए ङायाःनी घथैरक लिद प्रभुए हो छ्याम ङालाई धुरिद्याँक्‍यो। है जैद हो छ्यामकाव सिन्‍या मितावनी ब ङापुलुस्‍के। 18 ओल प्रभुए ज़ ङालाई माचाव भरिनी जोगोइद स्‍वर्गताव ओराज्‍याल पाथस ज़ सकेस्‍न्‍या ले। नोए उमिन जुक जुक पै खर्क ज़ माखेम्‍न्‍या ज़गै मगैव ओताक। आमेन।
जेरो है दान्‍या पाँर
19 प्रिस्‍किला, अकिलास स़ोनो ओनेसिफरसए उझ़िमलावरालाई जेरो है यादोयो। 20 इरास्‍तस कोरिन्‍थल ज़ रहिके। त्रोफिमसलाई ते मिलेतसल ओजोरो उहुज़्‍याव ङाख्यानैके। 21 नँ य़ुँदा ओमाहुद ङ़ादा ज़ हुन्‍या जोर दोयो। नँलाई युबुलसए जेरो है दींज़्‍याव। पुदेस, लिनस, क्‍लौदिया स़ोनो उपुर्काव दाज्‍यु भाइराए ब हैज़ दींज़्‍यार।
22 प्रभु नँस बास ओदोवक, उयुँ नल्‍योदा ओय़ाल्‍क।

4:14 4:14 भज ६२:१२