4
स्‍वर्गताव राजा
आव भरी ङारँःवत फरी स्‍वर्गत तोबो य़ाम फैसिउ ङारँःके। हाःत ज़ नो ङ़ादाङाव ङाथैव भोंकरए ओर्गा मितावए फरी ब ङास अइ लिद पाँके, “आत ङाल्‍योत हुन्‍के, नँलाई छींनी हुन्‍या पाँर सतैंद ङाईंरिज़्‍या,” है ओदाँव प़ाइँना ज़ ङाक्‍याँत परमेस्‍वरए उपुरूस हुद झजल्‍किद स्‍वर्गत तोबो सिंहासन ङारँःके। नत तोबो राजा च़ुसिद उलिज़्‍याव। नो राजाए ओज़गै ज़्‍वाँङ ज़्‍वाँङो यूँखार स्‍यासो ओरैंःज़्‍याव। ज़गै ज़गैव मुगा स्‍यासो ब ओरैंःज़्‍याव। सिंहासन घ्वाँगिल झिली मिलिउ रिगाउँ स्‍यासो ओरैंःज़्‍याव। 4:2-3 इज १:२६-२८; १०:१ नो सिंहासन घ्वाँगिल छुत चौबीस गोता सिंहासनर यालिज़्‍याव। नल च़ुसिद लिज़्‍याव चौबीस जना स़ेरर, पालो क्‍वा क्‍वाइसिउर, सुने मुकुत जासिसिउर यालिज़्‍याव। नो सिंहासननी बिजुली उमिल्‍किज़्‍याव, गर्जिज़्‍याव गार ब याहुज़्‍याव। सिंहासन ङ़ाक सात गोता दिउ बाल्‍न्‍यात मेंः तैंःसिउ उलिज़्‍याव। नो मेंःर परमेस्‍वरए सात गोता उपुरूसर ज़। 4:5 प्रस १९:१६; इज १:१३; जक ४:२ नो सिंहासन ङ़ाक छैं छैंव समुन्‍द्र स्‍यासो यूँखार मिताव मैरा ब उलिज़्‍याव।
नो सिंहासनलाव चार कोन्‍याक याङ़ानी याछींनी यामी ल्‍योर चारता जन्‍तुर यालिज़्‍याव। नो चारतार तोबो ला स्‍यासो उलिज़्‍याव, तोबो बाछा स्‍यासो उलिज़्‍याव, तोबोए ओङाः मिँए ओङाः स्‍यासो उलिज़्‍याव, फरी तोबो भुर्ज़्याव काप्‍च्‍यागा स्‍यासो उलिज़्‍याव। 4:6-7 इज १:५-१०,२२; १०:१४ नो चारता जन्‍तुर छ छ गोता याकर ल्‍योर, याक्‍याँ भरी ब यामी ल्‍योर यालिज़्‍याव। नोराए लाकनी रील च़िम मादाद,
“अ परमप्रभु बनै नसक्ती ल्‍यो गेपरमेस्‍वर,
नँ नखत माल्‍यो छैंव, छैंव, छैंव नलिज़्‍या।
ङ़ादाकिन ज़ नलिज़्‍याव, आख ब नलिज़्‍या, छींङ पै ब लिन्‍या नले,”
है ल्‍यो ज़ यालिज़्याव। 4:8 इज १:१८; १०:१२; यसै ६:२-३ नोराए नो याङ़ाकाव सिंहासनत च़ुसिद लिज़्याव, एकम्‍न्‍या जिउँव ज़ लिज़्‍याव राजालाई ओमान नैद्याद, उमिन सघ्योःद्याद, धन्‍याबाद याचरैःज़्‍याक, 10 नो चौबीस जना स़ेरर सिंहासनत च़ुसिद लिज़्यावए ओङ़ाक फुलुप्‍सिद, नो एकम्‍न्‍या लिज़्‍यावलाई धो दाद, याङ़ैताव मुकुतर हाइद उखँक झाःद अइ ल्‍यो ज़ यालिज़्‍याव,
11 “अ गेप्रभु परमेस्‍वर,
प़ाइँरानी घेप्‍पा मिन,
प़ाइँराए ल्‍योनिकाव मान,
प़ाइँरानी घ्योःव सक्ती दैन्‍याकाव ब नँ ज़ नलिज़्‍या।
ताव भरी नँ ज़ नजैके,
नयुँ स्‍यानी ज़ ताकेर।”

4:3 4:2-3 इज १:२६-२८; १०:१

4:5 4:5 प्रस १९:१६; इज १:१३; जक ४:२

4:7 4:6-7 इज १:५-१०,२२; १०:१४

4:8 4:8 इज १:१८; १०:१२; यसै ६:२-३