11
परमेस्‍वरए ऩेबरें ओसाचीनी
हाःत ज़ ङालाई तोबो भाता स्‍यासो गोइँन्‍या ताङ्गा याँकेर। नकिन तोबोए है दाँक्‍यो, “नँ आनी बाद परमेस्‍वरए ओध्‍यान झ़िम ओथानस ज़ गोइँयो। नल हुज़्‍याव ओसेवा दोज़्‍यावरालाई मनी यागनियो। 11:1 इज ४०:३; जक २:१-२ नो ध्‍यान झ़िमलाई नगोइँक, पाखाताव मैरा भरी ऱास्‍यो। नो भरी परमेस्‍वरकिन तँदाङावरालाई यासिउ लिज़्‍या। नोराए परमेस्‍वरए उमिनताव सहरलाई बयालीस मैना भरी याखँए छिल्न्‍या लेर। नो बेलाक ज़ ऩेब्‍लो ङासाचीनिलाई बाह्र सय साथी दिन भरी बर्ला क्‍वा क्‍वाइसिद परमेस्‍वरए ओपाँ सथैन्‍या हक यान्‍या ङाले।”
नो ऩेब्‍लो साचीनी ऩेब्‍लो जैतून सींनी ज़। नो नाम नमलाव परमेस्‍वरए ओङ़ाकाव ऩेब्‍लो दिउ बाल्‍न्‍यानी मनी नोनी ज़। 11:4 जक ४:३,११-१४ सुवाराए नोनिलाई कैवार जैव यापैंकिन नोनी नियाःनी मेंः पुलुस्‍द नोरालाई चुयाप ख्यान्‍या लिनी। फरी नोनिलाई कितावनी सैःव यापैंज़्‍याव, या मनी हितावनी ज़ सिरिज़्‍यार। नोनी परमेस्‍वरए ओपाँर निरासथैव बेलाक पै, नम घमावाक लिद नम सूइन्‍या, ऱीरालाई झी पल्‍तैन्‍या स़ोनो निपैंज़्याव मिताव मानुवात ऩुल्‍पा ऩुल्‍मा रैन्‍या सक्तीर ब नोनी निकुइत ज़ तान्‍या ले। 11:6 १ राज १७:१; प्रस ७:१७-१९; १ समू ४:८
नोनी साची यान्‍या निय़ेन ओखेमोत भल्‍खादानी तोबो बनै छे छे ङम्‍सिउ जन्‍तु पुलुस्‍द नोनिलाई खप्‍द हारैद निसैःरिज़्‍याव। 11:7 दान ७:७,२१ नोनी निमोरोर यरूसलेम सहरलाव दोहाक अइज़ ख्यासिउनी तान्‍या लिनी। नो सहरल ज़ निप्रभुलाई मनी क्रुसत तङ्गैद यासैःव। है जैद नो सहरए उमिन सदोम है दादी ब ताके, इजिप है दादी ब ताके। 11:8 यसै १:९-१० नोनी निमोरोलाई आधास चार दिन पै खादरल माझाःद पाखाक ज़ यारानैज़्‍याव। प़ाइँ राज्‍यालावर, प़ाइँ जातलावर, प़ाइँ थोलावर स़ोनो प़ाइँ खामनी पाँज़्‍याव मिँराए नो मोरोनिलाई रँःद, 10 बनै खुसी ताद यारेंतए याकुइताव सरेसर ब या याल भाःसिन्‍या लेर। नो ऩेब्‍लो अगमबक्तानी मानुवात निलिक मिँरालाई यापापत उथुपुल निराजैवए निसिउत बनै रेंकेर।
11 नोनी निसिउ आधास चार दिन ओतावत परमेस्‍वरए ल्‍योनी बाँचैन्‍या स॰ फरी निक्‍याँत हुद नोनी सोद च्‍याँःसिकिनी। निताव रँःद नो रँःज़्‍यावर याछ्याचेए बनै भुम भुम गूकेर। 11:11 इज ३७:१० 12 हाःत ज़ नोनी स्‍वर्गनी ‘आदा हुचिन्‍के’ है लिन्‍या गा तोबो थैद बादल जींल स्‍वर्गदा बाकिनी। नोनी निबाज़्‍याव निसुतुर भरिराए ब यारारँःकेर। 11:12 २ राज २:११ 13 हाःत ज़ बनै घ्योःव भोंचालो हुद सहरलाव झ़िम भरी दस भानी तभा भरी धलिकेर। मिँर मनी सात हजार सिकेर। उपुर्कावर बनै छे·द स्‍वर्गताव परमेस्‍वरए उमिन बनै सघ्योःदिकेर। 14 दोस्रो थैए माँतकन नो ज़ ओल्‍यो। अझ थैए माँतकन रैन्‍या तोबो लिज़्‍या। नो हतप्‍त ज़ हुरिज़्‍या।
प़ाइँरानी छींताव भोंकर
15 हाःत ज़ प़ाइँरानी छींताव चाकर्‍याए ओभोंकर ओतबोत स्‍वर्गतिन बनै घ्योःव घ्योःव गार अइ लिद थास्‍केर,
“आव मानुवाताव राज्‍यार गेपरमेस्‍वर स़ोनो ओखतैव ख्रीसनी निराज्‍या ज़ ताद ले।
नोए नो राज्‍यालाई एकम्‍न्‍या ओल ज़ चलैन्‍या ले।” 11:15 प्रस १५:१८; दान २:४४; ७:१४,२७
16 हाःत ज़ नो परमेस्‍वरए ओङ़ाकाव सु सु यासिंहासनत च़ुसिज़्‍याव चौबीस जना स़ेरर परमेस्‍वरए ओङ़ाक फुलुप्‍सिद धो दाद, 17 अइ लिद पाँकेर,
“अ परमप्रभु, भाःकिन लिज़्‍याव, छींङ पै लिज़्‍याव बनै नसक्ती ल्‍यो गेपरमेस्‍वर,
नँलाई धन्‍याबाद गेचरैःनिज़्‍या।
बनै घ्योःव सक्ती नकुइत रैद,
नराज्‍या चलैन्‍यात नथूसिके।
18 प़ाइँ जातलाव मिँर ङ़ादाकिन नँलाई रँःद यारिस चोद बनै यामचिज़्‍याव।
अब ते नोराए ङ़ैत नरिस थुद्यान्‍या बेला हुके,
सिधुवरालाई नराफाल्‍रिज़्‍याव बेला ब हुके।
फरी छैंव नमींरालाई, नसेवा दोज़्‍याव अगमबक्तार, नमान नैद्याज़्‍यावर, घेप्‍पा ज़िम्‍ज़ारालाई इनाम नराएरिज़्याव बेला ब हुके।
हाःत ज़ आव मानुवा बले·ज़्यावरालाई यामिन सम़ैद्यान्‍या नले।” 11:18 भज २:५; ११०:५; ११५:१३
19 हाःत ज़ स्‍वर्गताव परमेस्‍वर उलिज़्‍याव ध्‍यान झ़िम फैसिद नो बाचा नैसिउ मुधुस ब रैंःके। 11:19 प्रस २५:१६; १ राज ८:९ नो ध्‍यान झ़िमनी म्‍याल्‍याकनी मिलिक ताद गर्जिन्‍या गार पुलुस्‍केर। नाम ब थोनो·सिद घ्योःव घ्योःव तिसरै ब तेके।

11:1 11:1 इज ४०:३; जक २:१-२

11:4 11:4 जक ४:३,११-१४

11:6 11:6 १ राज १७:१; प्रस ७:१७-१९; १ समू ४:८

11:7 11:7 दान ७:७,२१

11:8 11:8 यसै १:९-१०

11:11 11:11 इज ३७:१०

11:12 11:12 २ राज २:११

11:15 11:15 प्रस १५:१८; दान २:४४; ७:१४,२७

11:18 11:18 भज २:५; ११०:५; ११५:१३

11:19 11:19 प्रस २५:१६; १ राज ८:९