13
अजिङ्गरए ल्‍योनी हक दैव राछ्यास
हाःत ज़ समुन्‍द्रनी तोबो बनै छे छे ङम्‍सिउ राछ्यास मिताव पुलुस्‍द उहुज़्याव ङारँःके। नोए उरँःर दस गोता, ओङ़ैर सात गोता यालिज़्‍याव। दस गोता उरँःत तोबो तोबो मुकुत जासिसिउ उलिज़्‍याव। सात गोता ओङ़ैत फरी तोबो तोबो परमेस्‍वरकिन स॰द युँ माजामो मिनर सर्सिउ उलिज़्याव। 13:1 दान ७:३ नो ङारँःव राछ्यास च्‍याँकुला स्‍यासो उलिज़्‍याव, उखँर निमए उखँ स्‍यासो उलिज़्‍याव, ओयाः घ्योःव लाए ओयाः स्‍यासो उलिज़्‍याव। नोए ओसक्ती, ओराज्‍या, ओहक भरी नो अजिङ्गरए ल्‍योनी दैद ओनैज़्‍याव। 13:2 दान ७:४-६ नोए ओङ़ै भरिनी तोबो ओङ़ैत सिवा जप जैद पल्‍सिउ घाइनी गराँव मिताव ज़ ङारँःके।
मानुवाताव मिँ भरिए नोलाई रँःद अचम्‍ब ताद उछीं उछीं ज़ याबाज़्‍याव। नोए उछींत बाज़्‍यावराए, “आव राछ्यासए ओहक भरी अजिङ्गरए ल्‍योनी ज़ उहुव ओल्‍यो,” लिन्‍या सैंद, नो अजिङ्गरए ओसेवा दोकेर, स़ोनो, “आव राछ्यासकिन घेप्‍पा सु ची उलिज़्‍याव? आवस लरैं दाधुन्‍या ब सु ची उलिज़्‍याव?” लिद नोए ओसेवा मनी दोकेर। नो राछ्यासलाई फरी परमेस्‍वरकिन स॰द परमेस्‍वरस याः दान्‍या, स़ोनो ओमन लागिउ य़ेन दान्‍या बयालीस मैना पै हक यासिउ उलिज़्‍याव। 13:5 दान ७:८,२५; ११:३६; १२:७ है जैद ज़ नोए परमेस्‍वरए उउपर्त माचाहिउ पाँर झाःद, उमिनर बले·द्याद, परमेस्‍वर उलिज़्‍याव पो स़ोनो स्‍वर्गताव परमेस्‍वरए उमींराए याङ़ैत ब माचाहिउ पाँर झाःद पाँके। नोलाई परमेस्‍वरए छैंव उमींरास लरैं दाद नोरालाई हारैधुन्‍या हक यासिउ उलिज़्‍याव। नोए ओहक भरी प़ाइँ राज्‍यालावर, प़ाइँ जातलावर, प़ाइँ थोलावर, प़ाइँ खामनिकाव पाँज़्‍यावराए याङ़ैताव ज़ ओल्‍यो। 13:7 दान ७:२१ है जैद आव नाम नम ओमातादकिनकाव अजम्‍बरी जुनीलाव पोस्‍तोकोल यामिन माल्‍यो भरिए नोए ओसेवा दान्‍या लेर। नो पोस्‍तोको सैःसिउ पाथाए उकुइत लिज़्‍या। 13:8 भज ६९:२८
है जैद जोए थैन्‍या उयुँ लिज़्‍या, नोए चावस ओथैवक।
10 हो बेलाक जोलाई झ्यालखानाल बान्‍या जैसिउ लिज़्‍या, हो झ्यालखानाल ज़ बान्‍या ले।
जोलाई तरवालीए सैःन्‍या जैसिउ लिज़्‍या, हो तरवालीनी ज़ सिन्‍या ले।
आनी ज़ परमेस्‍वरए छैंव उमींर थ॰रिद युँ हुबो ताव परिके। 13:10 यर १५:२; ४३:११
छींनीकाव राछ्यास
11 नकिन फरी ब नाम जींनी पुलुसो छुत तोबो राछ्यास ङारँःके। नोए उरँः पाथाए उरँः स्‍यासो ऩेब्‍लो उलिज़्‍याव, ओर्गा अजिङ्गरए ओर्गा स्‍यासो उलिज़्‍याव। 12 नोए नो ङ़ादाङाव राछ्यासए ओहक भरी ओचलैज़्‍याव, आव मानुवाताव मिँरालाई नो ङ़ादा ओङ़ै पल्‍सिउ घाइ गराँव स्‍यासो राछ्यासए ओसेवा दाव ओरापरींज़्‍याव। 13 नोए अचम्‍बलाव सरेसर जैद नमतिन मानुवात मेंः मुल्‍कार ब मिँराए याङ़ाक सतेद ओराएज़्‍याव। 14 नोए नो ङ़ादाङाव राछ्यासए ल्‍योनिकाव ओरैव हकरानी अचम्‍बलाव सरेसर जैद आव मानुवाताव मिँरालाई झुकैद नो ङ़ादा ओङ़ै तरवालीए पल्‍सिउ गराँव राछ्यासए अङग्‍या तोबो जैव यापरींक्‍यो। 15 नोए नो अङग्‍यालाई उस॰ झाःद्यान्‍या सक्तीर दैद नोलाई पाँधुन्‍या जैक्‍यो। हाःकिन नो अङग्‍याए ओसेवा दाव माभैंःज़्‍याव भरिरालाई सैःव यापरींक्‍यो। 16 नकिन नोए मिँ भरिरालाई घेप्‍पा ज़िम्‍ज़ा, धनीर गरीबर, बाँदा माबाँदार प़ाइँलाई ज़ वोर्फताव याकुइत तादी ब, याचाँदीत तादी ब, तोबो सरेस झाःव यापरींक्‍यो। 17 नो सरेसत नो राछ्यासए उमिन कितर ओनमर झाःसिउ उलिज़्‍याव। नो सरेस माल्‍योराए सुए ज़ काता ज़ लँःव यामादैज़्‍याव, काता ज़ यो·व ब यामादैज़्‍याव।
18 आव बुझिन्‍याए जूँनी गहक चाहिज़्‍या। जोए ओगहक लिज़्‍या, होए नो राछ्यासए ओनमर ओसैंवक। नो नमरए तोबो मिँए उमिन सतैंज़्‍याव। नोए ओनमर छ सय छयसथी ज़।

13:1 13:1 दान ७:३

13:2 13:2 दान ७:४-६

13:5 13:5 दान ७:८,२५; ११:३६; १२:७

13:7 13:7 दान ७:२१

13:8 13:8 भज ६९:२८

13:10 13:10 यर १५:२; ४३:११