17
बेबिलोन मेंमा स़ोनो राछ्यास
हाःत ज़ नो याकुइत खुरी ल्‍यो सात जना चाकर्‍यारानी तोबोए ङालाई है दाँक्‍यो, “आत हुन्‍के, ङा नँलाई ऱीराए तर्त च़ुसिद लिज़्‍याव पातर्नी मेंमाए ओदैरिज़्‍याव सजा सतैंद ङाईंरिज़्‍या। 17:1 यर ५१:१३ नोस आव मानुवाताव राजा भरिराए पातर्‍या जैसिद, याधूँलाव मिँ भरिए ब नोस निताव यादोव य़ेनए मँःव मितावर ताद बनै महकिकेर।” 17:2 यसै २३:१७; यर ५१:७
हाःत ज़ परमेस्‍वरए उपुरूसए ङालाई झजल्‍कैद नो चाकर्‍याए ङालाई तोबो बनल ओलाँनाव मिताव ताके। नङ नो मेंमालाई घ्यामो राछ्यासए ओतर्त च़ुसिद उलिज़्‍याव ङारँःके। नो राछ्यासए ओङ़ै सात गोता, उरँः दस गोता उलिज़्‍याव। ओक्‍याँ भरी परमेस्‍वरकिन स॰द युँ माजामो मिनर सर्सिउ उलिज़्याव। नो मेंमा फरी घ्यामो स़ोनो पींव क्‍वा क्‍वाइसिउ उलिज़्‍याव। ओक्‍याँ भरी सुन चाँदी, हिरामुतीए झलैसिउ उलिज़्‍याव। उकुइत फरी सुने खुरील ओदोव युँ माजामो य़ेनर, ओदोव असतर नल सब्‍याल्‍सिउ उलिज़्‍याव। 17:4 यर ५१:७ नोए ओचाँदीत तोबो बिन्‍ज़ा बिन मिताव मिन सर्सिउ उलिज़्‍याव। नो सर्सिउ आव ज़, “माहान बेबिलोन, मानुवाताव पातर्नीर स़ोनो युँ माजामो पाँराए याआमा ज़।” नो मेंमालाई परमेस्‍वरए छैंव उमींराए याझी स़ोनो येसुए ओसाची याज़्‍यावराए याझीए मँःद उलिज़्‍याव ङारँःके। है जैद नोलाई रँःद अचम्‍ब ज़ ङाताके।
हाःत ज़ नो चाकर्‍याए ङालाई, “नँ काराव अचम्‍ब ताद नलिज़्‍याव? नो मेंमाए ओअर्थ स़ोनो नोलाई घुर्द नैज़्‍याव ओङ़ै सात गोता उरँः दस गोता ल्‍यो राछ्यासए ओअर्थ ब पलास्‍द ङाईंरिज़्‍या। नो नरँःव राछ्यास ङ़ादा ते ओल्‍यो, आख ते माले। हैदी ब नो सुन्‍द मुन्‍दौ भल्‍खादानी तखेप पुलुस्‍द हाःकिन नासदा ज़ बान्‍या ले। है जैद आव नाम नम ओमातादकिनकाव अजम्‍बरी जुनील बान्‍या पोस्‍तोकोल यामिन माल्‍यो भरी नो तखेप सिद जनो राछ्यासलाई रँःद अचम्‍ब ज़ तान्‍या लेर। 17:8 दान ७:७; भज ६९:२८
“आवए ओअर्थ भरी यागहक ल्‍योराए उतीरक। नो राछ्यासए सात गोता ओङ़ैए ओअर्थ नो मेंमा च़ुसिद उलिज़्‍याव सात गोता पोक्‍यार ज़। 10 नोर सात राजार ज़। नो सात राजारानी पाँच राजार खदम ताधुकेर, तोबो आज्‍यालकाव लिज़्‍याव ज़, तोबो आःपै माहुताए। नो उहुवत जाँवा पै वाज़ लिरिज़्‍या। 11 नो ङ़ादा ल्‍यो छींनी सिउ राछ्यास मनी नो सात राजारासकावनी तोबो ओल्‍यो। नो फरी उहुवत नो सात राजात चा·सिद आथौं राजा ब तारिज़्‍या। हाःत ज़ नो ब नास तारिज़्‍या।
12 “फरी नो नरँःव राछ्यासए दस गोता उरँःर दस राजार ज़। नोराए आःपै याराज्‍या मादैतार। हितावत ब नोर नो राछ्यासस तघन्‍ताए उजूँनी राज्‍या चलैन्‍या हक दैन्‍या लेर। 17:12 दान ७:२४ 13 नोर प़ाइँए यायुँ तोबो युँ ज़ लिज़्‍या। है जैद नोराए यासक्तीर याहकर प़ाइँए नो राछ्यासए उकुइत ज़ सूँपिन्‍या लेर। 14 नोराए परमेस्‍वरए ओपाथास लरैं दान्‍या लेर। निताव यादोवत नो पाथा प्रभुराए याप्रभु, राजाराए याराजा ओल ज़ ओतावए नोरालाई हारैन्‍या ले। ओलसकाव लिज़्‍याव भरी ओल ओराछाँतिउर, ओराखुलोर स़ोनो ओसतत लिज़्‍यावर ज़।”
15 नकिन नो चाकर्‍याए फरी ब है दाँक्‍यो, “नो पातर्नी मेंमा च़ुसिद उलिज़्‍याव नरँःव ऱीर प़ाइँ राज्‍यालावर, प़ाइँ जातलावर, प़ाइँ खामनी पाँज़्‍याव माहोल्‍या मिँर ज़। 16 नो नरँःव दस गोता राजार फरी नो राछ्यासस खैद नो पातर्नी मेंमालाई सोद भोरो·सिद नाङग्‍या पात्‍या जैद ओस्‍याकरीर कैद मेंःल ख्यान्‍या लेर। 17 है जैद परमेस्‍वरए ओपाँ भरी ओमायो·वा पै ओल उयुँलाव मिताव य़ेन दाव परींन्‍याए जूँनी नो दस राजारालाई तयुँ ज़ जैद्याद याहक भरी नो राछ्यासलाई यान्‍या याजैक्‍यो। 18 नो नरँःव पातर्नी मेंमा फरी मानुवाताव राजा भरिराए याङ़ैताव बनै उमिन थासो सहर ज़।”

17:1 17:1 यर ५१:१३

17:2 17:2 यसै २३:१७; यर ५१:७

17:4 17:4 यर ५१:७

17:8 17:8 दान ७:७; भज ६९:२८

17:12 17:12 दान ७:२४