2
परमेस्‍वरए ओपाँस खैन्‍या य़ेन
नँ भन्‍या थ॰रिउ पाँलाई ओज़्‍यास्‍ज़्‍याव मितावनी पैव ताके। सेरो मिँर माचावदा माङ़मोर, यामान नैद्यान्‍या स्‍यासोर, यातहस ल्‍योर, परमेस्‍वरए ओपाँत थ॰रिउर, नैं मेंए ल्‍योदा युँ थू जैद प़ाइँ सहिन्‍या ताव परिके लिद यासम्जैयो।
हो मिताव ज़ जूचासोर ब यादोज़्‍याव य़ेन भरित याधर्म रैंःवर ओतारक। अर्काए उछींनी मापाँन्‍यार, मद छोकोरात माङ़मोर, छुतलाई चाव य़ेन सिऊधुन्‍यार ओतारक। नोराए भर्ज़ाकाव मेंमारालाई ब यारेरास खैन्‍या, याज़ारालाई पाथस नैन्‍या ओरासिऊरक। हो वाज़ माःक, नो धामें मेंमार यातहस ल्‍योर, यारेराए सतत ल्‍योर, याझ़िम चावस चलैन्‍यार, यायुँ गराँवर, यारेराए पाँ धूँल ल्‍योर ओतारक। हो ताकिन ची परमेस्‍वरए ओपाँत पाँःच्‍या हुन्‍या माले।
हिताव ज़ भर्ज़ाकाव खेपार ब प़ाइँत ज़ यातहस ल्‍योर ओतारक। नँ फरी नोराए याङ़ाक चाव य़ेन दान्‍यात सतैंद नैसिउ मिताव तानी। परमेस्‍वरए ओपाँलाई बरे·सी ऩिन्‍या माजैद, माबिरैद ज़ लाँव ताके। नपाँ भरी थ॰रिउ, कान्‍त ज़ ओखत माल्‍यो ओताक। हो ताकिन ची गेकिन तँदाङावराए गेक्‍याँत काता खत ज़ मादैद याज़ थाम थुम तान्‍या लेर।
फरी नँ नो बाँदा लिज़्‍यावरालाई है यादोयो, नोर यासाहुराए पाँ धूँल लिद मारूम्‍रूमैद यासाहुराए युँलाव मिताव य़ेन दान्‍या ओतारक। 10 यासाहुराए मीं काता ज़ माछाप्‍द यादोज़्याव भरित सतस दान्‍यार ओरैंःरक। निताव याय़ेनए गेलाई बाँचैज़्याव परमेस्‍वरए ओपाँए ओसोभा हाइद्यान्‍या लेर।
परमेस्‍वरए ओअसिक
11 परमेस्‍वरए गेल्‍योदा उयुँ गराँद अजम्‍बरी जुनील बान्‍या प़ाइँ मिँराए गेजूँनी रैंःद ले। 12 परमेस्‍वरए निताव ओअसिक गेक्‍याँत उहुवए गे परमेस्‍वरकिन तँदाङाव गेमन लागिउ य़ेन भरी ऱास्‍द, आव पापी जुकल तहस लिद परमेस्‍वरए उयुँलाव मिताव चाव य़ेन दान्‍यादा गेयुँ थू जैद गेसिऊसिज़्‍या। 13 स़ोनो माहान गेपरमेस्‍वर, गेलाई बाँचैज़्याव येसु ख्रीसए ओज़गै मगैस ओमाहुवा पै आस दाद ओयेम चिऊव ज़ गेनैज़्‍या। 14 नो गेप्रभु येसु ख्रीसए गेलाई पापनी हाइद ओल छैंव उमींर स़ोनो ओय़ेनत युँ थू जैन्‍यार जैन्‍याए जूँनी उजिउ झाःद्यासिक्यो। 2:14 भज १३०:८; प्रस १९:५; ब्य ४:२०; ७:६; १४:२
15 नँ आव है ङादींव पाँर पैद परमेस्‍वरए ल्‍योनी नदैव हकनी ख्वारालाई यासम्‍जैयो, ख्वारालाई यासिङार्‍यो। सुए ज़ नपाँ सज़िम्‍द ताईंरक।

2:14 2:14 भज १३०:८; प्रस १९:५; ब्य ४:२०; ७:६; १४:२