Pidi to abo
D
Deibidi
Deibidi hagee daga hoogoo Yesu soomagelega molome, Isalael odoowo wiligi odoo toboloso badebeiso. Yayo wiligi odoo toboloso badolone, Godeeye goomoga goo temeleeso. Esiga Deibidiyo goo mapoo to kalai gooleega, booka nape Semiyolo mapoo moloso.
Diye di odoo
Hu hagee Yesuye o hamamee dili odoo 12 mapoo hu dia hagee hediso. Osoloso hamamee Polo nosee mooloogoodoo hageeyo kulodu dileso diye di odoo hu tooso.
G
Godee maga to toloso kokodo takomo silesibili odoo
Odoo hagee bia oso Godeeye taka duloso odoo mapoo takeliso. Osoloso ee ma kulodu daga hoogoo odoo egeesi masi oso Godee maga to toloso o booka mapoo hoguguliso. Esiga to hogugu hagee Godeeye To Magoo Booka Nape ee ma kulodu hogugu moloso. Odoo hageesi masi oso hamamee peledabalai goo sabolo, osoloso Godeeye pidili to ee odoo mapoo takeliso.
Godeeye gababia wo nali
Godeeye gababia wo nali hagee Yu odoo dimapoo goo diya toowa. Bei, wo ne hamapoo dobolone, Godeeye teli tosibili momaiye mapoo Isipi bia odoo dia holope malalo soomagoo piligimo diye neme piligu goo ee gweliso. Esiga Yesuye o hamamee dili odoo gilimadoloso, Godeeye gababia wo hagee nolone dobolone, see Yesu gooleebugu wo nali goo hagee bei mooloogooso.
Godeeyo to booka
Epedee hamapoo Godeeyo to hogugu booka egee tomolo ee Godeeye To Magoo Booka Nape sabolo Dia sabolo hodobo gooloogoo doloso hogugu booka ee tomoloso. Esino Yu odoo sabolo, osoloso tei telaga odoo daga debei oso Godeeyo to booka mapoo hogugu temelee ee wulo booka hedebe, ee Booka Nape oso.
I
Isipi mi maga peegoo di ee gooleebugu wo nali
Wo nali hagee Yu odoo dimapoo goo diya toowa. Wo nali hagee bei mooloogolone, Godeeye gababia ee malalo gesi hedebe mapoo naliso. Osoloso omaga bei mooloogoloso sadee hedebe ma kulodu, Isipi mi maga peegoo di ee gooleebugulone wo ne ee ma kulodu debeiso. Wo nali hageeyo kulodu nei abo naliso, osoloso palawa wo masi yist sabolo hemele poogoo sabolo siloso naliso.
K
Keliso
Keliso dee egee takoo hu eyo bei ee Godeeye hesia dolone ka takooso.
L
Lam be
Lam be dee egee takoo sipi be hu gie kauwa ee takooso. Bei, Isalael odoo oso tokenee goo hapalame sipi be gie kauwa wooloomaloso Godee mapoo teneliso.
Lodee
Lodee dee egee takoo hu eyo bei ee wiligi odoo taba dolone ka takooso.
Loum
Hu hagee mi edebeeyo bia eyo hu, osoloso mi omapoo debeli odoowo hu. Loum mi hagee, Yu odoowo mi maga koolanee, Itali mi toowa eyo kulodu melee. Mi abo mapoo debeli odoo diba Loum odoo bolo diya ebigeli. Bei, Loum odoo diba diya kitulugu odooga. Osoloso diayo du medee tekepo moodoogaliso. Osoloso ha teli bi sabolo medee tekepo moodoogaliso. Egeesi maga diayo kitulugu oso mi abo diayo gibadebeiso. Esiga Yesuye badebei biame mapoo diayo Loum odoo hee Paileteeye Yu odoo dia mi mapoo dileso gibadebeiso. Osoloso hamamee diye di odoo oso silesibi biame mapoo see Peliks mapoo Yu odoo dia mi gibadalame diye diso. Osoloso Peliks dileso hamamee odoo hee Pestus yo diye diso, Yu odoo gibadalame.
M
Mesaya
Hibulu dia toso Mesaya dee egee takoo sabolo, osoloso Guliki toso Keliso dee egee takoo goo eyo bei ee, hedebe Godeeye hesia dolone ka takooso.
Moses
Moses hagee daga hoogoo Deibidi sabolo Yesu sabolo soomagelega molome, daga yo badebeiso. Osoloso Isalael odoo Isipi mi mapoo dala ma kulodu doboome, yayo diba gilimadoloso peegoo gilimado diso. Osoloso Godeeye yimapoo tei magoo teneeso, Isalael odoo oso tei magoo ee medee dadalame.
O
Odoo Holo
Yesuye eyo nediliyo takolone, a Odoo Holo, dee taka hagee, yo tei odoo dolone ka takomo silee.
P
Pelisi odoo
Hu hagee Yu odoowo mooloogoodoo hu heeso. Odoo mooloogoodoo hagoso Moseseeye tei magoo sabolo, Godeeyo to tosili odoo oso to hogugu susuga sabolo, medee dodomo siliso. Esino egeesi ma kulodu odoo hagee bia oso diayo goolee maga tei abo magoloso, see Godeeyo tei magoo sabolo hodobo magooso. Osoloso diayo Godeeyo tei magoo sabolo, osoloso dia tei sabolo ee dodolone, diesono diba tekepo dolone, odoo abo tokenee deliso. Goo egeesi maga Yesuye odoo hagee bia dimapoo takolone, dieso nediliyo toowa deli odoo diso.
Pentikos biame
Pentikos biame hagee Godeeye gababia wo naloso hamamee biame 50 poogoloso omapoo bei mooloogooso. Biame hamapoo Yu odoo oso dibada homolee mapoo nei segei gooloogaloso nala pogolone Godee mapoo goomoga poudiliso. Goo hagee Yu odoowo goo. Esino Yesu Keliso mapoo tei telaga odoo iyo takolone, biame egee sosee oso bei mooloogoo biame, dee takeliso. Osoloso Dio Tei oso meledaba biame deliso.
S
Sedisi odoo
Hu hagee Yu odoo mooloogoodoo heeyo hu. Esiga odoo opusomo opusomo di hagee bia oso mooloogoodoo hagee ma kulodu debeiso: tei moso wiligi tebisa, osoloso dia soosoo dio, osoloso Godee ogo odoo ogo doloso debeli odoo abo, osoloso bi bei odoo, osoloso Yu wiligi odoo tebisa abo. Mooloogoodoo hagoso Loum odoo sabolo emegei dolone, hee Pelisi odoo goweliso. Osoloso diayo Godeeye To Magoo Booka Nape ee ma kulodu Moseseeye tei magoo mapoo tei tolone, hee Godee maga to toloso kokodo takomo silesibili odoo oso to hogugu mapoo tei koo teli. Osoloso diayo odoo wedia oso ta maga see hogabilei goo mapoo tei koo teli.
Sisa
Sisa hu hagee odoo hunee. Esino wulo Loum mi ee gibadeli wiligi odoowo hu oso. Esiga daga hoogoo Yesu soomagoo biame mapoo Sisa-Ogastaseeye Loum mi gibadebeiso. Osoloso see tobu Yesuye ta biame domo mapoo Sisa-Taibiliyeseeye Loum mi gibadebeiso. Osoloso diye di odoo oso silesibi biame mapoo Sisa-Kolodiyaseeye Loum mi gibadebeiso. Osoloso Diye di odoo booka hoo poogoo hamameedee mapoo Poloye Loum mi mapoo di biame oso Sisa-Neloye gibadebeiso.
T
Tei eligili odoo
Yu odoowo mooloogoodoo abo diba Godeeye tei magoo ee eligili odoo deliso. Daga hoogoo odoo hagee bia oso Moseseeye tei magoo sabolo, osoloso Godee maga to toloso kokodo takomo silesibili odoo oso Godeeye To Magoo Booka Nape eyo kulodu hogugu ee gooleedalame sukulu talame diliso. Osoloso diayo tei goo ee sukulu toloso medee gooleedoloso sibileso Godeeye tei magoo eligili odoo hu teliso. Esiga odoo hagee bia oso Yu odoowo howo gisili moso mapoo Godeeye tei magoo eligimo siliso. Esino egeesi ma kulodu odoo abo hagee bia oso Pelisi odoo dia mooloogoodoo ee ma kulodu debeliso. Esiga edebeeyo takolone, Yesu yo eligili odoo, deliso. Esino yo odoo eligilei goo ee gooleedalame sukulu talame dile.
W
Wo mana deli
Daga hoogoo Yu odooso dugo 40 ee ma kulodu miwe poogoo mi mapoo silesibume, Godeeye wo mana deli hagee diayo nalame teneliso. Mana deli hagee, wo masi heliye pepooko dooboo hadali.
Y
Yu odoowo hasali biame
Godeeye mipoo sabolo, osoloso kei sabolo, osoloso bi susuga ee ma kulodu egee molo sabolo, biame 6 ee ma kulodu moodooso. Osoloso biame 7 mapoo yo hasaso. Esiga biame egee Sadee pepooko oso. Esiga Yu odoo oso Sadee pepooko biame mapoo tou telega dobolone, Godee mapoo takolone debeliso. Osoloso daga Yesu mapoo tei telaga odoo sabolo Sadee pepooko biame mapoo Godee mapoo takolone debeliso. Esino Yesu ta maga hogabuloso Kei mi ma dokodoo pala ogoloso hamamee, diayo Sadee pepooko biame poogoloso see Sadee toowa biame mapoo Godee mapoo takolone dobolone Yesu gooleebugu wo naliso.
Yu odoowo howo gisili moso
Yu odoo oso bia mi susuga ee ma kulodu diayo howo gisili moso opusomo opusomo di meleeso. Moso hageeyo kulodu diayo Godee mapoo takeliso. Osoloso diayo Moseseeye tei magoo sabolo, osoloso Godee maga to toloso kokodo takomo silesibili odoo oso to hogugu ee hesigaloso, goo eyo bei ee medee hoodo egeliso. Egeesi ma kulodu Polo obakadio Yesu dio Yu odoowo howo gisili moso mapoo peleso Godeeyo to takomo siliso.
Yu odoowo tei moso
Moso hagee Yu odoowo howo gisili moso sabolo hedebenee. Esino moso hagee wulo hedebe Yelusalem mi mapoo tegei melee. Yu odoowo tei moso hamapoo goo toowa ee hagoso. Yu odoo oso Godee mapoo goomogalame, osoloso dibada goo tokenee hapalame, gala hu opusomo opusomo di hado peleso moso kulodu weliso. Esino odoo wuluge oso moso hageeyo kulodu peleso gala hu koo weli, hedebe Godee ogo odoo ogo doloso debeli odoo oso odoo susuga ee halo moso omapoo peleso gala hu ka weli. Egeesi ma kulodu goo tokenee hapalame gala hu weli odoo ee, Moses osoloso emei Elon osoloso amawe dio oso moso kulodu debeliso.