Bosa Mɛkana
mɛte yi Pol kɛtima kɛnjɛ
Timɔte
Yo Pol, mɔ tomun Yesus Krist kɛtɛ mɛkana mɛte yɔkɔ kɛnjɛ Timɔte. Yo bosa mɛkana mɛte yi nyɛ kɛtima kɛnjɛ nyɛ kɛ́. A kɛ jeɓa nyɛ nde Mɔnɔ wenɛ, kɛto yo nyɛ teɗye nyɛ mɛyasi kɛ kasi tikina temɔ kɛ yi Kumande Yesus Krist. Enis, nyaŋgwɛ nɛ Timɔte ɓa̧ ŋgɔndu Yudɛn, a ɓa̧ kɛ ɓeŋgwɛ nje Njambiyɛ ɓuɗyate. Saŋgwɛ wenɛ ɓa̧ mɔ Ɓegrɛk. Pol dól Timɔte kɛ kɛndi yiɓate yi nyɛ ka̧ nɔ kɛ̀ pelna Kimɔ Tom kɛ́. Ɛ Timɔte kandɛ mɛsay ɓenɛ nyɛ nɛ tɛlɛ tɛlɛ kɛ̀ nɔ.
Mɛkana mɛte jéki teɗye nda yi kritɛn yâkaŋgwɛ joŋna nɔ kɛ mɔy misɔn kɛ́. Yo kɛ njoka mɛkana mɛte yi teɗye nda yi ɓotu ɓete ɓe kɛndɛ nɛ njɔŋ ɓekritɛn yâkaŋgwɛ kelɔ mɛsay kɛ́.
Wusɛ yakama ɓakɛ mɛkana maka kɛ mɛŋgaɓiyɛ yitan jɔ yiɓa:
1. Wusɛ ɗîy nɛ sɔsɔ nɛ kɔtu teɗya mɛyasi (kumte 1).
2. Pol kɛ lɛpɔ kasi nɛ nɛ ŋguru wenɛ, kitɛ sendi Timɔte (kumte 1).
3. Kasi mɛŋgwɛta nɛ̀ kasi tɛri ɓomari kɛ mɔy njɔŋ ɓekritɛn (kumte 2).
4. Tɛri ɓotu ɓete ɓe kɛndɛ nɛ njɔŋ ɓekritɛn ɓaka (kumte 3).
5. Tɛri kpasa mɔ mɛsay mɛ Yesus Krist (kumte 4).
6. Mɛsay mɛte yi kpasa mɔ mɛsay mɛ Yesus Krist yâkaŋgwɛ kelɔ kɛ́ (kumte 5).
7. Mɛŋgitɛ mɛte yi ɓɛŋɛ kpasa mɔ mɛsay mɛ Yesus Krist (kumte 6).
1
Yo mi Pol kɛtɛ mɛkana maka. Mi mɔ tomun Krist Yesus nda yi Njambiyɛ ɓenɛ Krist Yesus lɛpima nde, mi ɓɛ̂ki kɛ́. Yo Njambiyɛ te joŋgwɛ wusɛ. Yo sendi Krist Yesus yi wusɛ ɓɛ nɛ ɓiɓina temɔ kɛ yenɛ. Timɔte, mi kɛ́ti mɛkana maka kɛnjɛ wɛ, wɛ gba mɔnmbɛ, kɛto wɛ sendi kɛ tikɔ temɔ kɛ yi Yesus Krist. Da Njambiyɛ nɛ̀ Nyaŋgwɛ Kumande wusu Krist Yesus kêl ŋgikwa nɛ wɛ. Ɓo gwâki ŋgwɛtɛ yɔ, nyɛ sendi wɛ tɛte.
Kasi ɓotu ɓete ɓe teɗye
kɔtu mɛyasi ɓaka
Mi kɛ lɛpɔ nyɛ wɛ nde: Ɗiyɔ kɛ Efɛs nda yi mi ma lɛ́pi nyɛ wɛ kɛ ŋgimɔ te yi mi kwaŋma nɔ kɛ̀ pɛlɛ Maseduwan kɛ́. Ɗiyɔ ndi mate, nɔ̀ lɛ̂pi kimɔte nyɛ ɓaŋa ɓomɔ nde, ɓo tî kɛn mbɔmbu yí teɗye yiŋa mɛyasi dɛlɛ na. Lɛpɔ nyɛ ɓo nde, ɓo tî kɛn mbɔmbu yí nyɛ sosu yan kɛ yaw yaw mɛkanɔ nɛ̀ kɛ kasi mɛkana mɛte yi nɛ ŋgbɛnjɛ ŋgbɛnjɛ mɛɗinɔ mɛ ɓebaba kɛte kɛ́ na. Mɛyasi mɛnɔri kpál kelɔ ndi nde, mɛtandɔ ɗyâŋ. Yo yeti kɛ kamɛ yaŋa kɛ mɛsay mɛte yi Njambiyɛ sima kpo yí joŋgwɛ nɛ ɓomɔ kɛ́ na. Wusɛ dúkwɛ mɛsay mɛte nɛ nje tikina temɔ te yi wusɛ tikɛ kɛ yenɛ kɛ́. Yasi te yi wɛ yâkaŋgwɛ lɛpɔ kɛ́, yo kasi mɛkwaɗya mɛte yi wulɛ kɛ pupuna temɔ, wulɛ sendi kɛ temɔ te yi nɛ tɛ nɛ̀ kɛ tikina temɔ kɛ yi Njambiyɛ kinɛ likisi na. Ɓaŋa ɓomɔ sima tumɔ kɔŋ nɛ mɛyasi mɛnɔri kpalɔ jatɔ kɛ mɛtandɔ mɛte yi aɓalmba. Ɓo kɛ kwaɗyɛ teɗye yotu nde, ɓo nyaŋgwɛ ɓotu ɓe teɗya mɛmboŋga mɛ Njambiyɛ. Yasi wɛtɛ, ɓo yeti kɛ duwɛ yasi te yi ɓo lɛpɛ nɛ̀ yasi te yi ɓo jayɛ nɛ saŋsaŋ nde, yo kɛ nje kɛ́ na. Ma wusɛ duwa̧ nde, mɛmboŋga mɛ Njambiyɛ kimɔte, ŋgɛ mumɔ kelɛ nda yi ɓo lɛpɛ kɛ́. Wusɛ dûkwɛ nde, Njambiyɛ tì tɛmbiɗye mɛmboŋga kɛto ŋgbeŋ ɓomɔ na, yasi wɛtɛ, a tɛ́mbiɗya mɛmboŋga kɛto ɓeya ɓotu ɓete ɓe joŋna kinɛ ɓeŋgwɛ mɛmboŋga ɓaka. A tɛ́mbiɗya sendi yo kɛto ɓotu ɓe mbandɔ, kɛto ɓotu ɓete ɓe kelɛ ɗetina to suŋgwɛ nɛ nyɛ ɓaka nɛ̀ kɛto ɓotu ɓe mɛɓeyɔ. A tɛ́mbiɗya yo kɛto ɓotu ɓete ɓe gbutɛ nɛ nyɛ ɓaka nɛ̀ ɓotu ɓete ɓe yɛliyɛ mɛyasi mɛ Njambiyɛ ɓaka. A tɛ́mbiɗya sendi yo kɛto ɓotu ɓete ɓe wo ɓesaŋgwɛ ɓan nɛ̀ ɓenyaŋgwɛ ɓan nɛ̀ kɛto ɓotu ɓete ɓe wo ɓɛsɔ ɓomɔ ɓaka. 10 Njambiyɛ tɛ́mbiɗya sendi mɛmboŋga kɛto ɓotu ɓe kelna mɛwanja, kɛto ɓembam ɓete ɓe kelɛ wanja tandɛ yan ɓembam, ho ɓoma ɓete ɓe kelɛ wanja tandɛ yan ɓoma nda yi mbam ɗiyɛ nɔ ɓenɛ nyari kɛ́. A tɛ́mbiɗya yo kɛto ɓotu ɓete ɓe ɗyaŋgwɛ ɓɛsɔ ɓomɔ nda ɓebala ɓaka nɛ̀ kɛto ɓotu ɓe ja̧. A tɛ́mbiɗya sendi yo kɛto ɓotu ɓete ɓe kinja yotu yí seɓile nɛ ɓɛsɔ. Njambiyɛ tɛ́mbiɗya mɛmboŋga kɛto ɓomɔ hɛnɛ ɓe teɗye yiŋa yasi dɛlɛ tikɔ yenɛ ɓaka. 11 Teɗya yasi te yi mi lɛpɛ nɔ waka kɛ́, yo kɛ mɔy Kimɔ Tom te yi nyɛ kaŋma nyɛ mi kɛ́. Kimɔ Tom te nɛ mɛluksa mɛte yi wulɛ pɛlɛ yi Njambiyɛ. Mɛnyɔŋɔ hɛnɛ wúla pɛlɛ yenɛ.
Pol kɛ nyɛ Njambiyɛ wosoko
kɛto ŋgikwa nɛ
12 Mi kɛ nyɛ Nyaŋgwɛ Kumande wusu Krist Yesus wosoko, kɛto a nya mi ɗeti kɛ mɛsay mɛte yi mi kelɛ kɛ́. Sendi, a ɓɛŋma nde, a yakama ɓɛ nɛ ɓiɓina temɔ nɛ mi yí tɛmbiɗye mi nde, mi kêl mɛsay mɛnɛ. 13 A tɔkuma mi, ko ɓɛkɔ nde, nɛ mbɔmbu mi ɗikima lɛpɔ lɛpi gbutu suŋgwɛ nɛ nyɛ, ɓeŋgwɛ ɓotu ɓenɛ yí teɗye ɓo nyaŋgwɛ mɛbɔnɛ. A tɔkuma mi, ko ɓɛkɔ nde, mi ɓa̧ mɔ ɓeya to suŋgwɛ nɛ ɓɛsɔ. Yasi wɛtɛ, a gwa̧ ŋgwɛtɛ wombɛ, kɛto mi ɗikima kelɔ yasi tukute kinɛ duwɛ na, mi tì tikɛ temɔ kɛ yenɛ na. 14 Ma ŋgikwa te yi Nyaŋgwɛ Kumande wusu kpalma nje kwa̧ to te, a kelma nde, mi tîki temɔ kɛ yenɛ, nyɛ sendi mi temɔ te yi mɛkwaɗya, kɛto sinɛ ɓe Krist Yesus saŋgwate. 15 Lɛpi te yi mi ta lɛpɔ ndana kɛ́ yakama nde, ɓomɔ tîki temɔ kɛte jayɛ sendi yo nɛ temɔ yan hɛnɛ. Yo nde: Krist Yesus nja̧ kɛ mɛnɛti maka yí nje joŋgwɛ ɓotu ɓe mɛɓeyɔ. Kɛ njoka ɓotu ɓenɔri, yo mi ɓɛ tokondo te. 16 Yasi wɛtɛ, Krist Yesus gwa̧ ŋgwɛtɛ wombɛ, mi mɔ te ɛ ɓa̧ tokondo mɛɓeyɔ kɔ. A kelma ɗete yí teɗye ɓomɔ nde, a nɛ gbisa ɓuɗyate. A kelma sendi ɗete nɛ mi yí kamɛ nɛ ɓotu ɓete ɓe ta tikɔ temɔ kɛ yenɛ yí ɓɛ nɛ joŋgwɛ te yi kpo nɛ kpo. 17 Ɓomɔ lûksa sombile Kumande te ɛ ti gwáki kɔ. A nɛ joŋ kpo nɛ kpo. Nyɛ mɔ te yi ɓomɔ yeti nɛ ɗeti te yi ɓɛŋɛ na. Siya Njambiyɛ ndi nyɛ nyɛpɔ, *amɛn.
18 Timɔte mɔnmbɛ, mi kɛ kaŋɛ mɛlɛpi maka ndana nyɛ kɛ mɔy mɛɓɔ mɔ nda yi ɓotu ɓe punja mɛlɛpi mɛ Njambiyɛ kikima lɛpɔ nɛ mbɔmbu kɛ kasi yɔ kɛ́. Ɓiya yo nɛ koŋ koŋ, nɛ́ wɛ lu̧ ɗyambi kimɔte. 19 Kɛn mbɔmbu yí tikɔ temɔ kɛ yi Njambiyɛ, ɓɛ nɛ temɔ nɛ tɛ. Ɓaŋa ɓomɔ tikima nje te yite, ɛ tikina temɔ te yi ɓo ɓa̧ nɔ kɛ́ si yambile. 20 Kɛ njoka ɓotu ɓenɔri Himene ɓenɛ Alɛksaŋdɛrɛ ɓa̧ sendi kɛte, ɛ mi kaŋɛ ɓo nyɛ kɛ mɛɓɔ mɛ *Satan, simande yo ta nyɛ ɓo ɗyanɔ, ma ɓo nje kɛ̀ mbɔmbu yí gbutɔ nɛ Njambiyɛ.