2
Kasi ɓotu ɓe punja kɔtu mɛlɛpi
Ma ɓaŋa ɓotu ɓe punja mɛlɛpi mɛ ja̧ ɓa̧ sendi mbɔmbu kɛ mɔy kandɔ Isarayɛl. Ɗete sendi, yo ta ɓɛ nɛ ɓaŋa ɓotu ɓe teɗya kɔtu mɛyasi kɛ njoka yun. Ɓo ta kwa̧ nɛ mɛmbɔlɛ yí teɗye wunɛ yiŋa ɓeya mɛyasi mɛte yi ta kelɔ nde, ɓomɔ yâmbila. Ɓo ta kelɔ ɗete, ko sɛŋɛ Yesus Krist te Sa Mbokɔ wusu, mɔ te ɛ kolma ɓo kwey kɔ. Ɗete, ɓo nɛ ŋguru wan ta kelɔ nde, semɔ semɔ, Njambiyɛ gîrisa ɓo. Ɓuɗya ɓomɔ ta nyɛ to kɛ sap sap joŋgwɛ nda ɓo, ɔ ɓɛ́ŋa, ɓomɔ má nje lɛpɔ lɛpi gbutu suŋgwɛ nɛ nje te yi gbakasi kɛto yan. Ɓotu ɓe teɗya kɔtu mɛyasi ɓaka ɗíy ndi gɔruna mɛyasi mɛ ɓɛsɔ. Ɗete, ɓo ta seɓile wunɛ nɛ yiŋa mɛlɛpi mɛte yi wulɛ kɛ ɗyanɔ ɗyan nɛ ŋguru wan yí ɓu̧ nɛ mɛyasi kɛ mɛɓɔ mun. Ma yasi wɛtɛ, Njambiyɛ ma kikɔ pɛsɔ nde, a ta jɔse ɓo, a mɛ nɛ lɛndɛ yí girise ɓo.
Ko ɓejaki ɓete ɓe kelma mɛɓeyɔ kwey ɓaka, Njambiyɛ tì gwe ŋgwɛtɛ wan na. A kwaɓima ɓo jombile ɓetɛ kɛnjɛ kɛ heɓeɓe gboŋgo ndoŋ. A ndaɗya ɓo kɛ mɔy yitil mate yí laɗye nɛ ŋgimɔ te yi nyɛ ta pɛsɔ jɔsi yan kɛ́. Ko ɓotu ɓe mɛnɛti maka ɓe joŋnama kɛ mɛtu mɛ njimɛ, kelɔ ɗa̧ mɛtɔ suŋgwɛ nɛ nyɛ ɓaka, a tì tikɛ sendi ɓo nɛ ŋgwɛtɛ na. A kelma nde, mbeŋ mɛ̂mikwɛ ɓeya ɓotu ɓete. Yasi wɛtɛ, a joŋgwa ndi ɓomɔ yitan jɔ yiɓa, yitan jɔ yitatite nɛ Nɔy. Yo nyɛ ɗikima pelɛ nyɛ ɓomɔ nde, ɓo jôŋnaŋgwɛ nɛ ŋgbeŋ nda yi Njambiyɛ kwaɗyɛ kɛ́. Ko *Sɔdɔm nɛ̀ *Gɔmɔr, Njambiyɛ jɔsuma mɛɗya mɛte girise yo loɗyɛ yo nɛ ɗitɛ nɛ ŋgito, ɓukwɛ ndi mɛsu nɛ mɛsu. A kelma ɗete yí kitɛ nɛ ɓotu ɓete ɓe ta nje jaɗyɛ kɛ kɔŋte kelɔ ɓeya yasi ɓaka. Yo ɓa̧ nɛ mbaŋa mbam nde Lɔt. A ɓa̧ ŋgbeŋ mumɔ. A ɗikima wo yotu jaɓa kɛto ɓeya sap sap joŋgwɛ te yi ɓeya kɔtu ɓotu ɓe mɛɗya mɛte ɗikima joŋna kɛte kɛ́. Ɛ Njambiyɛ joŋgwɛ ndi nyɛ nyɛpɔ kɛ kemiyɛ yinɔri. Yo nde, nyɛ ɛ ɗikima kelɔ mɛyasi nɛ ŋgbeŋ kɔ ɗikima joŋna kɛ njoka yan. Ɗete, mɛtu hɛnɛ a ɗikima ɓɛŋɛ wokɔ ɓeya mɛyasi mɛte yi ɓo ɗikima kelɔ kinɛ ɓeŋgwɛ mɛmboŋga kɛ́. Ɛ nyɛ ɗiki wo yotu kɛto te, kɛto a ɓa̧ ŋgbeŋ mumɔ. Ma ŋgɛ ɓɛ nde, mɛyasi kwaŋnama ɗete, yo kɛ teɗye nde, Baba Mbokɔ kɛ duwɛ gbate nje te yi nyɛ yakama joŋgwɛ nɛ ɓotu ɓete ɓe kambɛ nyɛ ɓaka soŋɛ kɛ mɔy mɛbɔnɛ. A kɛ duwɛ sendi nda yi nyɛ ndaɗyɛ nɛ ɓotu ɓete ɓe kelɛ yasi kɔtute yí laɗye teɗye ɓo mɛbɔnɛ komɛ nyɛ ta pɛsɔ jɔsi yan kɛ́. 10 A ta jekɔ teɗye mɛbɔnɛ kwa̧ to te nyɛ ɓotu ɓete ɓe nyɛ joŋgwɛ ɗyan kɛ kelna mɛkele mɛ mɛmi te yi yotu mumɔ gɔrɛ kɛ́. Ɓo kɛ sɛŋɛ sendi nde, Baba Mbokɔ nâm ɓo. Ɓotu ɓaka ɓe teɗye kɔtu mɛyasi ɓaka yeti kɛ gwe wɔ̧ yaŋa na, ɓo sendi nɛ ɓeya to. Ɓo kɛ lɛpɔ lɛpi gbutu suŋgwɛ nɛ joŋjoŋgwɛ mɛyasi mɛte yi ɗiyɛ nɛ mɛluksa kɛ ɗyoɓɔ kɛ́. 11 Yinɔri ko ɓejaki ɓe Njambiyɛ ɓe nɛ ɗeti nɛ̀ ŋguŋguɗyɛ kwa̧ ɓo ɓaka yeti kɛ lɛpɔ lɛpi gbutu suŋgwɛ nɛ joŋjoŋgwɛ mɛyasi mɛte kɛ mbɔmbu Baba Mbokɔ na. 12 Ma ɓotu ɓe teɗye mɛyasi maka ɓaka kinɛ ɗyanɔ na, ɓo nda ɓenyamɔ. Ɓenyamɔ jáɗyikwɛ laɗye ndi nde, ɓo ɓîya ɓo kɛ̀ wo. Ɓotu ɓaka kɛ lɛpɔ lɛpi gbutu suŋgwɛ nɛ mɛyasi mɛte yi ɓo yeti kɛ duwɛ na. Ma ɓo ta saŋgwa nɛ sɔŋ nda yi ɓenyamɔ ɓete gwe nɔ kɛ́. 13 Ɓeya yasi te yi ɓo kelɛ ɗete kɛ́, Njambiyɛ ta yɔkiɗye kelɔ sendi ɓeya yasi nɛ ɓo. Yasi te yi nyɛ ɓo mɛsosa, yo komɛ ɓo joŋna kɛ ɓeya nyɛm nyɛm joŋgwɛ, ko nɛ yesɔ kɛ puyɛ. Komɛ ɓo ŋgbɔ ɗyena wúnɛ ɓo kɛ́, yo yasi njɔn, yasi wuŋgwa. Komɛ ɓo ɗiyɛ ɗete wúnɛ ɓo kɛ́, ɓo kɛ seɓile wunɛ, ɔ ɓɛ́ŋa, yo kɛ nyɛ ɓo mɛsosa ɓuɗyate. 14 Ɓɛndi yan ɓɛ́ŋa ndi ɓomari yí gɔsɔ nɛ nje kelna wanja. Ɓo yeti kɛ deŋgɔ kelna ɓeya yasi na. Ɓo kɛ seɓile ɓotu ɓete ɓe tì pa tikɔ temɔ nɛ ŋgbik kɛ yi Njambiyɛ ɓaka, kelɔ nde, ɓo ɓêɓikwɛ kɛ mɛpɔndɔ man. Ɓo ma si ŋgbi kɛ nyɛna temɔ ɓuɗyate kɛ mɛyasi. Mɛkita mɛ Njambiyɛ mɛ kɛ yotu yan. 15 Ɓo sima jatɔ, kɛto ɓo ɗuwa̧ kɛ ŋgbeŋ nje. Ɓo sima ɗimbiyɛ kɛ ɓeŋgwa nje te yi *Balam te mɔnɔ Beyɔr. Balam te ɗikima kwaɗyɛ sɔmbɔ mɔni nɛ nje kelna kɔtu yasi. 16 Yasi wɛtɛ, ɛ Njambiyɛ ɓama nɛ nyɛ, kɛto a tì kwaɗyɛ wokuna nɛ nyɛ na. Yo nde, nyamɔ nde tofu ɛ ti lɛ́pi numbu ɓomɔ kɔ lɛpinama nyɛ nyɛ nɛ numbu te yi ɓomɔ yí petɔ nɛ mɔ punja mɛlɛpi mɛ Njambiyɛ kɔ kɛ ɓeya lem yasi te yi nyɛ ɓa̧ kɛ kwaɗyɛ kelɔ kɛ́.
17 Ɓotu ɓaka ɓe teɗye kɔtu mɛyasi ɓaka nda mɛŋgɛ̧ mɛte yi nɛ kutu kutu kinɛ mɔrɔku kɛ́. Ɓo nda mɛkulutu mɛte yi pupɔ wumbiɗye kɛnjɛ womaŋa kinɛ nde, mbiyɔ nɔ̂ku kɛ́. Njambiyɛ kombila mbɛy te yi ɓo ta ɗiyɔ kɛte kɛ́ kɛ mɔy yitil nɛ gir. 18 Yo nde, ɓo lɛ́pinaŋgwɛ yí ɗɔkwɛ nɛ yotu yan. Yasi te yi ɓo lɛpɛ kɛ́ yeti kɛ kamɛ mumɔ yaŋa na. Ɗete, ɓo kɛ lɛɓiye ɓotu ɓete ɓe ɗuwa̧ ndana ndana kɛ njoka ɓotu ɓete ɓe joŋna kɔtute kinɛ duwɛ Njambiyɛ ɓaka nɛ nje kelna ɓeya sap sap joŋgwɛ te yi yotu mumɔ gɔrɛ kɛ́. 19 Ɓo lɛ́pi nyɛ ɓari nde: ‹Wunɛ tí ɓɛ se ɓebala na.› Ase nde, ɓo nɛ ŋguru wan ɓebala mɛyasi mɛte yi ɓekiɗye mumɔ kɛ́. Kɛto ŋgɛ yiŋa yasi namɛ joŋgwɛ mumɔ, mɔ te mɛ bala yasi te. 20 Ɓaŋa ɓomɔ sima tumɔ kɔŋ tikɔ ɓeya mɛyasi mɛ mɛnɛti maka, kɛto ɓo nja̧ duwɛ Nyaŋgwɛ Kumande wusu Yesus Krist, Mɔ te ɛ joŋgwɛ wusɛ kɔ. Yasi wɛtɛ, ŋgɛ ɓo nje yɔkwɛ sendi nɛ kɔkɔ nyɛ ɓɔ kɛte tikɔ nde, mɛyasi mɛte nâm ɓo wolo, yite yo ta siyɔ nɛ ɓo ɓeyate. Komɛte, tɛri yan ta nje ɓɛ ɓeyate kwa̧ yiri yi ɓo ɗiyma kɛte kɛ ŋgimɔ te yi ɓo tì pa duwɛ Yesus Krist nɛ mbɔmbu kɛ́. 21 Kɛto ɓo má ɗiy kinɛ duwɛ nje kelna yasi nɛ ŋgbeŋ na, ma yite laŋma ɓɛ kimɔte kɛ yan, laŋsa nde, ɓo sîki duwɛ yo nje tikɔ kelna yasi te yi Njambiyɛ kombila lɛpɔ nyɛ ɓo kɛ́. 22 Ma yasi te yi ɓo saŋgwama nɔ kɛ́ yakama nɛ jɔ̧y nɛ mɛkanɔ maka yiɓa yi lɛpɛ nde: ‹Mbiye kɛ yɔkwɛ nɛ kɔkɔ kɛ̀ ɗye yasi te yi nyɛ sima jo kɛ́.› Sendi: ‹Ɓo wêya ŋgo, a kɛ kpalɔ yɔkwɛ nɛ kɔkɔ kɛ̀ ɓiŋgila kɛ mɛsɔpɔ.›