Mɛkana mɛte yi
Jak
kɛtima
Mɛkana mɛte yɔkɔ, yo Jak te maŋ nɛ Kumande Yesus kɛtɛ yo. Mɛkana maka jéki ɓɛŋɛ Ɓeyudɛn ɓete ɓe nja̧ ɓɛ ɓekritɛn, ɛ ɓo teɗye ɓo mɛbɔnɛ, ɛ ɓo si wanja kɛ̀ ɗiyɔ kɛ njoka ɓotu ɓete ɓe yeti Ɓeyudɛn ɓaka.
Mɛkana mɛte jéki lɛpɔ nde, ɓekritɛn yâkaŋgwɛ joŋna kelɔ yasi te yi mɛlɛpi mɛ Njambiyɛ teɗye ɓo kɛ́.
Wusɛ yakama ɓakɛ mɛkana maka kɛ nyaŋgwɛ mɛŋgaɓiyɛ yini:
1. Tikina temɔ kɛ Yesus Krist nɛ̀ mɛɓoɓilan mɛte yi mumɔ saŋgwa nɔ kɛte kɛ́ (kumte 1-2).
2. Mɔ te ɛ tikɛ temɔ kɛ yi Yesus Krist kɔ ɓîya ɗyem nɛ kɛ ɓeya ndapi (kumte 3).
3. Yo yasi mɛndeya nde, ɓekritɛn nyɛ̂ki temɔ kɛ mɛyasi mɛ mɛnɛti maka (kumte 4).
4. Ɓotu ɓe kusuku ɗîy nɛ sɔsɔ, ma ɓo mɛ nje nyɛ temɔ kɛ kusuku yan leŋsa Njambiyɛ. Mɛŋgitɛ kɛ kasi njena Krist (kumte 5).
1
Yo mi Jak, mi bala Njambiyɛ ɓenɛ Nyaŋgwɛ Kumande Yesus Krist. Mi kɛ nyɛnɔ wunɛ, wunɛ mɛkandɔ mɛ ɓotu ɓe Njambiyɛ kamɔ jɔ yiɓa ɓe sima wanja nɛ to mɛnɛti maka ɓaka.
Kasi ɗyanɔ nɛ̀ kasi tikina temɔ
kɛ yi Njambiyɛ
Wunɛ njɔŋ, wunɛ ɓɛ̂ki nɛ nyaŋgwɛ mɛsosa komɛ kwalɔ mɛbɔnɛ hɛnɛ ɗya̧ pɛlɛ wunɛ yí ɓoɓɛ nɛ wunɛ. Kɛto wunɛ duwa̧ nde, mɛbɔnɛ mɛte yi ɗya̧ wunɛ yí ɓoɓɛ nɛ tikina temɔ te yi wunɛ tikɛ kɛ yi Njambiyɛ kɛ́ ta kelɔ nde, wunɛ sûm kol nɛ ŋgbiŋgim kɛ̀ nɔ mbɔmbu. Yo nde, wunɛ sûm kol ɗete kumɔ kɛ njena mɛkele mun hɛnɛ, nɛ́ wunɛ nje ɓɛ nda goto ɓomɔ kɛ mɛyasi hɛnɛ kinɛ tikɔ mɔnɔ yaŋa wɛtɛ nɛ wɛtɛ na. Ma ŋgɛ ɗyanɔ ɓanɛ mbaŋa mumɔ kɛ njoka yun, na dîya Njambiyɛ, a ta nyɛ nyɛ yo. Kɛto Njambiyɛ nyɛ́ki ɓomɔ hɛnɛ mɛyasi nɛ kimɔ temɔ kinɛ mɛɓam na. Ndi nde, mɔ te ɛ diyɛ yo kɔ tîki temɔ kɛ yi Njambiyɛ kinɛ simta na. Kɛto mɔ te ɛ simta kɔ nda mɛkumbɔ mɛ ɗuku te yi pupɔ wumbiɗye, yo má ɓendɔ piyɛ nɛ kuɓulu kuɓulu kɛ́. Kwalɔ mɔ te mbɛte tî taka nde, Nyaŋgwɛ Kumande ta nyɛ nyɛ yiŋa yasi na, kɛto mɔ te nɛ mɛtakɛ yiɓa, a ti pɛ́si mɛyasi ndi ŋga wɛtɛ kɛ mɛkele mɛnɛ na.
Kasi mɛbukɔ nɛ̀ kasi kusuku
Maŋ wusu ɛ kinɛ yaŋa yi ɓomɔ yeti kɛ nyɛ misi kɛ yotu nɛ kɔ lûksa yotu nɛ, kɛto Njambiyɛ kɛ ɓendiɗye nyɛ. 10 Ma yɔkɔ ɛ nɛ ɓuɗya mɛyasi kɔ lûksa yotu nɛ, kɛto Njambiyɛ kɛ piɗyɛ nyɛ. Sendi, siyna joŋgwɛ te ɛ nɛ ɓuɗya mɛyasi kɔ ɗekɛ nɛdɔ nda njam jeti. 11 Yo nde, yesɔ kɛ ɓendɔ panɔ nɛ ɓaŋ ɓaŋ. Mbunjɔ kɛ nyɔlɔ, njam te kɛ sɔsɔ kusiyɛ, ɔ ɓɛ́ŋa, nyɔŋɔ te yeti se na. Mɔ te ɛ nɛ ɓuɗya mɛyasi kɔ ta yambile sendi ɗete kɛ mɔy kelna ɓuɗya mɛsay mɛnɛ.
Njambiyɛ yakama ɓoɓɛ wusɛ
12 Mɔ te ɛ sumɛ kol nɛ ŋgbiŋgim kɛ mɛbɔnɛ mɛte yi ɗya̧ nyɛ yí ɓoɓɛ nɛ nyɛ kɛ́, Njambiyɛ kɛ nyɛ nyɛ mɛsosa, kɛto ŋgɛ nyɛ si laŋsa mɛbɔnɛ mɛte, Njambiyɛ ta nyɛ nyɛ joŋgwɛ te yi kpo nɛ kpo, yite ɗuŋgwɛ te yi nyɛ kpoma yí lukse nɛ ɓotu ɓete ɓe kwaɗyɛ nyɛ ɓaka. 13 Ŋgɛ mɛɓoɓilan ɗya̧ mumɔ, a tî lɛpi nde: ‹Yo Njambiyɛ› na, kɛto yiŋa ɓeya yasi yeti nɛ ɗeti te yi kelɔ nde, mɛɓoɓilan ɗyâŋ Njambiyɛ na. Sendi, Njambiyɛ nɛ ŋguru wenɛ ti kél nde, mɛɓoɓilan ɗyâŋ mumɔ na. 14 Yasi wɛtɛ, mɛɓoɓilan ɗyáŋ kɛ yi mumɔ komɛ ɓeya mɛwoɓɔ mɛnɛ nɛ ŋguru wenɛ ɗalɛ nyɛ nje seɓile nyɛ. 15 Ma ŋgɛ ɓeya mɛwoɓɔ si ŋgaŋgile mumɔ, ɔ ɓɛ́ŋa, ɓeya yasi ɗyaŋma. Ŋgɛ ɓeya yasi si kelna, sɔŋ ɗyaŋma. 16 Wunɛ njɔŋ, wunɛ sɔŋ temɔ mbɛ, mumɔ tî seɓila yotu nɛ kɛ mɛyasi mɛnɔri na. 17 Kimɔ mɛyasi hɛnɛ nɛ̀ kpasa mɛyasi hɛnɛ te yi mumɔ yakama ɓɛ nɔ kɛ́ wúla kɛ kwey, kɛ yi Da. Nyɛ kusɛ mɛyasi hɛnɛ te yi panɛ kɛ ɗyoɓɔ kɛ́. A yeti kɛ sɛnjɔ nɛ nda yi yesɔ ɓenɛ ŋgwɛndɛ ɗiki kelɔ nde, nɛ su mɛjasi nɛ su yitil kɛ́ na. 18 Njambiyɛ nɛ ŋguru wenɛ kwaɗya nyɛ wusɛ joŋgwɛ nɛ nje lɛpi nɛ yi lɛpɛ ndi gbakasi kɛ́. A kelma ɗete, nɛ́ wusɛ ɓɛ nda nyambi tɔmna kɛ njoka mɛyasi mɛte yi nyɛ kusuma kɛ́.
Kasi lɛŋgwa mɛtɔ nɛ̀ kasi kelnate
19 Wunɛ njɔŋ, wunɛ sɔŋ temɔ mbɛ, wunɛ dûkwɛ nde, mumɔ hɛnɛ ɓɛ̂ki nɛdɔ te yi lɛŋgwɛ mɛtɔ kɛ yasi te yi ɓɛsɔ lɛpɛ kɛ́. Mumɔ tî jaki lɛpi nda mbakɛ na. Mumɔ tî woku ŋgambi nɛdɔ na. 20 Kɛto, ŋgɛ mumɔ wokɛ ŋgambi ɗete, a ti yaka kelɔ se mɛyasi mɛte yi nɛ ŋgbeŋ kɛ mbɔmbu Njambiyɛ na. 21 Ɗete, wunɛ tûm kɔŋ nɛ kwalɔ mɛkele mɛ mɛmi hɛnɛ nɛ̀ kwalɔ ɓeya mɛyasi hɛnɛ. Wunɛ jâya lɛpi te yi Njambiyɛ ŋgbalma kɛ temɔ yun kɛ́ nɛ piɗya yotu, kɛto lɛpi te yakama joŋgwɛ wunɛ. 22 Ma wunɛ kêl yasi te yi mɛlɛpi mɛ Njambiyɛ lɛpɛ nyɛ wunɛ kɛ́, yeti ndi gbɛla wokunate na. Mɔ te ɛ wokɛ ndi wokɔ kɔ kɛ seɓile yotu nɛ nɛ ŋguru wenɛ. 23 Kɛto mɔ te ɛ wokɛ mɛlɛpi mɛ Njambiyɛ kinɛ nje kelɔ yasi te yi yo lɛpɛ kɛ́, nyɛ nda mɔ te ɛ seŋgile mbɔmbu nɛ kɛ mɔjɔli. 24 Ma ŋgɛ nyɛ nje tɔkɛ kɛndi kɛ kɔŋte kwa̧ kɛ́, ndana ndana a ma leŋsa mbɔmbu nɛ. 25 Ma mɔ te ɛ nyɛ temɔ nɛ hɛnɛ, nɛmbɛ kpasa mboŋga te ɛ soŋɛ mumɔ kɛ ɗiyɔ bala, Njambiyɛ ta nyɛ nyɛ mɛsosa kɛ yasi te yi nyɛ kelɛ kɛ́. Yo díya ndi nde, a kêl tiŋ kelɔ ɗete, a tî woku ndi wokɔ kwa̧ leŋsa na, yasi wɛtɛ, a kêl nda yi mboŋga te lɛpɛ kɛ́. 26 Ŋgɛ mumɔ takɛ nde, a kɛ kanɔ Njambiyɛ kimɔte kinɛ ɓiye numbu nɛ kɛ ndapi na, yite mɔ te nɛ ŋguru wenɛ kɛ seɓile temɔ nɛ, yite kanna Njambiyɛ te yi nyɛ kanɛ kɛ́ gba gbɛlate. 27 Kpasa kanna Da Njambiyɛ, kanna te yi kinɛ mɔnɔ ɓeya yasi nɛ mbɛt kɛte, yo nde: Mumɔ kâma ɓenyuru nɛ̀ ɓekusɔ ɓoma kɛ mɛbɔnɛ man, ɓakiɗye yotu nɛ pupunate kinɛ kelɔ ɓeya mɛyasi mɛ mɛnɛti maka na.