Pol yá hulátingga Timoti yan papia ná uying muk
1
Nák ku Pol, Jesu Son Iháhá watán aposel. Ánutu son nánáhá watyot tu Jesu Son Iháhá watá yándi neháng tunggap tán aposel háliut. Nándá Jesu Son Iháhá yá náháng álolo táinek ingga há narángga ku wata háleng mángga átkoemán.
Timoti, no papia ná uyingga se kákkán da áwek. Kák ku Jesu Son Iháhá wata naráng háting mánggoelák wata hánám bu kák ku nák nanggena ina átalák. Nan náni Ánutu watyot Táwi náni Jesu Son Iháhá watá urákka narángga pahán kamán pahán láláp hára átnelák.
Ámna kámá yá me kusák kámá sánáng tolinirot
Uláp Masedonia provins káin kuin ingga me rina kanut wáinanyon ing kanindet, ko it yáilá Efesus káin átang ámna kámá Ánutu yan me mengga ámna náráwa me kusák watyot yánáng tolingngátaráng wa wáina ma tátáya áráng hákhátikngá tángga átnelák. Hang wa yánátá ku uláp pán me pingnga hánámá hánámá tánggoeráng me táwi ilom yáni kut yáni wata ingga mengga kunggoeráng wa sáineráng. Me wáina watá tán du menmen tángga honhoren tánggoeráng. Me wáina watá Ánutu yan yáup rina tátáyan wa ma háláng mindák. Ináku naráng hákhátik ká ku Ánutu yan yáup wa háláng iminek. Me wawu hulá ing wata kanet, kámá ya kikiná narángmán narángmán tátá watá táwi hálengga kuinek wata ingga kanet. Jesu ya pálipuk hánám naráng háting mámá, pahán rongrongngá átnát, me náni ket tárák rina táinemán wa narátne kándáng háhále, kálu wáina watá háláng yámán du kámá kápát kikiná háleinek. Ámna kámá wu ket tárák wáina wa sangga me hánámá hánámá wahára re hangga átninggoeráng. Yáni wu Ánutu yá meng rákit mená Moses imuk watán tiksa háháleya naránggoeráng, hang me náni wu pálipuk rewe ingga naránggoeráng. Enendu yáni wu me rina menggoeráng wata hulá wawu wáina ingga ma narángguráng.
Há naremán wáina, Ánutu yan meng rákit me wawu álo kámá re átnek, rám tiksa yá kándáng re yánáng tolineráng wahára. Hang ing hányon naremán wáina, Ánutu yá meng rákit mená wa námuk wawu ámna náráwa ni kándáng há átaráng wa ma iháng totoliya. Ináku wawu niyá kálu hitik táená, ámna yáilá yáni me nan mam yáni tárang káin ma árená, Ánutu sárum imená, mukmuro táená, Ánutu yan ket tárák álosim wa sangga káwak kán nanará isurená, nan mam yáni me ámna kámá ráháng kátkámut táená wa iháng totoliya. 10 Hang márámamák táená, ámna yá ámna yot átninggoená, náráwa yá náráwa yot átninggoená, ámna manek ihángga iháng yáup nangge yáni ya tená, me kusák mená, me hára átnát tán rám hára me kusák mená, me káman niyá me páliná wa táng káyam táená wa iháng totoliya. 11 Me páliná náwu me pingnga álosim Ánutu yá meng tunggap tángga ámna náráwa yánánáya namuk wáinanyon. Me pingnga álosim watá ku ing nánánggoek, Ánutu wawu kutná táwi hánám yamá yot hálángngá táwi wata kinan átkoek, álo kámá ku nándá kutná há meng tárut táinemán.
Ánutu yá Pol ya urákngá naruk wata heronge mená inuk
12 Táwi náni Jesu Son Iháhá watá no watán yáup ná álo táinek ingga narángga neháng tunggap tángga háláng namuk wata no heronge mená inánggoet. 13 Pálipuk uláp pu me mukmuro Jesu inángga málámbán ámna náráwa iháng lem tángga ráhánggiut, enendu há naruk no rina rina tánggiut wawu wáina táet ingga ma narená me málámba ma naráng háting mená átut hára wáina tánggiut, wata ku Jesu yá urákna narángga nákkán kátu sáuk. 14 Táwi náni Jesu Son Iháhá watá pahán táwi hánám namángga neháng tárut tán málámba naráng háting mánggoet me kámá ya naráng yáme kikiná hálenggoek.
15 Jesu Son Iháhá watá mukmuro táená wa son náháháya ku káwak káin háuk. Me náwu pálipuk hánám wata ku ámna náráwa kámuk hánám watá narángga káto tángga átkuineráng. Kulá uláp pu no ámna kámuk iháng hátingga kandák táwi hánám tánggiut. 16 Wáina enendu Jesu Son Iháhá watán pahán káin du ámna náráwa kámuk ká málám wawu yolopon narán kátin átang ámna náráwa ya kutná kutná táng yámángngátak ingga naráng mineráng ga narek. Wáina hálendu nák ku kandák táwi hánám táená, enendu urákna narán du no tárák ka áre nák hára rina táuk wa kangga ku naráng háting mángga átkuku álosim sásáliná muná wa táineráng. 17 Kulá Ánutu wawu rámá rámá king átang ma kátkámut tán, hang ámna náráwa yá ku manyon kakayan. Málám wa re wawu Ánutu pálipuk. Wáina wata ku nándá rámá rámá kutná meng tárut tángga táng álolo tángguinemán. Wa pálipuk.
Timoti yá kálu kandák wa hahatingga táng hang tinek
18 Nanggena Timoti, no uláp profet me kák ka miuráng wata narángga ku ko rina táinelák wata me ná kanet. No wáina kane ku profet me watá keháng káto tán Ánutu yan tewe ámna yá ina erawángga wáik rina wa iháng hang tinelák. 19 Wáina tángtáng gu wata kinan du Jesu ya naráng háting mángga átang Ánutu rahálá hára kándáng átat ingga narángga átnelák. Kámá yá kálu kándáng gu wáina ingga há kanggoeráng, enendu sárum imánggoeráng, wata ku naráng hákhátik yáni watá pukon wáik hálenggoek, kilang gá yamán ketnán kungga wáik hálengngátak wáina tánggoeráng. 20 Ámna urum wáina táená orek yáni háranan yará ku Himeneus káling Aleksenda. Ámna yará watá ku Ánutu ya me wáik mengngátamálák, wata ku no iháng kumbi kep káin tiut wawu Satan ketná hára ina tiut. Wáina táe ku kang rákit tángga nanará álosim bá ihán du Ánutu ya me wáik son ma mindamálák ingga wata wáina táut.