Pol yá Timoti yan papia nukngá ná uying muk
1
Nák ku Pol, Jesu Son Iháhá watán aposel. Ánutu yá málámbán pahán isutang yáup wa tátáya neháng tunggap táuk. No aposel hálengga Ánutu yá ámna náráwa niyá Jesu ya naráng háting mángga átneráng watá átkuku álosim táineráng ingga há miuk wa yánánáya ingga wáina táuk. Timoti kák ku nanggena ina, kák ka kikiná hánám naráng kamánggoet. No papia ná uyingga se kákkán da koek. Nan náni Ánutu watyot Táwi náni Jesu Son Iháhá watá urákka narángga pahán kamán pahán láláp hára átnelák.
Yáup rina tátáya Ánutu yá kamuk wa káto hálengga átang táinelák
Uláp pu táwi ilomna yá Ánutu ináng sáknginggiuráng, iná inggálu ku no nanarána kinan káin du kálu kándáng hára rewe isutang átkoet ingga narángga wáinanyon Ánutu ináng sáknginggoet. Rámá rámá káen me yáungán kák ka naráng hátinggoet wahára wu Ánutu heronge me inángga málámbán káin kák ka sáponga táng kamánggoet. No átang uláp náti sansan táumát hára rahála uminá hirarátá háuk wata naráng hátingga son kakaháya kikiná hánám wa naránggoet. Son kahinet wahára ku pahánna yá álosim hánám háleinek. Uláp pawoka Lois me mamya Yunis yá pahán hurik tángga Jesu yan tombong háliumálák wáinanyon ko pahán hurik tángga Jesu ya pálipuk naráng háting mángga málámbán tombong háliulák wawu pálipuk hánám ingga naránggoet. No naráng hákhátikka káto wata naránggoet, wata ku no son pahála táng tárut táet wawu uláp no ketna yá yáila hára usáng hang tiut wahára wu Ánutu yá náut háláng málámbán yáup tátáyan wa kamuk. Ko wata narángga yáupmá tátá watá átkukuka káin káto átkuinek, ámna nangge yá káráp kátu kátu iháng urum tingga hásit lánggop pá rang hálengngátak wáinanyon rang háleinek. Ánutu yá Irukngá námuk wawu Iruk watá pahán náni táng piták tátáyan muná, watá ku háláng námángga náháng káto tán átkuku, me nangge nuk ka narátne kikiná háhále, me náni kálu kándáng nálen kangga átkuku náni pinná tángga isusut wata Iruk wa námuk watá ku wáina háláng námángga átkoek.
Wáina wata ku ko Táwi yan me ámna náráwa yánánáya reprepmá ma narindalák, me no kalabus kinan átkoet wata ingga iháng reprep ma táindalák. Kalabus kinan átkoet wawu Táwi yan yáup tánggoet wata. Reprepmá ma narindalák, ináku Ánutu yan háláng wa tángga no uláp Táwi yan me pingnga álosim yánángga kungga márapmá rina sunggiut wáinanyon ko me pingnga álosim wa yánángga átningga márapmá sungga átningguinelák. Ánutu yá mantáng námángga son náhuk wawu rongrongngá káungá hánám átnát wata. Nándá náut kámá álosim káman tátne wata ingga wáina ma táuk, ináku málámbá pahán námángga málámbán pahán isutang wáina táuk. Uláp pon alek káwak ma iháng tunggap táená yon átang pahán námángga ku Jesu Son Iháhá yá yáup wáina táinek ingga wu Ánutu yá há naruk. 10 Inggálu ku Jesu Son Iháhá watá káwak káin hangga son náhuk wahára kungga ku Ánutu yá pahán námuk watá hiták há háliuk. Jesu yá kátkámut tán háláng wa táng wáik tángga málámbán me pingnga álosim watá átkuku sásáliná muná wa táng áwáng hiták tiuk. 11 Ánutu yá nák neháng tunggap táuk wawu no yáup ing tátáya, me pingnga álosim wa ámna náráwa yánánáya, aposel háháleya, hang ámna náráwa yánáng totoliya. 12 Ánutu yá yáup wa tátáya neháng tunggap táuk, wata ku no márapmá ná sunggoet, enendu no wata reprepmá ma naránggut, náuta ni naráng háting mánggoet wawu há naret, hang no ing há hánám naret, málámbá yáup wa ketna hára tiuk wa pinná tángga árán kungga Jesu Son Iháhá yan rám táwi watá tunggafeinek.
13 Ko ku me páliná ka rina kanut wa kándáng hánám naráng hátingga ku me wáina hánám bon du ámna náráwa yánáng tolingguinelák. Rám wáina tángguinelák wahára ku Jesu Son Iháhá naráng háting mángga kámá kápátá kikiná hálengguinek. 14 Ánutu yá me pingnga álosim wa ketya hára tiuk wawu kándáng pinná táinelák. Me kusák watá táng yakyawák táiwon da ku káto hálengga átnelák. Iruk Káungá náni ya kinan átak watá háláng kamán du me páliná wa kándáng pinná táinelák.
15 Ing há narelák wa, ámna náráwa táuppon Esia provins kinan átaráng watá sárum há namángga átaráng, wata kinan ámna yará Fikelus káling Hemokenes watá wáinanyon sárum namángga átamálák.
16 Iná Onesiforus wawu nukna pánpáliná. Rám máro áwáng nahángga háláng namánggoek, me sen dá neháng kik táená me kalabus kinan átkoet enendu wata iháng reprep ma tángguk, wata ku no Táwi yan káin sáponga táe ámna náráwa itná kinan átaráng wa, me málám iháng álolo táinek. 17 Málám Rom káin áwuk wahára wu nák ka yáup háláng hánám suling namángga átninggan nahuk. 18 No Táwi yan káin ing sáponga tánggoet, Jesu yan rám táwi tunggafeinek rám wahára wu Ánutu yá Onesiforus urákngá narinek. No Efesus káin áre háláng namámáya yáup máro yon tánggiuk wawu ka há narelák wa.