Aposel yá yáup táuráng wata pingnga yáni
1
Jesu yá alek káin kuk
Tiofilas, no papia huphuráp uying kamut wawu Jesu yá hulátingga yáup rina rina táuk me rina yánáng toliuk wahára átang áwángga áwáng rám Ánutu yá tángga alek káin kuk watán me pingnga wa erek hánám uyiut. Jesu yá alek káin manyon koená átang aposel iháng tunggap táuk wa yáup wáina wáina há táineráng ingga Iruk Káungá yan háláng hára yánuk. Málámbá sut láwit naruk wata torong káin du rina táe ku aposelna yá pálipuk son tárutut ingga nahániráng ingga watán káin tunggafengga rám táup pon tárák hulá hulá tángga málám yálenggiuk. Wáina tángga rám 40 wata kinan du aposelná yan káin tunggafengga Ánutu yan átkuku wata yánánggiuk. Rám káman aposelná yot átang gu yánuk, “Jerusalem sangga ma kuindaráng, ináku nahára átang hálengga árongga árát Nanna yá náut há hánám sásámáya miuk wata no sáne naruráng wa sáminek. Jon dá ku umi yá kuháng yámánggiuk, iná rám hátetná kimo átang gu Ánutu yá ku Iruk Káungá yá kuháng sáminek.”
Kulá Jesu yá aposelná yot háwuru tángga átang gu inuráng, “Táwi, uláp Israel yá kutná pálak átang káto hánám hálengga átkiuk wáinanyon rám nahára ko tátá wáinanyon son álo átgim me?”
Wáina inát tu watá yánuk, “Rám wáina wa, wawu Nanna yá málámbán háláng wahára kungga tiuk, wata ku sándá nanaráyan tárák ku muná. Iná sándu Iruk Káungá watá áwáng ep sáhán watán háláng há táineráng, wata ku sándá Jerusalem hára ná, me ále Judia kámuk, me ále Samaria hang káwakngá káwakngá káin erek hánám rina kanggoeráng me naránggoeráng wa yánáng tolingga kuineráng.”
Jesu yá me wa yánáng hálin du rahán yáni hára Ánutu yá tán du árángga mukam kinan kungga alek káin kun ma káuráng.
10 Árángga kun yáni wu alek kálu re kárek hánám hálengga átnárát tu ámna yará lap yándi haknga re tánggánená watá tunggafengga káman yáni wahára átang gu 11 yánumálák, “Galili ámna, náuta ku nahára átang alek kálu re hálengga átkoeráng? Jesu wa, wawu Ánutu yá kula tán du alek kinan káin sápmangga kun káeráng wawu son áwinek. Alek kinan káin rina árángga kun káeráng tárák wáinanyon son áwinek.”
Judas yan kome tátáya aposel yá Matias táng tunggap táuráng
12 Wáina yánán du aposel yáni wu ále yáilá Olif wa sangga Jerusalem káin kuráng. Jerusalem wawu mulangán muná ináku enanggon. 13 It yáilá káin kung hengga ku áráng it pahálá torong káin yáni átnándaráng wakáin áturáng. Ámna wahára áráng áturáng wawu Pita, Jon, Jeims, Endru, Filip, Tomas, Batolomiu, Matyu, Jeims Alfius nanggená, Saimon tombong Selot háranan, hang Judas Jeims nanggená. 14 Ámna urum watá ku rámá rámá pahán káman hálen urum átang sáponga tángga átkiuráng. Rám wahára wu náráwa kámá hányon áturáng, hang Maria Jesu maming me Jesu yakukula watyot kámuk átkiuráng.
15 Rám ore wahára ku ámna náráwa ni Jesu ya naráng háting mená wata sale yáni wu ále 120 náut wáina watá árát tu orek yáni hára Pita yá tárutang gu ing miuk, 16 “Yanuknuk, uláp Iruk Káungá watá Dewit milunná hára me meng tunggap táuk. Kulá me wawu Táwi yan papia hára ing uyená átnándak, wawu Judas ya miuk. Ámna watá ku kálu yálen Jesu táng káyam ket yáni hára tineráng ingga miuk. Kulá me wata páliná yá ku há tunggafiuk. 17 Huphuráp Judas wawu nánin tombong gon átkiuk, iná yáupmá ku náni tánggoemán wáinanyon tánggiuk,” ingga yánuk.
18 Judas wawu kálu kandák táuk wata yumnakngá sup ihuk watá ku káwak káman yuwuk. Rám kámá átang gu málám káwak wahára táng hang kátingga kawilá yá hiláksin du kámun pahálá yá kámuk ingmen sunggulingga áwáng kep káin háuráng. 19 Wáina tán du Jerusalem kinan ámna náráwa áturáng watá pingnganá wa narángga ku káwak wata kutná ku yánin me kálu Akeldama ing miuráng. Kut wata hulá ku Káwak Sip Pálak.
20 Pita yá ing hányon miuk, “Kap Papia hára Dewit tá Judas ya ing mengga uyiuk,
‘Watán tum kome watá hánámá átnek,
káman dá watán tum kome hára ma átnándak,’* Kap Papia 69.25
hang wata kátu yon ing uyená yá átak,
‘Nukngá yá watán yáup komená wa álo táinek.’ Kap Papia 109.8
21-22 Wáina wata ku álo kámá ku ámna káman orek náni háranan táng tunggap táinemán. Ámna wawu ing táená kangga, hulátingga Jon dá umi kuháng yámuk wahára átang árongga Jesu yá alek káin kuk wahára Táwi Jesu yot átninggiumán waháranan káman. Ámna wáina watá ku rahálá yá há káuk, wata ku nán háláng námángga Jesu yá tárutuk wata meng isurán kungguinek.”
23 Pita yá wáina men du ámna yará ná háranan káman dá átgim ingga miuráng, ámna káman du Josep kutná nukngá Barsabas hang kutná nukngá Jastus, hang ámna káman du Matias. 24-25 Wáina tángga ku sáponga tángga Táwi ing inuráng, “Táwi, ko ámna kámuk ka pahán yáni wa há káelák, wata ku ko ámna yará ná háranan du ni ámna yá ku Judas yan kome tángga aposel yáup wa táinek ka táng tunggap táet ingga álo nálenggim me? Judas yá yáupmá wa sangga márapmá táuk wata tárákngá isutang átnát ná rekáin átak wakáin há kuk.” 26 Wáina inángga ku Ánutu yá ni táng tunggap táinek ingga sup hirarát kun du Matias yan sup watá kung kándáng átuk, wata ku Matias táng aposel 11 watyot tiuráng.

*1:20: Kap Papia 69.25

1:20: Kap Papia 109.8