Pol yá Kolosi yan papia uying yámuk
1
Nák ku Pol, Jesu Son Iháhá watán aposel. Ánutu yá málámbán pahán isutang gu no aposel yáup tátáya neháng tunggap táuk. Nuk náni Timoti ku nákkot átamát.
No papia ná uye ku sate nuknuk náti sán it yáilá Kolosi hára átaráng sándán káin áwek. Sándu rongrongngá hánám átang Jesu Son Iháhá wata naráng háting mángga ku naráng hákhátik sáni ma sáená káto hánám tángga átkoeráng.
Nan náni Ánutu yá pahán sámán pahán láláp pá sányot átnek.
Kolosi yá Jesu ya pálipuk hánám naráng háting mángga átkoeráng
Nát tá sáponga tánggoemát wahára wu rámá rámá sánda narángga Táwi náni Jesu Son Iháhá wata Naning Ánutu wa heronge me inánggoemát. Sándá Jesu Son Iháhá wata naráng háting mángngátaráng, me Jesu yan ámna náráwa wata kikiná naráng yámángngátaráng wata ingga met narángga ku wáina tánggoemát. 5-6 Rám me páliná, me pingnga álosim, watá sándán káin áwuk wahára ku Ánutu yá alek kán kutná kutná álosim málámbán ámna náráwa yámámáya tiyawingga san átak wata sánát naruráng. Kulá inggálu sándá pálipuk há hánám táinemán ingga narángga wa tátáya hálengga átkoeráng, wata ku Jesu ya naráng háting mángga kámá ya kikiná naráng yámánggoeráng. Káwakngá káwakngá me pingnga álosim wa mengga kut narángga ámna náráwa yá wa isutang árát me páliná watá páliná álosim sángga kungga átkoek. Kulá sándu wáinanyon, hulátingga hánám Ánutu yá pahán námánggoek watán me páliná wa kándáng hánám há narángga wa táuráng hára átang áwángga inggálu sán hára wáinanyon páliná sángga átkoek. Epafras yá me pingnga álosim wa sánáng tolin du wa narángga táuráng. Epafras wawu Jesu Son Iháhá watán yáup ámna álosim, nányot yáup káman táená. Nándá wata kikiná hánám naráng mánggoemán. Watá nán kurák mátap náni tángga sándán káin kungga Jesu yan me pingnga álosim wa sánuk. Ámna watá ku sándu Iruk Káungá watán háláng wahára kungga Ánutu yan ámna náráwa wata kikiná narángngátaráng ingga nánuk.
Ánutu yá Kolosi háláng yámámáya Pol yá sáponga táuk
Wáina wata ku hulátingga sándán pingnga wa narumát wahára átang áwángga inggálu átamát wahára ku rámá rámá sáponga tángga Ánutu inánggoemát wawu sán háláng sámán du málámbá sándá rina átnát ta narek wa kándáng narát tu Iruk Káungá watá nanará álosim wa sámán nanará watá sándán káin táwi tái háháleya. 10 Wáina sáponga tánggoemát wawu nát tá ing narángga wata, sándá ket tárák álosim Táwi yá sándá rina átnát ta narek wa há hánám tángga átang gu Ánutu málámba kándáng naráng mángga árát nanará sáni watá táwi hálengga kungga árán du sándá ket tárák álosim kámuk wa tángga árát watá páliná álosim sángga árát tu málámbá wa kangga álosim naráng sáminek. 11 Hang sáponga ing hányon tánggoemát, Ánutu yan háláng wawu táwi hánám yamá sireretná pálak emá re átang watá háláng sámán du sándá káto átang márapmá hulá hulá wata kinan háineráng enendu heronge rewe pahán láláp hára átang márapmá wa suwángga átkuineráng. 12 Wáina átang gu Nan náni heronge me inángguineráng. Málámbáyon tán du sándá málámbán ámna náráwa páliná háliuráng, wata ku ámna náráwa sán yamá kinan átaráng watá alek kán kutná kutná álosim sásámáyan tiyawiuk wawu álo ihineráng ingga miuk. 13 Páyung watán háláng wata tárang káin árátne watá pin náni tángga átkiuk, enendu Ánutu málámbá son náhángga náháng málámba Nanggená kikiná hánám naráng mángngátak watán kumbi kinan tingga málámbá pin náni tángga átkoek. 14 Nanggená watán yáup wahára kungga ku Ánutu yá son náháng yungga nándán mukmuro wa yawonduk.
Jesu Son Iháhá watá kutná kutná kámuk hánám wa iháng hátingga áráng átak
15 Nándá Ánutu ma kakayan, enendu Nanggená wawu Ánutu málámbon, wata ku Jesu há naráng memán hálendu Ánutu há naráng memán hálek. Nanggená yáilá ku wa, wata ku kutná kutná málámbá narán tunggafiuráng wata yáin yáni ku málám wa rewe. 16 Nanggená wahára kungga ku Ánutu yá kutná kutná kámuk hánám wa iháng tunggap táuk. Alek káin me káwak káin, rahán dá kakayan me ma kakayan, angelo me iruk hulá hulá átaráng me kutná kutná uliháláng yáni pálak átaráng wawu Ánutu yá Nanggená wahára kungga ku Nanggená málám watán da iháng tunggap táuk. 17 Nanggená wawu há árán torong káin du ále kutná kutná watá tunggafiuráng, hang watá tán kutná kutná kámuk hánám watá kándáng re átkoeráng. 18 Nanggená málám bu miti ámna náráwa wata yáin yáni, hang miti ámna náráwa wawu wata sutná. Watá yon du miti ámna náráwa watán átkuku wata hulá, me kámurená háranan dá son tátárut wawu málámbá kálak máta yáriuk, wata ku kutná kutná kámuk hánám ba yáin yáni háliuk. 19 Ánutu málámbán káin nanará me háláng me átkuku rina átaráng watá erek hánám Nanggená wahára átneráng ingga miuk, wata ku Ánutu málám bu Nanggená wahára átak. 20 Jesu yá yáup táuk wahára kungga ku Ánutu yá alek káin me káwak káin kutná kutná kámuk hánám átaráng watá málámbot pahán káman háháleyan káluná wa sariuk. Kálu wawu ing, Jesu yá maripong hára kámurán sipmá yá sungguliuk wahára kungga ku Ánutu yot pahán káman háliumán.
21 Uláp pu sándu Ánutu yot sansan átang gu nanará kandák me ket tárák wáik wa tánggiuráng wahára kungga ku wata káyammá átkiuráng. 22 Wáina átkiuráng, enendu inggálu ku Jesu Son Iháhá watá málámbán káwak sut wa táng kung kátkámut kálu hára tiuk wahára kungga ku Ánutu yá tán du sándá málámbot pahán káman há háliuráng. Wáina tán du rahálá hára rongrongngá káungá hánám árát sán sáháng áwáng kondolá hára tin du ni kámá káman dá me hára sáháng titiyan tárák kámá muná. 23 Kulá sándu naráng hákhátik wa káto tángga kándáng átkuineráng. Ánutu yan me pingnga álosim watá ku nanará káman ing nánáng toliuk, nándá ku Ánutu yá alek kán kutná kutná álosim wa náminek ingga hálengga átnemán. Náut kámá káman dá sángsárungingga sáháng uyingga kun nanará wa sanirot. Me pingnga álosim wawu káwak ketnán ámna náráwa kámuk hánám átaráng watán káin meng isurát kuk, hang nák Pol nák ku me pingnga álosim watán yáup ámna hányon háliut.
Pol yá Jesu yan ámna náráwa háláng yámámáya yáup tánggiuk
24 Nák ku sán háláng sásámáya márapmá suwánggoet wata heronge narángga átat. Jesu Son Iháhá watá márapmá me láwit rina rina no susuwáyan da mengga tiuk wawu málámbá márapmá rina suwuk wáinanyon no kámuk hánám ma suwut, wata ku yáup emá re tángga átang kungga sutna hára márapmá rina wa erek hánám sung hálinet. No wáina tánggoet wawu miti ámna náráwa wa háláng yámámáya tánggoet, wawu Jesu málámba sutná wa. 25 Ánutu málámbá neháng tunggap tán du no Jesu yan ámna náráwa háláng yámámáyan yáup ámna háliut. Nákkán yáup wawu Ánutu yan me erek hánám sánáng tolinggoet wa. 26 Málámbán me náwu Ánutu málámbá uláp pon táng kilak ting san rám hásák hánám átang áwuk, wáina hálendu ámna náráwa yá ma narená átkiuráng. Iná inggálu wawu Ánutu málámbáyon Jesu yan ámna náráwa rahán yáni hára me wa táng hiták tiuk. 27 Ánutu yá málámbán pahán isutang gu me kilak átuk wa táng hiták tiuk. Me wawu álosim hánám watá ámna náráwa káwakngá káwakngá átamán wa kámuk hánám álo háláng náminek. Me wawu ing, Jesu Son Iháhá wawu pahán sáni kinan káin átak, wata ku watá sángot kung alek káin kutná kutná álosim tiyawing sámuk wa sáminek ka wata hálengga átkoeráng.
28 Nándu pahán náni káin ing naránggoemán, ámna náráwa yá Jesu Son Iháhá wata naráng hákhátik hára káto hánám hálengga árát tu nándá yángot kung Ánutu rahálá hára tinemán. Wáina naránggoemán, wata ku nándá me pingnga álosim wa meng tunggap tángga ámna náráwa káman káman yánánggoemán. Wáina tángga ku ámna náráwa kámuk hánám rina kákámá ma tátáya mená yánángga nanará álosim Ánutu yá námená wa isutang yánáng tolinggoemán. 29 Wáina wata ku no hánghálángngingga átang yáup wa tánggoet. Jesu Son Iháhá yá málámbán háláng táwi wa namánggoek wahára kungga ku wáina tánggoet.