Pol yá Efesus yan papia uying yámuk
1
Nák ku Pol, Jesu Son Iháhá watán aposel. Ánutu yá málámbán pahán isutang gu nák neháng tunggap tángga aposel yáup tátáya tiuk. Kulá no me ná uyingga se Ánutu yan ámna náráwa Efesus it yáilá káin Jesu Son Iháhá ya naráng háting mángga isutang átkoeráng sándán káin koek.
Nan náni Ánutu yot Táwi Jesu Son Iháhá watá pahán sámán pahán láláp watá sányot átnek.
Jesu hára kungga ku Ánutu yá alek kán kutná kutná álosim wa námánggoek
Ánutu kutná meng tárut tánin, málám wawu Táwi náni Jesu Son Iháhá watán Ánutu, me wata Naning. Jesu Son Iháhá wahára kungga ku alek kán kutná kutná álosim wa iruk náni káman káman háláng imámáya námánggoek. Káwak ná ma táng tunggap táená átang málámbá Jesu hára kungga rahálá hára rongrongngá átang me muná kándáng re átnát wata náháng tunggap tán málámbán pingnga háliumán. Uláppon nánda kikiná narángga ku Jesu Son Iháhá watá náháháya yáup táinek wahára kungga ku málámba nángánangge háháleya náháng tunggap táuk. Ánutu yá málámbán pahán isutang wáina táuk. Málámbá nanggená wata kikiná narángngátak. Nanggená wahára kungga ku pahálá nán námuk wawu táwi hánám. Wáina táuk wata nándá málámba kutná meng tárut tángga átkuinemán. Ánutu yá pahán námuk wawu táwi hánám, wáina hálendu maripong hára Jesu sipmá yá háuk wahára kungga ku náháng yuwángga mukmuro náni yawonduk. Wáina tángga pahálá káinnan náut nán náminán naruk wawu táwi hánám kulin háuk waháranan du nanará hulá hulá álolosim wa námuk. Ánutu yá kálu rina isusut ta nanará tiuk wawu uláp káwak ámna nándá ma kakaya táng kilak ting san átuk, enendu rám nahára ku nanaráná álosim wa há nálen kangga átamán, wawu Jesu Son Iháhá wahára. 10 Watán nanará wu rám málámbá narángga átak wahára wu kutná kutná alek káin me káwak káin wa iháng ámna yáilá káman wata tárang káin tinet ingga naruk, wawu Jesu Son Iháhá wa.
11 Ánutu yá málámbán pahán isutang gu rina rina wa tán tunggafengngátaráng, wáinanyon du Juda nán náháng tunggap tán málámbán ámna náráwa háliumán. Wáina táuk wawu uláp hánám wáina táinet ingga há naruk wa isutang táuk. 12 Wáina náháng tunggap táuk wawu Juda nándá kálak hánám bu Jesu Son Iháhá wata naráng háting mángga isutnemán, wata ku Ánutu yan yamá me hálángngá táwi wata narángga kutná meng tárut tángga átkuinemán. 13 Kulá ámna náráwa kámá káinnan sándu me páliná wa há naruráng wawu Ánutu yá son há sáhuk watán me pingnga álosim wa. Wata ku sándu Jesu Son Iháhá ya naráng háting mángga watyot hányon tápingga átkoeráng. Kulá Ánutu yá ku uláp me káto miuk wa isutang gu Iruk Káungá wa sámuk watá sánggit ta árán du málámbán ámna náráwa hánám bá átaráng ingga naránggoeráng. 14 Nándu Iruk Káungá wa há táumán wata ku ing há naremán wa, máriya ku Ánutu yá málámbán ámna náráwa wa náut álosim yámámáya miuk wawu hányon ihinemán. Jesu yá son áwángga náháng yuwán málámbot átnemán wahára ku kutná kutná wa ihinemán. Wáina táuk wata ku nándu wata yamá me hálángngá táwi wata narángga kutná meng tárut tángguinemán.
Ánutu yá nanará Efesus yámik ingga Pol yá sáponga táuk
15 No sándán pingnga ku ing met narut, sándu Táwi Jesu wata naráng háting mángga Ánutu yan ámna náráwa wa kámuk hánám pahán yámángga kikiná naráng yámánggoeráng. 16 Wáina wata ku rámá rámá no sáponga tánggoet wahára sánda narángga ku Ánutu heronge mená inángga sáponga tánggoet. 17 No rámá rámá sáponga hára Táwi náni Jesu Son Iháhá watán Ánutu, Nan náni yamá pálak wa inánggoet wawu Iruk kán nanará álosim sámán du sándá málámbán me wata hulá wa kándáng narineráng, wahára ku málámba kándáng naráng mineráng. 18 No sáponga tánggoet wawu málámbá pahán sáni watán kálu yalin yamá man du sán náut álosim sásámáya mantáng sámánggoek wata naráng yámineráng, wawu alek kán kutná kutná iháháya háleng yámángga átaráng wa. No sáponga tánggoet wawu sándá kutná kutná álolosim Ánutu yá ámna náráwaná sándán tiyawiuk wata naráng yámineráng wata. 19 Hang no sáponga tánggoet wawu Ánutu yan háláng watá ku ámna náráwa niyá wata naráng háting memán wa táwi hánám wa háláng námángga átkoek wata naráng yámineráng wata. Ánutu yan háláng táwi watá kutná kutná kámuk kán háláng wa iháng hátingga átak. Watán háláng táwi nándán káin yáup tánggoek, 20 watá yon uláp Jesu Son Iháhá hára yáup tán Jesu yá há kámutuk háranan son hálángngá táwi watá táng tárut tángga táng áráng alek káin ketná álák kálu tiuk. 21 Wáina tán irawa káin hánám árán du iruk káto káto háláng yáni pálak, ámna yáilá yáni, kapman kámuk, me kutná kutná háláng yáni pálak watá Jesu Son Iháhá wata tárang káin re átaráng. Ámna me iruk kut yáni pálak inggálu átaráng me máriya átneráng watá málámba tárang káin re átkuineráng. 22 Ánutu yá kutná kutná wa iháng Jesu Son Iháhá wata tárang káin tingga málám táng tin wata yáin yáni átak, wata ku kálu wahára kungga ku miti yan ámna náráwa wata yáin yáni átak. 23 Táwi yan ámna náráwa wawu Jesu Son Iháhá wata sutná, iná Jesu yan átkuku watá ku kutná kutná kámuk wata kinan tuwat hánám átnándak, hang málámbán ámna náráwa wata kinan wáinanyon átnándak.