Pol yá Galesia yan papia uying yámuk
1
Nák ku aposel Pol. Ámna káman dá aposel yáup ná tátáya ma suring namuk, me ámna káman dá aposel yáup wa táinelák ingga ma neháng tunggap táuk. Jesu Son Iháhá me Nan Ánutu ni Jesu há kámurená háranan táng tárut táuk watá yáup ná namumálák. Yanuknukna nayot átamán nándá papia ná satne Jesu yan tombong Galesia provins káin átaráng sándán da áwek.
Nan náni Ánutu yot Táwi Jesu Son Iháhá watá pahán sámán du pahán láláp pá sányot átnek. Jesu yá Nan náni Ánutu yan pahán isutang nándán mukmuro yanyawon da málámbán átkuku wa sáuk. Wáina tángga káwak nátán mukmuro hulá hulá táwi hánám wata kinan nan son náhuk. Wáina wata ku rámá rámá Ánutu kutná meng tárut tángga átkuinemán. Wa pálipuk.
Me pingnga álosim wawu káman dá re hánám átak
Nák ku pahánna kinan yon táwi hánám hárámutut náyá wáina re átang áwánggoet, náuta sándu Jesu Son Iháhá watá pahán sámángga yáup rina táuk wahára kungga ku Ánutu yá málámbán ámna náráwa háháleya mantáng sámuk, enendu sándá sopmuná hánám wa sangga me pingnga hulá kámá wa isutkoeráng. Wáina tánggoeráng enendu me pingnga álosim wawu káman dá re hánám átak, nukngá kámá ma árak. Ámna kámá yá nanará sáni wa táng yakyawák tángga ku me hulá kámá wa iháng áwáng Jesu Son Iháhá yan me pingnga álosim wa táng hukhurik tát kámá kámá kunggoek. Iná nán háranan ámna káman me alek káinnan angelo káman me ámna nukngá kámá yá áwáng me pingnga álosim nándá uláp sánumán wa sangga me nukngá kámá sáninemán hálendu ámna niyá kálu wáina táinek wawu káráp lánggop sásáliná muná watán pingnga háleinek! Me há miumán wa son meinándet. Káman niyá áwáng me pingnga álosim sándá uláp táuráng wa sangga me nukngá kámá sáninek hálen ámna wawu káráp lánggop sásáliná muná watán pingnga háleinek!
10 Kulá no me wa met wawu ámna yá naráng namát álosim háháleya, me Ánutu yá naráng namán álosim háháleya me? Me hánámá ámna pahán yáni táng heronge tátáya re hám tánggoet? Muná. Uláp pu met wáina tánggiut, iná inggálu pálipuk no hánámá ámna pahán yáni táng heronge tátáya re tánggoet hálen wawu nák ku Jesu Son Iháhá watán yáup nangge muná.
Pol yá aposel háliuk watán pingnga
11 Yanuknukna, no pálipuk hánám ing sánin, no Jesu yan me pingnga uláp sánut wawu ámna nangge yá ma táng tunggap táená. 12 No me pingnga álosim wa ámna káman dán hára ma táut, me káman dá ma nanáng toliuk. Ináku Jesu Son Iháhá málámbá ku me pingnga álosim wa meng tunggap tán hiták hálen no wa táut.
13 Uláp no Juda yan miti hára kálu ket tárák rina isutkiuráng wa isutang átang Jesu yan ámna náráwa wa iháng wáik tánggiut wawu sáni pingngana há nareráng wa. No Jesu yan tombong iháng lem hánám tángga ku wa iháng wáik táe pukon muná kukuya tánggiut. 14 No táwi ilomna yan kálu wa isusut wata táup hánám káto hálenggiut. Juda yan miti káluná isusut wawu no ámna tunggafefe náni káman nákkán tombong Juda nan áturáng wa iháng hátingga kándáng hánám isutkiut.
15 Wáina tánggiut enendu uláp mam kinan átut waháranyon Ánutu yá há neháng tunggap tángga ku málámbá pahán namángga mantáng namángga neháng málámbán pingnga ya tiuk. Málámbán pahán isutang 16 Nanggená wa wáina ingga hiták naliuk wawu náuta, no Jesu yan me pingnga álosim wa ámna náráwa ále kámá káinnan wa yánángga átkukuya. Kulá Ánutu yá wa naliuk wahára wu Jesu ya naráng mámáya no kung ámna kámá ma yánáng suliut, 17 hang no Jerusalem káin kung ámna aposel kut watá kálak tát no táut wa yánáng sulingga nanaráya manyon kut. Ináku waháranyon kung ále Arebia káin átang gu máriya ku son it yáilá Damaskas káin kut.
18 Kulá Jesu ya naráng háting mángga áre yara kaláhu hálendu Jerusalem káin Pita kangga kámá yá kámá ya narángmán narángmán tátáya wata kut. Kung wakáin watyot rám 15 átumát. 19 Enendu rám wa átut wahára aposel kátu wa ma káput, Táwi Jesu kulaná Jeims wa rewe ku káut. 20 Ánutu rahálá hára no ing sánin, no me pingnga wa uying sámángga átat wawu pálipuk hánám, ma sángsárunginggut. 21 Kulá wata torong káin du provins Siria yot Silisia káin kut. 22 Iná Jesu Son Iháhá yan ámna náráwa Judia ále hára it wakáin wakáin áturáng watá ku nák kurák mátapna wáina ingga ma rewe káená áturáng. 23 Ináku pingngana rewe ku ing naránggiuráng, “Huphuráp pu ámna watá náháng wáik tángga Jesu yan me pingnga álosim wa táng wáik tánggiuk, enendu inggálu ku wanyon meng isutang átninggoek.” 24 Ánutu yá nák neháng rina táuk wa narángga ku wata Ánutu kutná meng tárut tánggiuráng.