7
Na-kel-uri-an siSteven
Beti ab̃iltihai tutumav eusi ke, “Natgalenan imagenan a?”
Ale aSteven isor vari ke:
“Wawa gail mai tata gail, mǝtesǝsǝdariŋ! AGot, tovi nǝkadun namǝnas evisi hǝn atǝmadit ta sutuai aApraham nǝboŋ totoh a Mesopotamia, be savi Haran sal. Ale aGot ikel maii ke, ‘Geriŋ naut egai, naut matmat sam̃, mai nǝbathudud sam̃, ale gevi lan naut nǝb̃esǝhar gaiug vi lan.’* Gen 12.1 Imagenan aApraham eriŋ naut san, naut silat a Kaltea, ale iyar vi Haran, itoh ei. Nǝboŋ atǝman tomat, aGot esǝvati vi lan naut egai mǝttotohtoh lan.* Gen 11.31, 12.4-5 Len nǝboŋ enan aGot sǝlav nǝtan ideh gegai mai aApraham hǝn b̃evi naut matmat san; sǝlav nǝmap̃irhǝtan ideh maii. Be aGot ikel gati maii ke tilav naut egai mai aApraham mai nǝpasusan san lotohusuri, naut kǝmas ke len nǝboŋ enan aApraham sǝkad anatun. Beti aGot ekǝmaiegai ke, ‘Nǝpasusan sam̃ gail lotohusur gaiug dereh levi metb̃os gail len naut tile, naut savi salito. Dereh legǝm vi slev silat ei. Ale alat ei dereh lemǝdas galito hǝn nasihau b̃evi 400.’ Ale aGot ike, ‘Avil ginau dereh nipansem alat naut enan lotogol nǝpasusan sam̃ lotoumum kǝmas salito. Beti nǝpasusan sam̃ dereh limakuv dan naut ei, gǝm lotu hǝn ginau gegai.’* Gen 15.13-14; Exo 3.12
“Beti aGot ikel na-kel-gati-an mai aApraham ke aApraham mai esan gail lovi siGot. Ale aGot ikel maii ke tetiv dalus gai mai naulum̃an san gail hǝn b̃eṽusani ke lovi siGot. Ale aApraham etiv dalus aIsak, anatun len nǝboŋ san tomǝlevtor, ale aIsak egǝm vi tǝman aJakop togǝm vi tǝman atǝmadit ta sutuai lotovi 12.* Gen 17.10-14, 21.4
“Anatun aJakop galenan lutab̃ulol bulos aṽalito, aJosef, ŋa lop̃ur hǝni vi lan naut a Ijip.* Lutab̃ulol bulos aJosef sil aJakop tolǝmas masuṽ hǝn aJosef sǝhor galito. Be aGot itah maii,* Gen 37.11, 28, 39.2, 21 10 ale aGot ilav kuvi dan na-lǝŋon-isa-masuṽ-an san. Ilav namitisau hǝn nǝmauran tonor mai aJosef gol ke aFero, tovi kiŋ len naut a Ijip, inau ke tovoi. Imagenan aFero igol ke a Ijip mai naut san gail lupat pipihabǝlan aJosef.* Gen 41.39-41 11 Sǝdareh nǝhanian imat p̃isi len naut a Ijip mai naut a Kenaan. Nibelit evi pan husur lupar hanian; atǝmadit gail ta sutuai, galit am lupar hanian.* Gen 41.57, 42.1-2 12 Nǝboŋ aJakop tosǝsǝloŋ hǝni ke tokad nǝhanian len naut a Ijip, esǝvat atǝmadit gail len nǝyaran nametǝkav salito. 13 Len nǝyaran na-vǝha-ru-an salito vi Ijip, aJosef ikel mai aṽan gail ke gai tovi aṽalito, husur lǝsakǝta lǝboii. Len nǝboŋ enan aFero esǝsǝloŋ hǝn naholan husur nǝbathudud siJosef.* Gen 45.1, 16 14 Beti aJosef episul hǝn atata san, aJakop, mai nǝbathudud san kavkav hǝn lǝb̃egǝmai; lovi 75 p̃isi.* Gen 45.9-10, 17-18 15 Ale aJakop ibar naut a Ijip. Itoh tin ei, ale len naut enan imat, atǝmadit lotovi anatun gail, galit am, lumat.* Gen 46.1-7, 49.33 16 Nǝpasusan gail lupat tǝlmam hǝn nibelit vi Sekem ale lutavun galito len nab̃ur aApraham top̃ur kuvi dan anatun aHamor gail.”* Gen 23.3-16, 33.19, 50.7-13; Jos 24.32
17 Ale aSteven isor tǝtas am ke, “Avil len nǝboŋ togǝm pǝpadaŋ hǝn aGot b̃igol nǝsa tokel gati mai aApraham, nasob̃uran hǝn atǝmadit a Ijip evivi mǝhat. 18 Nakiŋ sua tile salǝboi natideh husur aJosef, eil a m̃o len naut a Ijip. Hǝn naves 17-18, ris Exo 1.7-8 19 Gai emǝdas bun nǝvanuan sidato gail. Igol atǝmadit ta sutuai nǝlolit isa habat bathut italtal hǝn galit ke leriŋ gab̃ulan amas salito hǝn lǝb̃imat.* Exo 1.10-11, 22 20 Len nǝboŋ enan lupas aMoses, ale gai ikab buni, aGot ehǝhaṽur hǝni. Anan mai atǝman arokǝtkǝta tǝban len naim sǝlaru van vǝbar nahǝbati totor han.* Exo 2.2 21 Beti nǝboŋ artoriŋi vivile, anatvavin aFero isab̃i, ipati van vahisi sum̃an tovi anatun.* Exo 2.3-10 22 Ahai p̃usan gail lotovi uleIjip loṽusan aMoses hǝn nalǝboian p̃isi hǝn naut a Ijip, ale ikad namitisau hǝn nǝsa tokele mai nǝsa togole.
23 “Nǝboŋ nǝdam̃ hiMoses tovi 40, ike tivan hǝn b̃eris nǝbathudud san, auleIsrael gail, ke, lumabe. 24 Nǝboŋ tovan, eris auleIjip tobilas auleIsrael, ŋa evi tarhǝt san, ale esisil hǝn auleIjip enan, etuh buni. 25 AMoses inau ke auleIsrael gail lǝtalǝboii ke aGot tosǝvati hǝn b̃ilav kuv galito dan navǝlan alat a Ijip, be lǝsalǝboii. 26 Pelan han ŋai aMoses eris auleIsrael eru artob̃al. Ike tigol arikad navoivoian mai gǝlar gabag ale ikel mai gǝlaru ke, ‘Gamǝru mǝrovi larmiṽan; imabe mǝrub̃al maiegai?’ 27 Be atenan togol tosa hǝn togon, ikabsan aMoses, ike, ‘Ase igol gaiug gotoil a m̃o, hǝn gǝb̃ikel ke namtunor o namtsanor? 28 Guke getuh bun ginau hum gototuh bun auleIjip nino a?’ 29 Nǝboŋ aMoses tosǝsǝloŋ hǝn nasoran enan, igam yav vi Mitian. Itoh ei hum nametb̃os, ilah, ikad anatun ulum̃an eru.
30 “Husur nasihau tovi 40 tovan, aŋel sua evisi hǝn aMoses len nǝhai sua topaŋ wunwun len naut masmas tob̃ǝb̃esw, pǝpadaŋ hǝn nab̃iltiṽehuh Sinai. 31 Nǝboŋ aMoses torisi, imaŋmaŋ lan, ivan pǝpadaŋ hǝni hǝn b̃ekǝta bunusi, ale esǝsǝloŋ hǝn nadolon Nasub̃ aGot toke: 32 ‘Ginau novi Got setǝmam̃ gail ta sutuai, aGot siApraham, seIsak mai siJakop.’ Ninen aMoses epil habat ale emǝtahun b̃ekǝta husur emǝtahw masuṽ.
33 “Beti Nasub̃ aGot ikel maii ke, ‘Dakuv naributbut sam̃ gǝlaru; nǝtan gotoil lan ilo. 34 Nokǝta ris kitin hǝni ke alat a Ijip lomǝdas nǝvanuan sagw gail. Nosǝsǝloŋ hǝn nakiloban salito ŋa nogǝm hǝn nǝb̃ilav kuv galito. Ale gegǝmai! Nesǝvat gaiug vi Ijip.’ ” Hǝn naves 30-34, Exo 3.1-10
35 ASteven isor van am ke, “Imaienan, lomǝtahun atenan, aMoses, nǝboŋ lotoke, ‘Ase igol gaiug gotoil a m̃o, gotokel ke namtunor o namtsanor?’ Be aGot m̃au esǝvat atenan hǝn b̃eil a m̃o hǝn galito ale hǝn b̃ilav kuv galito. Len nabuŋon aŋel tovisi hǝn aMoses len nǝhai topaŋ, aGot esǝvati.* Exo 2.14 36 AMoses enan esǝhar galit dan naut a Ijip ale len naut a Ijip, len Nǝtas Bisibis, mai len naut masmas tob̃ǝb̃esw len nasihau tovi 40 am, igol namerikel lotomaŋmaŋ len gail, namerikel galen lugol nǝdaŋan siGot ip̃arp̃ar.* Exo 12.41, 14.21; Num 14.33
37 “Evi aMoses boh tokel mai alat a Israel ke, ‘AGot dereh tigol ahai kelkel ur sua samito sum̃an ginau tile mǝhat dan gamit balai.’* Deu 18.15, 18 38 AMoses enan itoh mai galito nǝboŋ lotob̃on len naut masmas tob̃ǝb̃esw, itoh mai aŋel tosor maii len nab̃iltiṽehuh Sinai, ale itoh mai atǝmadit gail; ale aGot ilav nasoruan tomaur maii hǝn b̃ilavi mai gidato.* Exo 19.1–20.17; Deu 5.1-33
39 “Avil atǝmadit ta sutuai lǝsagol nǝsa aMoses tokele. Lomǝtahun lǝb̃ehusuri am, luke letǝlmam vi Ijip.* Num 14.3 40 Lukel mai aAron ke, ‘Geum hǝn nagot gail m̃os gidato hǝn lǝb̃eil a m̃o hǝn gidato. Be aMoses enan tosǝhar gidato dan naut a Ijip, datsalǝboi nǝsa tovisi hǝni!’* Exo 32.1, 23 41 Ale len nǝboŋ enan lugol nǝlablab sua hun natuhb̃uluk. Lotutumav hǝn naviolan salit van hǝni, ale lohǝhaṽur tǝban nǝlablab lotogole hǝn navǝlalito.* Exo 32.2-6 42 Be aGot ipair dan galito ale eriŋ gab̃ulan galit hǝn lǝb̃ilotu hǝn nǝyal, nahǝbati mai nam̃eso gail len nǝmav. Ehum ahai kelkel ur gail lotokele len nalob̃ulat salito ke,
“ ‘Alat a Israel, mǝtotibun narivatvat gail hǝn natutumavan
len nasihau tovi 40 len naut masmas
be mǝtsatutumav hǝn naviolan galenan van hǝn ginau!
43 Ao, mǝtob̃uruŋ naim nǝtap̃olen sinagot Molek,
mǝtupati mai nǝlablab hǝn nam̃eso siRefan,
nagot samito;
mǝtugol nǝlablab eru enan hǝn mǝtb̃ilotu hǝn gǝlaru.
Imagenan dereh nigol gamit mǝtemǝsev vi tut sua sǝhor naut a Papilon.’ ”* Amo 5.25-27
44 ASteven isor am ke, “Len naut masmas tob̃ǝb̃esw atǝmadit gail ta sutuai lukad naim nǝtap̃olen siGot togol natohan siGot mai galito top̃arp̃ar. Loum hǝni sum̃an aGot tokele mai aMoses, ale ep̃itoṽ hǝn nǝplan aMoses torisi tia len nab̃iltiṽehuh Sinai.* Exo 25.9, 40 45 Beti galito lupati gǝmai nǝboŋ aJosua toil a m̃o hǝn galito. Lupati nǝboŋ lotolav nǝtan simetb̃os gail aGot tohut galit dani m̃os atǝmadit gail. Ale ipat magenan van vǝbar nǝboŋ siTevit.* Jos 3.14-17 46 AGot ehǝhaṽur hǝni, ale aTevit eus aGot hǝn b̃eum hǝn naim natohtohan m̃os aGot siJakop.* 2Sam 7.1-16; 1Chr 17.1-14 47 Be aSolomon boh eum hǝn naim enan.* 1Ki 6.1-38; 2Chr 3.1-17
48 “Wake aGot toyalyal buni satohtoh len naim nǝvanuan gail lotoum hǝni. Esum̃an Nasub̃ aGot tokele len nabuŋon ahai kelkel ur toke:
49 “ ‘Novi kiŋ, nǝmav ehun nab̃iltihai bǝtbǝtah sagw
ale navile a pan ehun nakes kǝmas notoriŋ nariegw lan.
Mǝtolǝboi mǝtb̃eum hǝn naim tomabe sagw?
O naut tomabe hǝn nǝb̃iŋavŋav lan?
50 Aoa! mǝtodǝdas mǝtb̃igole husur ke ginau sǝb̃ogw ŋai nugol natgalen p̃isi.’ ”* Isa 66.1-2
51 Ale aSteven imaris kotov nasoran san ke, “Gamit nǝkadumit ihaihai masuṽ. Nǝlomit imabe? Nǝdariŋamit eb̃ulb̃ulol! Mǝtop̃itoṽ hǝn atǝmamit gail ta sutuai.§ Len nasoruan ta Kris ike nǝlomit mai nǝdariŋamit sǝkad na-tiv-dalusi-an namilen ke nǝlomit ehum nǝlon alat lǝsǝkad nadǝlomian len a Got husur lǝsasǝsǝloŋ husuri, lǝsagol husur nǝsa tokele. Mǝtomǝtahun aNunun aGot akis! 52 Mǝtunau tǝlmam hǝn ahai kelkel ur ideh atǝmamit gail lǝsamǝdasi a? Ao, lomǝdas galit van van van vagol nǝmatan hǝn alat lotopǝhav utaut hǝn nagǝmaian siVanuan Nanoran. Atenan, mǝtumadhariŋi len navǝlan aenemi san gail gol ke lutahǝtah hǝni imat!** Hǝn naves 51-52, ris Isa 63.10; 2Chr 36.16; Mat 23.31 53 Gamito mǝtukad nalo siGot aŋel gail lotolav mai gamito, be mǝtsagol husur nǝsa tokele.”
Galit lotubun aSteven
54 Nǝboŋ nǝSanhitrin lotosǝsǝloŋ hǝn aSteven, nǝlolit ipaŋpaŋ masuṽ van lukat b̃ub̃ur nariṽolit van hǝni. 55 Be aSteven topul hǝn aNunun aGot, ekǝta haihai vi lan nǝmav ale eris namǝnas siGot mai aYesu toil len nǝtarhǝt nǝmatu siGot. 56 Ike, “Mǝteris! Nokǝta ris nǝmav tosǝŋav ale aNatun Nǝvanuan toil len nǝtarhǝt nǝmatu siGot.”
57 Lukai masuṽ, p̃on gol nǝdariŋalito, m̃ur van hǝni, 58 liv gargari vi tut dan nab̃iltivile, ale tub̃at hǝn lǝb̃etuṽi. Ale alat lotosǝsǝloŋ hǝni loriŋ nahurabat salit gail len narien aSol, nǝmantuhmar sua. 59 Nǝboŋ lototuṽtuṽi, aSteven isor tuṽ ke, “Nasub̃ aYesu, gilav nanunugw.”
60 Beti etǝŋedur ale ikai habat ke, “Nasub̃, sagipansem galit sil nǝsaan egai salito.” Nǝboŋ tokǝmaienan tonoŋ, imat.

*7:3: Gen 12.1

*7:4: Gen 11.31, 12.4-5

*7:7: Gen 15.13-14; Exo 3.12

*7:8: Gen 17.10-14, 21.4

*7:9: Lutab̃ulol bulos aJosef sil aJakop tolǝmas masuṽ hǝn aJosef sǝhor galito.

*7:9: Gen 37.11, 28, 39.2, 21

*7:10: Gen 41.39-41

*7:11: Gen 41.57, 42.1-2

*7:13: Gen 45.1, 16

*7:14: Gen 45.9-10, 17-18

*7:15: Gen 46.1-7, 49.33

*7:16: Gen 23.3-16, 33.19, 50.7-13; Jos 24.32

7:18: Hǝn naves 17-18, ris Exo 1.7-8

*7:19: Exo 1.10-11, 22

*7:20: Exo 2.2

*7:21: Exo 2.3-10

7:34: Hǝn naves 30-34, Exo 3.1-10

*7:35: Exo 2.14

*7:36: Exo 12.41, 14.21; Num 14.33

*7:37: Deu 18.15, 18

*7:38: Exo 19.1–20.17; Deu 5.1-33

*7:39: Num 14.3

*7:40: Exo 32.1, 23

*7:41: Exo 32.2-6

*7:43: Amo 5.25-27

*7:44: Exo 25.9, 40

*7:45: Jos 3.14-17

*7:46: 2Sam 7.1-16; 1Chr 17.1-14

*7:47: 1Ki 6.1-38; 2Chr 3.1-17

*7:50: Isa 66.1-2

§7:51: Len nasoruan ta Kris ike nǝlomit mai nǝdariŋamit sǝkad na-tiv-dalusi-an namilen ke nǝlomit ehum nǝlon alat lǝsǝkad nadǝlomian len a Got husur lǝsasǝsǝloŋ husuri, lǝsagol husur nǝsa tokele.

**7:52: Hǝn naves 51-52, ris Isa 63.10; 2Chr 36.16; Mat 23.31