Pɔɔli bʋmbʋŋaŋ gbaŋ dieke
die ʋ maagɩna a yɩ
Korinti
tɩŋ vuosi wʋnna
1
Manɩŋ Pɔɔli vuodieke Yisa Masia die dɩ wana dɩ n yi ʋ tʋntʋntʋ Nabidie Ŋmɩŋ choti ma, manɩŋ aŋaŋ tɩ nɩmbʋa Sosenesi maagɩnana gbaŋkʋ gie a yɩa nɩnɩŋ vuodiekemba dɩ dɩna Ŋmɩŋ a bie Korinti tɩŋ ma, nɩnɩŋ vuodiekemba Ŋmɩŋ dɩ vʋarɩna dɩ nɩ yi ʋ vuokasɩmba ba, ta yi ʋ sɩɩtɩ a lagɩŋ aŋaŋ Yisa, aŋaŋ vuodiekemba mana dɩ benne jige mana ta jɩama tɩ Yɔmʋtieŋ Yisa Masia; wʋnɩŋ ʋ yine ba Yɔmʋtieŋ, ta bɩ yi tɩnɩŋ tɩ Yɔmʋtieŋ wo.
Tɩ Chɔɔŋ Nabidie Ŋmɩŋ aŋaŋ tɩ Yɔmʋtieŋ Yisa Masia suŋŋi nɩ ta bɩ yɩ nɩ sʋgɩdʋagɩŋ.
Pɔɔli die dɩ waasɩna Ŋmɩŋ dene
Manɩŋ n waasa Ŋmɩŋ saŋŋa mana nɩ wɩa aŋaŋ ʋ chɩgɩna nɩ zɔɔlɩŋ ta suŋŋe nɩ Yisa Masia wɩa, dama nɩ yese jaaŋ mana Yisa Masia ma mɩŋ, ta mɩŋŋɩ bala wɩa ta bɩ mɩŋŋɩ sɩba wudieke mana ʋ bala nɩ chɩasɩ. Masia wudieke die tɩ dagɩna nɩ, nɩ mɩŋŋɩ tuohe mɩŋ a pɔgɩlɩ. Die wɩa nɩ ka waarɩ Ŋmɩŋ Halɩkasɩka piini kaanɩ gbaŋ aŋaŋ nɩ gbarɩna aŋaŋ nɩŋŋmɩna daa dieke tɩ Yɔmʋtieŋ Yisa Masia dɩ bala ʋ keŋ wo. Ʋ nan mɩŋŋɩ gbarɩ nɩ amʋ nɩ nan dɩ hagɩrɩ a ga tʋgɩ daa dieke tɩ Yɔmʋtieŋ dɩ bala ʋ keŋ wo ta nɩ kaaŋ dɩ yallɩ wʋbɩaŋ nɩ ma. Wudieke Ŋmɩŋ dɩ baarɩ ʋ nan yi, kanɩŋ ʋ yie. Ʋ vʋarɩna nɩ dɩ nɩnɩŋ aŋaŋ ʋ Bʋa Yisa Masia yi nʋabalɩmɩŋ a bemme.
Masia dɩdɩɩsɩrɩŋ puole wɩa
10 N nɩmballɩ, n jʋʋsa nɩ tɩ Yɔmʋtieŋ Yisa Masia saaŋ ma dɩ nɩ mana lagɩŋ aŋaŋ nʋabalɩmɩŋ, ta nɩnhagɩrɩŋ daa bemme nɩ sʋnsʋŋ, ta nɩ yi nʋabalɩmɩŋ aŋaŋ sʋŋanyilibalɩmɩŋ. 11 N nɩmballɩ, Kilowo tigiŋ vuosi balɩ mɩŋ mɩŋ dɩ nɩ yallɩ wa nɩnhagɩrɩŋ aŋaŋ taŋ. 12 Ba balɩ mɩŋ mɩŋ dɩ nɩ bataŋ baarɩ ba dɩ wa manɩŋ, ta bataŋ dɩaŋ dɩ baarɩ dɩ ba dɩ wa Apolosi, bataŋ dɩaŋ dɩ baarɩ dɩ ba dɩ wa Piita, ta bataŋ dɩaŋ dɩ baarɩ dɩ ba dɩ wa Masia. 13 Masia wa puo puo mɩŋ? Die ba kpaasɩ mɩŋ mɩŋ dagarɩkʋ ma nɩ wɩa? Yaa die ba sɩwa nɩ Ŋmɩŋ nyaabʋ manɩŋ Pɔɔli saaŋ ma?
14 N waasa Ŋmɩŋ dɩ n ka sɩɩ nɩ wʋnyɩ mana Ŋmɩŋ nyaaŋ ntaala Kirisipusi aŋaŋ Gayusi. 15 Die wɩa nɩ wʋnyɩ mana kaaŋ bɩagɩ a baarɩ ba sɩɩ nɩ wa Ŋmɩŋ nyaabʋ n saaŋ ma dɩ nɩ dɩa mɩŋ. 16 N bɩ sɩwa Sitifanasi aŋaŋ ʋ deŋ Ŋmɩŋ nyaabʋ, ama n ka bɩ tɩɩnsɩ dɩ n bɩ sɩɩ vuoŋ bɩbra. 17 Dama Masia ka tʋŋ mɩŋ dɩ n keŋ sɩma vuosi nyaabʋ; Ʋ tʋŋ mɩŋ mɩŋ dɩ n keŋ mʋʋlɩma ʋ wʋvɩɩnaha a yɩma vuosi. Daa n nagɩma vuota sɩbɩŋ a balɩma yɩma ba; die maŋ tɩŋ yie die, dɩ tɩŋ nan yi Masia vuodieke dɩ kpine dagarɩkʋ ma wa kumbu waarɩ ka hagɩrɩŋ.
Masia kuŋ die dɩ dagɩna Ŋmɩŋ hagɩrɩŋ aŋaŋ ʋ sɩbɩŋ dene
18 Vuodiekemba dɩ bana Ŋmɩŋ sieku banɩŋ ba yile dɩ Masia dagarɩkʋ ma kumbu yiwo wʋtɔgʋ; ama tɩnɩŋ vuodiekemba dɩ yene gbatɩtaaŋkʋ sɩba a baarɩ ka yiwo Ŋmɩŋ hagɩrɩŋ. 19 Dɩ maagɩya Ŋmɩŋ gbaŋkʋ sʋŋ dɩ Ŋmɩŋ baarɩ dɩ,
“N nan chʋʋsɩ yɩantieliŋ sɩbɩŋ
ta vaa sɩsɩbɩrɩŋ chɔrɩŋ.”
20 Die wɩa, tɩŋgbaŋka gie yɩantieliŋ aŋaŋ sɩsɩbɩrɩŋ aŋaŋ nɩnhagɩrɩ nɩgɩrɩba bie wo sɩa? Ŋmɩŋ vaa wa tɩŋgbaŋka gie yɩantieliŋ dɩ yi gaantɩŋ.
21 Ŋmɩŋ, vuodieke dɩ yalla yɩabʋ yine tɩŋgbaŋka gie vuosi yɩaŋ dɩ kaaŋ bɩagɩ yi ta vuosi sɩmma wa. Die wɩa ʋ yi vuodiekemba dɩ yine Yisa yada wa dɩ ye gbatɩtaanɩŋ, dama wudiekemba tɩ mʋʋlɩnana a yɩa vuosi ta vuosi dɩ bala dɩ a yiwo gaantɩ wʋbalɩkaha wɩa. 22 Juu vuosi yaala ba ye mamachi wɩa ta ye yi yada; ta Giriiki vuosi dɩaŋ dɩ yaala yɩaŋ wɩa. 23 Ama tɩnɩŋ nɩŋ tɩ mʋʋla ta daga ba Yisa dɩ kpine die dagarɩkʋ ma, ta wɩɩrɩ gie dɩ yie Juu vuosisi sɩnyɩɩrɩŋ dɩ haga, ta bɩ yi wʋtɔgʋ a yɩ vuodiekemba dɩ kana ka yi Juu vuosisi. 24 Ama Juu vuodiekemba Ŋmɩŋ dɩ vʋarɩna aŋaŋ vuodiekemba dɩ kana ka yi Juu vuosi ta Ŋmɩŋ dɩ vʋarɩ ba wa nɩŋ sɩba a baarɩ Masia kumbu wɩaha yiwo Ŋmɩŋ hagɩrɩŋ aŋaŋ ʋ yɩaŋ. 25 Wudieke Ŋmɩŋ dɩ yine ta vuota dɩ nagɩka dɩ ka yiwo gaaŋ wuyiikiŋ, kanɩŋ ka yaa yɩaŋ a tɩaŋ vuota yɩaŋ; ta wudieke Ŋmɩŋ dɩ yine ta vuota dɩ yile dɩ ka wo hagɩrɩŋ, ama ka yaa hagɩrɩŋ a tɩaŋ vuota hagɩrɩŋ mɩŋ.
26 N nɩmballɩ, nɩ yilime die nɩ sɩna die saŋŋa dieke Ŋmɩŋ dɩ wa nɩ. Vuota jigiŋ die nɩ vuosi bɩta die yalla yɩaŋ ta die yi vuokpɩɩma yaa a yi naballɩ. 27 Ama Ŋmɩŋ vʋarɩ wa gaantɩŋ tɩŋgbaŋka gie vuosi jigiŋ, dɩ ʋ yi aŋ yɩantieliŋ dii viivi; ta bɩ vʋarɩ wabɩtɩ tɩŋgbaŋka gie vuosi jigiŋ, dɩ ʋ yi aŋ hagɩrɩtieliŋ dii viivi. 28 Ŋmɩŋ vʋarɩ wa tɩŋgbaŋka gie wabɩtɩ, aŋaŋ vuotɔgɩtɩ aŋaŋ vuodiekemba dɩ kana ka yi jaaŋ, dɩ ʋ yi wudieke vuosi dɩ yilinene dɩ ka yaa nyʋarɩ wa yɔrɩ. 29 Naa daga dɩ vuoŋ wori a baaŋ bɩagɩ a kuuli Ŋmɩŋ nɩŋŋa. 30 Wʋnɩŋ Ŋmɩŋ taasɩna tɩ aŋaŋ Yisa Masia ta ʋ yine tɩ yɩaŋ. Ʋ wɩa Ŋmɩŋ dɩ vʋarɩ tɩ a nyɩŋ bɩaŋ ma, ta baarɩ tɩ yiwo vuovɩɩna ʋ jigiŋ, ta bɩ yi ʋ vuosi. 31 Die wɩa nɩ yime wudieke dɩ maagɩna Ŋmɩŋ gbaŋkʋ sʋŋ dɩ, “Vuodieke nɩŋ mana dɩ yaalɩnana ʋ kuuli, ʋ kuulime yaa gamma wudieke tɩ Yɔmʋtieŋ dɩ yine.”