Pɔɔli bʋmbʋŋaŋ gbaŋ dieke ʋ maagɩna a yɩ
Tesalonika
tɩŋ vuosi wʋnna
1
Manɩŋ Pɔɔli aŋaŋ Silasi aŋaŋ Timoti maagɩnana gbaŋkʋ gie a yɩa Yisa Masia dɩdɩɩsɩrɩ diekemba dɩ benne Tesalonika tɩŋ ma ta yi tɩ Chɔɔŋ Ŋmɩŋ aŋaŋ tɩ Yɔmʋtieŋ Yisa Masia vuovʋarɩkaha; wʋnɩŋ Ŋmɩŋ suŋŋi nɩ, ta bɩ yɩ nɩ sʋgɩdʋagɩŋ.
Tesalonika vuosi yada aŋaŋ ba beriŋ wɩa
Tɩ waasa Ŋmɩŋ saŋŋa mana nɩ mana wɩa, ta tɩɩnsa nɩ wɩa tɩ Ŋmɩŋ jʋʋsɩŋ ma. Ŋmɩŋ, vuodieke dɩ yine tɩ Chɔɔŋ wa nɩŋŋa, tɩ tɩɩnsa nɩ yine wo yada ta tʋma tʋnvɩɩna, aŋaŋ nɩ choti die dɩ vana nɩ tʋma aŋaŋ nɩŋŋmɩna dene wo, ta nɩ tama dɩ bie tɩ Yɔmʋtieŋ Yisa Masia ma keŋ keŋ dene. Tɩ nɩmballɩ, tɩ sɩba a baarɩ dɩ Ŋmɩŋ cho nɩ mɩŋ ta vʋarɩ nɩ dɩ nɩ yi ʋ vuosi, dama wʋvɩɩnaha die ka yi nʋaŋ wʋbalɩka nyɩɩna ma tɩ keŋ nagɩ yɩ nɩ, ama die ka yaa wa Halɩkasɩka hagɩrɩŋ, ta die tɩ balaha ta ka chɩɩlɩya. Nɩ sɩba tɩ beriŋ dɩ sɩna die aŋaŋ tɩ suŋŋine nɩ die saŋŋa dieke die tɩ benne nɩ jigiri. Die nɩ tuone Ŋmɩŋ wɩaha, die nɩ chaansa tɩ mɩŋ tɩ dɩna tɩ Yɔmʋtieŋ dene wo, ta die dii wahala ama Halɩkasɩka die yɩ nɩ wa sʋgɩfɩalɩŋ. Die wɩa nɩ beriŋ die dɩ yi dagɩtɩ a yɩ tɩ Yɔmʋtieŋ dɩdɩɩsɩrɩ diekemba mana dɩ benne Masedonia aŋaŋ Akaya tɩŋgbaŋɩsɩ ma wa ba mʋna ba bemme dene. Dama tɩ Yɔmʋtieŋ wʋvɩɩnaha die nyɩŋ nɩ jigiŋ mɩŋ ta dɩa a ga Masedonia aŋaŋ Akaya tɩŋgbaŋɩsɩ ma, a bɩ gʋtɩ, nɩ yine Ŋmɩŋ yada dene wo wɔŋ ga lʋga mana mɩŋ. Die wɩa dɩ ka bɩ yi talasɩ dɩ tɩ balɩma wɩɩŋ ba jigiŋ. Vuosi gie mana bala yaa gamma die nɩ mɩŋŋɩna a tuo tɩ chaantɩ dene saŋŋa dieke tɩ kenne nɩ jigiri, aŋaŋ nɩ vana nɩ bugile ta keŋ Ŋmɩŋ jigiŋ dene, dɩ nɩ jɩaŋ wʋnɩŋ Ŋmɩŋ, vuodieke dɩ yine wusietieŋ Ŋmɩnnɩ aŋaŋ miivolitieŋ wo, 10 ta chɩɩsa ʋ bʋa Yisa Masia, vuodieke die ʋ sʋgɩrɩna a nyɩŋ kumbu me wo, dɩ ʋ nyɩŋ arɩzanna ma a keŋ, wʋnɩŋ ʋ gbatɩna tɩ a nyɩŋ wʋnɩŋ Ŋmɩŋ sɩnyɩɩrɩ dieke dɩ kienene tɩ ma wa.