Pɔɔli gbaŋ dieke dɩ gʋtɩna bule ʋ maagɩna a yɩ
Tesalonika
tɩŋ vuosi wʋnna
1
Manɩŋ Pɔɔli aŋaŋ Silasi aŋaŋ Timoti maagɩna gbaŋkʋ gie a yɩa tɩ Yɔmʋtieŋ Yisa Masia dɩdɩɩsɩrɩ diekemba dɩ benne Tesalonika tɩŋ ma ta bɩ yi tɩ Chɔɔŋ Ŋmɩŋ sɩɩtɩ wa.
Tɩ Chɔɔŋ Ŋmɩŋ aŋaŋ tɩ Yɔmʋtieŋ Yisa Masia suŋŋi nɩ, ta bɩ yɩ nɩ sʋgɩdʋagɩŋ.
Masia keniŋ wɩa
Tɩ nɩmballɩ, dɩ mʋ tɩ waasɩma Ŋmɩŋ saŋŋa mana nɩ wɩa. Tɩ yi die dɩ vɩɩna mɩŋ, dama nɩ yadaka gʋta mɩŋ ta nɩ yalla choti dieke aŋaŋ taŋ wa dɩ gʋta pam. Die wɩa tɩ gbaŋ tɩ kuule mɩŋ nɩ wɩa Ŋmɩŋ vuosi jigiŋ. Tɩ kuule yaa gamma suguru aŋaŋ yada dieke nɩ yene yallɩ nɩ mugisiku gie me aŋaŋ nɩ wahalaka gie me ta beri aŋaŋ hanɩa naa.
Naa daga dɩ Ŋmɩŋ sarɩya diile yiwo wusie; die wɩa ʋ nan keŋ balɩ dɩ nɩ mʋ nɩ bemme ʋ naarɩ ma; ʋ naarɩ dieke wɩa nɩ dinene wahalaka. Ŋmɩŋ nan yi wudieke dɩ mʋna: ʋ nan vaa vuodiekemba mana dɩ mugisinene nɩ wo dii wahala, ta ʋ nan gbatɩ nɩnɩŋ vuodiekemba dɩ dinene wahalaka, ta bɩ gbatɩ tɩ dɩaŋ. Ʋ nan yi naa saŋŋa dieke tɩ Yɔmʋtieŋ Yisa dɩ keŋ nyɩŋ arɩzanna ma a kieŋ aŋaŋ ʋ malakasi diekemba dɩ yalla yiko ke. Ba nan keŋ aŋaŋ bolinyaaŋ dɩ ba datɩ vuodiekemba dɩ kana ka sɩba Ŋmɩŋ aŋaŋ vuodiekemba dɩ kana ka saagɩ tuo wʋvɩɩnaha yaa gamma tɩ Yɔmʋtieŋ Yisa ma wa. Banɩŋ vuosi mi chʋʋsɩkʋ nan dɩ beri yaa gamma haahuu, ta ba kaaŋ gbigi tɩ Yɔmʋtieŋ aŋaŋ ʋ chuulikpeŋkpɩɩŋ aŋaŋ ʋ hagɩrɩbʋ nɩŋŋa, 10 ʋ keŋ keŋ daa dieke dɩ ʋ ye jɩlɩma a nyɩŋ ʋ vuosi jigiŋ aŋaŋ vuodiekemba mana dɩ yine wo yada wa. Nɩ gbaŋ nɩ nan gʋtɩ ba ma, dama nɩ tuo wudieke die tɩ balla nɩ wa mɩŋ. 11 Die wɩa tɩ jʋʋsa Ŋmɩŋ a yɩa nɩ mɩŋ saŋŋa mana. Tɩ jʋʋsa wa dɩ ʋ vaa nɩ bɩrɩŋ vuovɩɩna ʋ nɩŋŋa. Ta bɩ jʋʋsa wa dɩ ʋ vaa ʋ hagɩrɩbʋ suŋŋi nɩ aŋ nɩ bɩagɩ tʋŋ wʋvɩɩna diekemba nɩ yada dɩ yaalala nɩ yi wo. 12 Die nan vaa tɩ Yɔmʋtieŋ Yisa saaŋ ye bɩrɩŋ nɩ wɩa, ta nɩ dɩaŋ nɩ ye bɩrɩŋ ʋ wɩa, Ŋmɩŋ aŋaŋ tɩ Yɔmʋtieŋ Yisa Masia zɔɔlɩnchɩgɩla wɩa.