Pɔɔli gbaŋ dieke dɩ gʋtɩna bule ʋ maagɩna a yɩ
Timoti
wʋnna
1
Manɩŋ Pɔɔli, vuodieke dɩ yine Yisa Masia tʋntʋntʋ Ŋmɩŋ choti ma wa, dɩ n mʋʋlɩma miivoli dieke Ŋmɩŋ dɩ yɩ nʋaŋ dɩ ʋ nan yɩ wa Masia wɩa wa, n maaga gbaŋkʋ gie a yɩa n bʋachoti Timoti.
Tɩ Chʋa Ŋmɩŋ aŋaŋ tɩ Yɔmʋtieŋ Yisa Masia suŋŋi fʋ, ta chɩgɩ fʋ zɔɔlɩŋ, ta bɩ yɩ fʋ sʋgɩdʋagɩŋ.
Kpaamɩŋ aŋaŋ Ŋmɩŋ waasɩŋ wɩa
Ŋmɩŋ vuodieke n jɩanna aŋaŋ sʋgɩyɩalɩŋ sɩba n chɔɔŋkʋʋlɩŋ die dɩ jɩanna wa dene wo, maŋ keŋ jʋʋsa wa n ŋaaŋ tɩɩnsɩ wa fʋ wɩa saŋŋa mana n jʋʋsɩkʋ ma, yuŋ aŋaŋ ŋmɩntʋasɩ, ta waasa wa fʋ wɩa. N tɩɩnsa fʋ nɩntaantɩ wɩa, ta ko yaala n ye fʋ ta yallɩma sʋgɩfɩalɩŋ pam. Ta tɩɩnsa fʋ yine Yisa Masia yada aŋaŋ wusie dene wo, yada dieke fʋ nuŋkʋʋŋ Lowisi aŋaŋ fʋ nuŋ Yunisi die dɩ yalla wa, n sɩba dɩ fʋ gbaŋ yaa wa kanɩŋ yadaka mi. Die wɩa maŋ tɩɩnsa fʋ dɩ fʋ vaa piini dieke Ŋmɩŋ dɩ yɩna fʋ saŋŋa dieke n nagɩna n nuuŋ a diisi fʋ ma wa hagɩ ŋmɩŋsikpeŋ. Dama Halɩkasɩ dieke Ŋmɩŋ dɩ yɩna tɩ ka yɩa tɩ ŋmaamɩŋ, ama Halɩkasɩka yɩa tɩ hagɩrɩŋ aŋaŋ choti aŋaŋ yigi-n-gbaŋ beriŋ.
Die wɩa, mʋʋlɩma tɩ Yɔmʋtieŋ wɩaha ta daa chɩgɩma viivi. Da bɩ chɩgɩma viivi n benne dansarɩka sʋŋ ʋ wɩa wa, ama saagɩma a dime wahala wʋvɩɩnaha wɩa, sɩba Ŋmɩŋ dɩ yɩnana fʋ hagɩrɩŋ dene wo. Wʋnɩŋ Ŋmɩŋ gbatɩna tɩ a taaŋ ta wa tɩ dɩ tɩ keŋ yi ʋ gbaŋ gbaŋ ʋ vuosi, daa tɩ tʋnvɩɩna wɩa, ama ʋ gbaŋ gbaŋ die sanna dɩ ʋ nan chɩgɩ tɩ zɔɔlɩŋ. Die ʋ saŋ wa naa ta ye ka naaŋ dʋnɩa, dɩ ʋ nan chɩgɩ tɩ zɔɔlɩkʋ gie Yisa Masia wɩa. 10 Ama tɩ Gbɩgbatɩtaantʋ Yisa Masia keniŋ yuorine a dagɩ tɩ, wʋnɩŋ Yisa Masia die chʋʋsɩna kuŋ hagɩrɩŋ, ta bɩ dagɩ tɩ dɩ tɩ saagɩ ʋ wʋvɩɩnaha tɩ nan ye miivoli dieke dɩ wone kpatɩŋ.
11 Ŋmɩŋ wɔŋ wa mɩŋ mɩŋ dɩ n yi tʋntʋntʋ aŋaŋ dɩdagɩrʋ ta mʋʋlɩma wʋvɩɩnaha. 12 Die wɩa, maŋ die wahalaka mi ta ka chɩga viivi. Dama n sɩba vuodieke n tuone a dii wo, ta sɩba aŋaŋ wusie dɩ ʋ nan bɩagɩ gbarɩ jadieke ʋ nagɩna a yi n nuusi me wo a ga tʋgɩ Dakpatɩkɩrɩ daarɩ. 13 Wudieke fʋ wʋnna a nyɩŋ n jigiri, mɩŋŋɩ pɔgɩlɩka aŋaŋ yada aŋaŋ choti dieke Yisa Masia dɩ yɩnana tɩ wa. 14 Ŋmɩŋ Halɩkasɩ hagɩrɩŋ dɩ benne fʋ ma wɩa, mɩŋŋɩ pɔgɩlɩ wʋvɩɩŋ diekemba ʋ nagɩna yi fʋ nuusi me wo.
15 Sɩba a baarɩ dɩ vuodiekemba mana dɩ benne Asia tɩŋgbaŋ ma wa die chɩgɩ ta vaa mɩŋ mɩŋ; ba bataŋ yine Fejelusi aŋaŋ Hemojenesi. 16 Tɩ Yɔmʋtieŋ, chɩgɩ Onesiforusi tigiŋ vuosi zɔɔlɩŋ, dama die ʋ kpaŋŋɩsa mɩŋ mɩŋ saŋŋa mana. Die ʋ ka chɩga viivi aŋaŋ n benne dansarɩka ma wa, 17 die ʋ kenne tʋgɩ Romi tɩŋ ma wa, die ʋ piiliye mɩŋ a yaala n jigiŋ a ga tʋgɩ saŋŋa dieke ʋ yene mɩŋ. 18 Tɩ Yɔmʋtieŋ chɩgɩ wa zɔɔlɩŋ Dakpatɩkɩrɩ daarɩ ma. Fʋ gbaŋ sɩba vɩɩnɩŋ die ʋ suŋŋine mɩŋ dene, Efesusi tɩŋ ma.