Gbaŋ dieke Pɔɔli dɩ maagɩna a yɩ
Kolosia
tɩŋ vuosi wʋnna
1
Manɩŋ Pɔɔli, vuodieke dɩ yine Yisa Masia tʋntʋntʋ Ŋmɩŋ choti wɩa, aŋaŋ tɩ nɩmbʋa Timoti, maagɩnana gbaŋkʋ gie a yɩa Ŋmɩŋ vuosi diekemba dɩ benne Kolosia tɩŋ ma, ta yi tɩ nɩmballɩ diekemba dɩ yine Yisa Masia yada wa. Tɩ Chɔɔŋ Nabidie Ŋmɩŋ suŋŋi nɩ, ta yɩ nɩ sʋgɩdʋagɩŋ.
Pɔɔli die dɩ jʋʋsɩnana Ŋmɩŋ ta waasa wa dene
Tɩ ŋaaŋ waasa Ŋmɩŋ vuodieke dɩ yine tɩ Yɔmʋtieŋ Yisa Masia Chɔɔŋ wa tɩ keŋ jʋʋsa Ŋmɩŋ a yɩa nɩ saŋŋa mana, dama tɩ wʋŋya mɩŋ nɩ yine Yisa Masia yada dene ta bɩ cho Ŋmɩŋ vuosi mana dene. Die piiliku me saŋŋa dieke nɩ wʋnna wʋvɩɩnaha dɩ yine wusie wo, die nɩ wʋŋya mɩŋ yaa gamma wʋvɩɩna diekemba dɩ chɩɩsɩnana nɩ arɩzanna ma wa mɩŋ. Wʋvɩɩnaha gie dɩ kenne nɩ jigiri tʋga jigiŋ mana mɩŋ tɩŋgbaŋka gie me ta wʋnsa vuosi beriŋ sɩba ka wʋnsɩna nɩ beriŋ a nyɩŋ daa dieke die nɩ wʋnna ta sɩba Ŋmɩŋ zɔɔlɩnchɩgɩla aŋaŋ wusieke dɩ sɩna die wo. Die nɩ bʋgɩrɩ wa wɩarɩ gie a nyɩŋ tɩ tʋntʋŋ chanchaaŋ Epafirasi, vuodieke n faasɩna cho jigiŋ, wʋnɩŋ ʋ yine Masia tʋntʋntʋ dieke dɩ tʋnnana aŋaŋ wusie a yɩ tɩ. Ʋ bɩ balɩ tɩ nɩ choti yaa gamma nɩ chanchaalɩŋ ma dɩ sɩna dene Ŋmɩŋ Halɩkasɩka suŋŋiŋ wɩa.
Naa wɩa, a nyɩŋ daa dieke tɩ wʋnna nɩ wɩa wa, tɩ ka vaa Ŋmɩŋ jʋʋsɩŋ nɩ wɩa, dɩ wʋnɩŋ Ŋmɩŋ yi aŋ nɩ sɩba wudieke ʋ yaalala, ta yɩ nɩ ʋ Halɩkasɩka yɩaŋ aŋaŋ ka sɩbɩŋ mana, 10 amʋ nɩ nan bɩagɩ beri beri dieke tɩ Yɔmʋtieŋ dɩ yaalala, ta yie wudieke dɩ nannana ʋ sʋŋ, amʋ nɩ nan dɩ bɩrɩma ta sɩba wa saŋŋa mana. 11 Wʋnɩŋ Ŋmɩŋ yɩ nɩ hagɩrɩŋ pam sɩba ʋ yalla hagɩrɩŋ mana dene wo amʋ nɩ nan dɩ yaa hanɩa aŋaŋ suguru. 12 Nɩ waasɩma tɩ Chɔɔŋ Ŋmɩŋ aŋaŋ sʋgɩfɩalɩŋ. Wʋnɩŋ ʋ vana nɩ mʋ dɩ nɩ gʋtɩ atɩa faarɩ dieke ʋ yɩna nʋaŋ dɩ ʋ nan nagɩ yɩ ʋ vuosi arɩzanna ma wa. 13 Wʋnɩŋ ʋ vʋarɩna tɩ a nyɩŋ Sitaani hagɩrɩŋ ma a nagɩ tɩ a yi ʋ Bʋa dembiŋ choti naarɩ ma. 14 Ʋ Bʋa dembike wɩa ʋ nagɩ tɩ tʋmbɩatɩ a chaa tɩ ta vʋarɩ tɩ a nyɩŋ yɔŋɩsɩ ma.
Masia aŋaŋ ʋ tʋʋma wɩa
15 Vuoŋ kaaŋ bɩagɩ ye Ŋmɩŋ ama ʋ Bʋa dembiŋ Masia yiwo ʋ nɩasɩŋ. Wʋnɩŋ ʋ tɩanna jaaŋ mana, ta yi Ŋmɩŋ nyɩŋnaaŋka mana sikpeŋ tieŋ. 16 Dama ʋ ma Ŋmɩŋ dɩ naaŋ jaaŋ mana dɩ benne arɩzanna ma aŋaŋ tɩŋgbaŋka gie me, nyindiekemba tɩ yesinene aŋaŋ nyindiekemba tɩ kana ka yese. Wʋnɩŋ ʋ naanna nyindiekemba mana dɩ yalla hagɩrɩŋ aŋaŋ yiko, aŋaŋ malakasi diekemba dɩ yalla hagɩrɩŋ aŋaŋ haalɩtɩ mana. Masia ma Ŋmɩŋ dɩ naaŋ jaaŋ mana ta nagɩ jaaŋ mana a yɩ wa. 17 Wʋnɩŋ Masia wɔŋ beri mɩŋ ta jaaŋ mana wori, ta ʋ wɩa jaaŋ mana dɩ beri sɩba Ŋmɩŋ dɩ sanna dene wo. 18 Wʋnɩŋ ʋ yine ʋ vuosi mana sikpeŋ ta ʋ vuosi dɩaŋ dɩ yi ʋ nyɩŋgbanɩŋ. Ʋ vuosisi miivoli nyɩnna ʋ jigiŋ. Wʋnɩŋ ʋ yine Ŋmɩŋ Bʋa dembiŋ dieke dɩ kpine ta woliŋ hagɩ kuŋ me, dɩ ʋ nyɩɩna ma ʋ yi jaaŋ mana mana sikpeŋ tieŋ, 19 dama die dɩ yiwo Ŋmɩŋ nansɩŋ dɩ Masia yallɩma wʋnɩŋ Ŋmɩŋ gbaŋ gbaŋ beriŋ aŋaŋ wusie. 20 Ʋ Bʋa dembike wɩa ta Ŋmɩŋ yi jadieke mana dɩ benne ŋmɩŋsikpeŋ aŋaŋ tɩŋgbaŋ dɩ yiŋŋi yi ʋ zʋalɩŋ aŋaŋ sʋgɩfɩalɩŋ; ta zɩŋ dieke die dɩ nyɩna ʋ Bʋa dembike ma wa dagarɩkʋ ma wa wɩa ʋ yi sʋgɩfɩalɩŋ dɩ beri tɩnɩŋ aŋaŋ wʋnɩŋ sʋnsʋŋ.
21 Saŋŋa kaanɩ, nɩ sʋŋanyilibɩatɩ aŋaŋ nɩ tʋmbɩatɩ die yine nɩ Ŋmɩŋ dataasɩ, ta nɩ yʋa aŋaŋ wa, 22 ama lele nɩŋ, ʋ Bʋa dembike nyɩŋgbanɩŋ kumbu dagarɩkʋ ma wɩa ʋ bɩ yi nɩ ʋ zʋalɩŋ dɩ ʋ nagɩ nɩ aŋ nɩ yi sʋgɩyɩalɩntieliŋ, ta wome dɩgɩntɩ, yaa bɩaŋ, ta keŋ ʋ jigiŋ. 23 Ama sie nɩ kpaŋŋɩ nɩ gbaŋ aŋaŋ wusie ta bemme nɩ yadaka ma ta zie keŋ keŋ, ta daa tarɩ a nyɩŋ nɩ tamaka ma, tama dieke die nɩ yene saŋŋa dieke nɩ wʋnna wʋvɩɩnaha; ta die ba mʋʋlɩ wʋvɩɩnaha a yɩ vuota mana wa tɩŋgbaŋka gie me; ta manɩŋ Pɔɔli yiwo ka tʋntʋntɩba wʋnyɩ wa.
Pɔɔli die dɩ yine Masia dɩdɩɩsɩrɩŋ tʋntʋntʋ dene
24 Lele nɩŋ n wa yaa sʋgɩfɩalɩŋ n dinene wahala nɩ wɩa wa, dama wahala dieke n dinene, n tʋma kpata wa wahala dieke Masia dɩ nagɩna zie dɩ n dii wo, ʋ nyɩŋgbaŋ dieke dɩ yine ʋ dɩdɩɩsɩrɩba wa. 25 Ta Ŋmɩŋ dieke dɩ yɩna mɩŋ tʋʋmaha dɩ tʋŋ wa, wʋnɩŋ ʋ yine mɩŋ Masia dɩdɩɩsɩrɩba mi yɔmʋ nɩ suŋŋiŋ wɩa, dɩ vuosi sɩmma Ŋmɩŋ wɩaha. 26 Wɩaha yiwo wʋlɔbɩrɩ diekemba Ŋmɩŋ dɩ nagɩna a lɔbɩrɩ vuota saŋŋa kaanɩ, ta buuriŋ mana dɩ ka sɩba ha, ama ta lele ʋ wa yuori dagɩ ʋ vuosi. 27 Ŋmɩŋ saŋya dɩ ʋ yuori wʋlɔbɩrɩka wɩaha a dagɩ ʋ vuosisi mɩŋ. Ʋ wʋlɔbɩrɩka wɩaha faasɩ vɩɩna mɩŋ, ta yaa nyʋarɩ a yɩ vuota mana. Dɩ daga dɩ Masia bie nɩ ma, die wɩa, nɩ yaa tama dɩ nɩ nan daansɩ gʋtɩ a bie Ŋmɩŋ chuulikpeŋkpɩɩkʋ ma. 28 Die wɩa, Masia wa wɩa tɩ mʋʋla, ta kpaama vuoŋ mana, ta naga yɩaŋ yiri yiri mana a daga vuoŋ mana, dɩ tɩ yi aŋ vuoŋ mana hagɩrɩma ʋ Masia dɩɩsɩŋ ma, ta nagɩ ba a yɩ Ŋmɩŋ. 29 Naa wɩa, maŋ ko kpaŋŋa n gbaŋ aŋaŋ hagɩrɩ dieke mana Masia dɩ yɩ mɩŋ ta bʋ dala wa.