Gbaŋ dieke Pɔɔli die dɩ maagɩna a yɩ
Galasia
tɩŋ vuosi wʋnna
1
Gbaŋkʋ gie nyɩŋ wa manɩŋ Pɔɔli, vuodieke dɩ yine Yisa Masia tʋntʋntʋ jigiŋ. Daa vuota die yine mɩŋ Masia tʋntʋntʋ, daa vuota tʋnna mɩŋ, ama tɩ Chɔɔŋ Ŋmɩŋ aŋaŋ Yisa Masia vuodieke die ʋ sʋgɩrɩna a nyɩŋ kumbu me wo die tʋnna mɩŋ. Manɩŋ Pɔɔli aŋaŋ tɩ nɩmballɩ diekemba dɩ benne giena mana waasa Masia dɩdɩsɩɩrɩba dɩ benne Galasia ma.
Tɩ Chɔɔŋ Ŋmɩŋ aŋaŋ tɩ Yɔmʋtieŋ Yisa Masia suŋŋi nɩ ta yɩ nɩ sʋgɩfɩalɩŋ.
Yisa Masia yine vuodieke die dɩ saagɩna tɩ Chɔɔŋ Ŋmɩŋ nʋaŋ ta kpi tɩ tʋntʋmbɩatɩ wɩa, dɩ ʋ gbatɩ tɩ a nyɩŋ tɩŋgbaŋka gie bɩaŋ yɔŋɩsɩ ma. Wʋnɩŋ Ŋmɩŋ nyɩɩna ma mʋna bɩrɩŋ yaa gamma haahuu. Wusie.
Wʋvɩɩŋ balɩmɩŋ nyɩɩna ma benne
Nɩ wɩa yi mɩŋ mɩŋ mamachi pam aŋaŋ nɩ kana ka yʋasɩya ta vaa Ŋmɩŋ vuodieke dɩ wana nɩ Masia zɔɔlɩnchɩgɩla wɩa wa ta ga dɩɩ wʋbalɩgaakʋ. Vuosi bataŋ bene a mɩa dɩ ba tarɩgɩ Masia wʋvɩɩnaha ta chɔrɩma nɩ, ama wusie wʋbalɩkɩgaaŋ bɩ wori. Ama dɩɩ yi n gbaŋ gbaŋ yaa Ŋmɩŋ malaka dɩ keŋ mʋʋlɩ wʋbalɩvɩɩŋ gaasɩ a yɩ nɩ ta a ka yi die tɩ mʋʋlɩna wudiekemba a yɩ nɩ wa, Ŋmɩŋ nan seŋ chʋʋsɩ dɩ tieŋ. Tɩ wɔŋ balɩ nɩ mɩŋ, ta maŋ bɩ baaŋ n balɩ nɩ bɩbra; dɩɩ yi vuoŋ dɩ mʋʋlɩ wʋbalɩkɩ gaasɩ a yɩ nɩ ta a bie a tʋaŋ a nyɩŋ die nɩ wolinne a tuo wudiekemba ba, Ŋmɩŋ nan seŋ chʋʋsɩ wa.
10 N ka mɩa dɩ n tuo bɩrɩŋ a nyɩŋ vuota jigiŋ, ama Ŋmɩŋ bɩrɩŋ maŋ yaala, dama maŋ tɩŋ bɩ yaala vuota bɩrɩŋ, n tɩŋ kaaŋ yi Masia yɔmʋ.
Pɔɔli die dɩ kenne a yi Masia tʋntʋntʋ dene
11 N nɩmballɩ, n yaala nɩ sɩmma dɩ wʋvɩɩna diekemba n mʋʋlɩnana a yɩa nɩ naa ka nyɩŋ wa vuota jigiŋ. 12 N ka tuohe a nyɩŋ wa vuota jigiŋ, yaa dɩ yiwo vuoŋ dagɩna mɩŋ ama dɩ yiwo Yisa Masia gbaŋ gbaŋ yuorinehe a dagɩ mɩŋ.
13 Nɩ wɔŋ wʋŋ mɩŋ die n tʋʋma dɩ sɩna die saŋŋa dieke die n dɩna Juu vuosi jɩaŋkʋ, die n mugise Masia dɩdɩɩsɩrɩŋ pam, ta die mɩa dɩ n chʋʋsɩ ba ta ka chɩgɩ ba zɔɔlɩŋ. 14 Tɩnɩŋ Juu vuosi jɩamɩŋ sieŋ me, die n tɩaŋ n chanchaalɩba pam, ta die nagɩ n sʋŋ mana a yi wo tɩ chɔɔŋkʋʋlɩba chʋaraha ma.
15 Ama Ŋmɩŋ die dɩ chɩgɩna mɩŋ zɔɔlɩŋ ta vʋarɩ mɩŋ ta ba ye mɩɩrɩ mɩŋ wa, dɩ wa mɩŋ dɩ keŋ tʋmma a yɩma wa. Ta die saŋ, 16 ta nagɩ ʋ Bʋa wa a dagɩ mɩŋ, amʋ n nan mʋʋlɩ wʋvɩɩnaha a yɩ buurigaasɩsɩ. Saŋka mi die n ka ga vuoŋ jigiŋ dɩ ʋ kpaaŋ mɩŋ. 17 Die n ka bɩ ga Jerusalemi dɩ n ye vuodiekemba dɩ wolinne a yi Masia tʋntʋntɩba n ma wa, ama die n woliŋ ga wa Arabia tɩŋgbaŋ ma ta wa viiri keŋ Damasikusi tɩŋ ma. 18 Die ka bɩna ataa kʋaŋ chaaŋ die maŋ yiŋŋi ga Jerusalemi a ga waasɩ Piita, ta die bie ʋ jigiŋ daraa baŋ aŋaŋ anʋ nyɩɩna ma. 19 Die n ka ye Masia tʋntʋntɩba wʋnyɩ mana a gʋtɩ Piita ma ntaala Jemisi tɩ Yɔmʋtieŋ nɩmbʋa wa.
20 Ŋmɩŋ gbaŋ sɩba dɩ wudieke n maagɩna yiwo wusie ta ŋmɩnchɩbɩsɩ dɩ wo ka ma.
21 Ka kʋaŋ chaaŋ die maŋ ga Siria aŋaŋ Silisia tɩŋgbaŋɩsɩ ma. 22 Saŋka mi Yisa dɩdɩɩsɩrɩba die dɩ benne Judia ma wa die ka sɩba mɩŋ. 23 Wudieke die ba sɩbɩna yine wudieke ba chanchaalɩba dɩ balala dɩ, “Daa dieke die dɩ mugisinene tɩ gbaŋ yaa wa wʋvɩɩŋ dieke die ʋ yaala ʋ chʋʋsɩ wa ta mʋʋla yɩa vuosi.” 24 Die wɩa ba bɩra Ŋmɩŋ n wɩa.