Hiiburu Vuosi
1
Ŋmɩŋ dɩ yɩna tɩ ʋ wɩa ʋ Bʋa Yisa ma dene
Kʋrɩŋ ma wa Ŋmɩŋ die daaga ʋ naazʋalɩba ma a bala wɩa a yɩa tɩ chɔɔŋkʋʋlɩba saŋŋa pam aŋaŋ sieti pam ma, ama lele nɩŋ ʋ vaa wa ʋ Bʋadembike dɩ balɩ a yɩ tɩ. Ʋ ma Ŋmɩŋ dɩ daagɩ a naaŋ dʋnɩa ta bɩ vʋarɩ wa dɩ ʋ sɩmma jaaŋ mana. Wʋnɩŋ ʋ yine Ŋmɩŋ gbaŋ gbaŋ nɩasɩŋ, ta chaana Ŋmɩŋ chaanɩŋ, ta pɔgɩlɩ dʋnɩaka gie lʋga mana aŋaŋ ʋ nʋawɩɩŋ dieke dɩ yalla hagɩrɩŋ wa. Die ʋ yine wudieke dɩ baaŋ vaa vuosi ye ba bɩaŋ naachaala a kpatɩ wa, ʋ wa kalɩ wa Ŋmɩŋ vuodieke dɩ yine hagɩrɩtieŋ wo nuudiigiŋ chaaŋ arɩzanna ma.
Ŋmɩŋ Bʋadembike hagɩrɩŋ wɩa
Ŋmɩŋ dɩ yine ʋ Bʋadembike saaŋ dɩ tɩaŋ malakasi saaraha, die gbaŋ gbaŋ Bʋadembike dɩ tɩaŋ ba. Dama Ŋmɩŋ ye ka balɩ yɩ ʋ malakasi wʋnyɩ dɩ:
“Fʋnɩŋ yiwo n Bʋadembiŋ,
ta jinne maŋ yi fʋ Chɔɔŋ.”
Yaa Ŋmɩŋ ye balɩ yɩ ʋ malakasi wʋnyɩ dɩ:
“N nan keŋ yi ʋ Chɔɔŋ
ta ʋ yi n Bʋadembiŋ.”
Saŋŋa dieke Ŋmɩŋ die dɩ bala ʋ tʋŋ ʋ Bʋadembiŋ dieke dɩ yine nyɩŋnaaŋka mana sikpeŋtieŋ tɩŋgbaŋka gie me wo die ʋ bɩ balɩ dɩ:
“Ŋmɩŋ malakasi mana mʋ ba jɩama wa mɩŋ.”
Ama naa Ŋmɩŋ die dɩ balɩ yaa gamma malakasi ma, dɩ:
“Ŋmɩŋ yiwo ʋ malakasi dɩ yi haalɩtɩ
ta bɩ yi ba yi bolinyaaŋ.”
Ama ta balɩ yɩ ʋ Bʋadembike dɩ:
“Yiwo Ŋmɩŋ, ta fʋ naarɩ nan dɩ beri yaa gamma haahuu.
Ta daansa fʋ vuosi aŋaŋ wusie.
Fʋnɩŋ nɩŋ cho wo vɩɩnɩŋ ama ta haa bɩaŋ
die wɩa manɩŋ Ŋmɩŋ vuodieke dɩ yine fʋ Ŋmɩnnɩ dɩ vʋarɩ fʋ
ta yɩ fʋ jɩlɩma ta fʋ yaa sʋgɩfɩalɩ dieke dɩ faasɩna tɩaŋ
fʋ zʋalɩŋ.”
10 Ta die bɩ balɩ naa dɩ:
“Ŋmɩŋ, piiliku me wo naaŋ wa tɩŋgbaŋka gie,
ta naaŋ ŋmɩŋsikpeŋ aŋaŋ fʋ nuusi.
11 A mana nan keŋ kpi, ama fʋnɩŋ nɩŋ nan wɩarɩ a beri;
a mana nan keŋ kʋrɩŋ a chɩɩrɩ sɩba gatɩ.
12 Nan keŋ kpeŋhe sɩba jayeekikpɩɩŋ,
ta nan tarɩgɩha sɩba fʋ tarɩgɩnana gatɩ.
Ama fʋnɩŋ nɩŋ wo tarɩgɩŋ,
ta nan dɩ beri yaa gamma haahuu.”
13 Ŋmɩŋ ye ka balɩ a yɩ ʋ malakasi wʋnyɩ dɩ
“Kala n nuudiigiri gie chaaŋ,
a ga tʋgɩ saŋŋa dieke n balla n nagɩ fʋ dataasɩ
a yi fʋ nuusi me.”
14 Malakasi mana yiwo haalɩtɩ ta jɩama Ŋmɩŋ ta ʋ tʋma ba dɩ ba keŋ a suŋŋi vuodiekemba dɩ balla ba ye gbatɩtaaŋkʋ.