MITI MÂNEC
MITI MÂNEC papia qizec i Judaŋic Babilonia mâreŋkonec risierâ juwefumbiŋ jaŋere Gae â Nunumu Papia eweczi ekac jaha. Psalm ʒâŋe i dâŋnâŋecko bâtikiepene ʒiŋuc ekac: Gae.
Nugini ŋic nâŋâcnao Gae Mânec fowec wâc. Gae i gae fârine jâmbâŋ erâ wâc runehec. I ʒiŋucte hefuambiŋ: Ŋic e me e wiac busâqocnehuc me bubiaŋnehec moc fuacneme maŋticnezi weniŋuc manawec irec fuŋne mufuaocte gae hefuahuc mufuawec hâcne. Eme Miti Mânec irec fuŋne honepene ijaha fokac. Ŋic gae wiac i hefuambiŋ jaŋe maŋjeŋicte fuŋne â dâŋ i gaeo hâcne râehuc mufuambiŋ. Eme irec papia qizec irec ʒâŋe MITI MÂNEC mueŋgopeneŋ.
Judaŋic jaŋe gae wiac hefuambiŋ sâc i papia irec maŋnao mi râe‐fârekicne. Jaŋe gâcne sâko sawa hone wosâc ehuc Miti Mânec 150 iŋuc qâzuckerâ râembiŋ.
MITI MÂNEC papia qizec i bâfâuckepene dâkâne sâko 5 fuakac, ine kecʒiŋuc:
Dâkâne 1 i Mi Mâ 1—41.
Dâkâne 2 i Mi Mâ 42—72.
Dâkâne 3 i Mi Mâ 73—89.
Dâkâne 4 i Mi Mâ 90—106.
Dâkâne 5 i Mi Mâ 107—150.
Miti Mânec i dâŋ â hawarine fuŋne fuŋne hefuambiŋ, kecʒiŋuc: Daŋge gae, mumuteŋ gae, makuc gae, maŋ bâbârisie gae, kiŋ bebehe gae, okac babazu gae, nunumu gae, binaŋ gae, sâcmutâc dâŋte gae, maŋɋârâŋhec juju irec gae, erâ gâcne gâcne.
Miti Mânec hefuambiŋ ŋic i jaŋere ʒâŋe mocwâc mi mana‐fâreŋgopeneŋ. Mâc Dawidi â gae hehe ŋicfâc‐ticne jaŋe bocjaha hefuambiŋ, iŋuc honeŋgopeneŋ. Erâ ʒiŋuc honeŋgopeneŋ wâc: Miti Mânec bocjaha i Israe ŋic kâpâcwâru bacjoparâ Babilonia mâreŋko mi bacjopa rakicnao hefuakicne, â moc moc ine kâpâcwâruonec risierâ hefuakicne.
Miti Mânec i wemocte hefuambiŋ erâ weniŋuc ehuc hefuambiŋ? I ʒiŋuc mananaŋ: Israe ŋic jaŋe Wofuŋ Anutu mucne bacnehuc hefuambiŋ. Anutu mai ecnehuc daŋge mumuteŋ ecneniŋte hefuambiŋ. Juju â eebapa‐jeŋicko wiac fuawec irec manasuhuc gae wiac gâcne hefuambiŋ wâc. Jaŋe taha mumutiri irec hombaŋ ŋehuc gae hembiŋ, taha bapa gie bahuc gae hembiŋ, sabata hombaŋ ŋehuc gae hembiŋ, ʒoaŋ sâc furic bâzi rikehuc gae hembiŋ, aakic hombaŋte gae wiac hefuambiŋ, erâ ʒoaŋ gie bapa gâcne irec gae wiac buc buc hefuambiŋ wâc. Jaŋe iŋuc ehuc juhapie gae wiac gâcne i nunumu‐jeŋic ewec, â gâcne i nareŋ gareŋ gae wiac‐jeŋic ewec.
Jaŋe qanaŋ iŋuc ehuc gae wiac‐jeŋic hefuarâ mimiŋzi ɋâric micko hejumbieŋ. Izi juku ʒâhec ine qâzuckepie Miti Mânec papia qizec fuawec hâcne.
DÂKÂNE NAMBA 1
1
Hata jajahec
Ŋic kecʒiŋuc ere manape ʒerine ekac:
E ŋic hehesicne jaŋere tutumaŋko mi juekac,
me sindaŋne jaŋere hata mi âteekac,
me mu âke sisicne jaŋere ŋondeŋko mi ŋeekac.
Iŋuc ehuc Wofuŋte sâcmutâc dâŋ ine mana aŋac eekac,
â sâcmutâc‐ticne ŋafe ʒoaŋ sâc manatâc qâtâc eekac.
E jâc moc opâmecko sarakicne iŋucne,
fârine i dameŋkoa fuaekac â rehacne mi ɋaŋaekac;
eme gie wiac baocmu i fua biaŋ efâreocmu.
 
Ŋic hehesicne jaŋe ine iŋucne mâcne,
jaŋe padi jawa mâŋâŋzi bawiseekac iŋucne.
Irec hehesicne jaŋe dâŋgieo qiŋ herâ mi domaniŋmu,
â sindaŋne jaŋe tiŋne jaŋere tutumaŋko mi sanaŋkeniŋmu.
Wiac Wofuŋzi tiŋne juju jaŋere hata maname fokac i.
 hehesicne jaŋere hata ine raku sifucke sanaŋkeekac.