Sat Umuna’n Sulat Ud
San Juan
1
Sat Ugud Un Manligwatan Di Mataguwan
Uttun sulat un satu, ibaga mi kan dikayu dit maipanggop sidit mangadan si Ugud un mangtod si mataguwana maid kigad na. Ininggawon sit daan payyan napaloswa dat losan. Ot nagngoḻ mi un mismu, naila mi un mismu, kinabuḻbuḻun mi kan naseksekgel mi. Satu un mangtod si mataguwan un maid kigadna, siguda iniinggaw kan Apudyus un Ama yoong inummoy situn pita’n nambalin si tagu ot naila mi. Isunga kustiguwan mi kan ibaga mi kan dikayu dit maipanggop kan siya. Ibaga mi kan dikayu dat naila mi kan nagngoḻ mi daḻapnu maibuḻun kayu pay kan dikami un maiyossaan kan Apudyus un Ama kan si Jesu Kristu un Abeng na. Isulat mi kan dikayu datu un losan daḻapnu taḻona maid mangkulangan din lagsak taku.
San Tagun Inggaw Sin Padda
Ot siyatu tun damaga dingngoḻ mi kan Jesu Kristu un piyaon mi un ipatigammu kan dikayu. Si Apudyus alig na ud silaw. Naid pulus koḻop kan siya. Ot nu kanan taku’n naiyossaan taku kan Apudyus yoong makabasubasuḻ taku un kama nu matattagu taku’t din kakoḻpan, mantultuli taku. Ot bokona maiyannatup sit katuttuwaan dit mantatagu taku. Yoong nu nadaḻus dit mantatagu taku un kama nu matattagu taku’t din padda un padan Apudyus un inggaw sit padda, napiya din mantitimpuyugan taku’n manuttuwa. Ot sadit daḻan Jesus un Anak Apudyus un nan-ayus sit natoyana, daḻusan* Sat piyaona’n ugudon tu, si Jesus dit nambalina dusan dat basuḻ taku utdit natoy sit kulus ot nu mantaḻgod taku kan Kristu ot tuttuwaon taku un nabayadanon dat basuḻ taku maibilang takuwona naid si basuḻ kad nadaḻus taku. Ilan yu’t din Hebreo 9:12-14. ditaku utdan basuḻ taku.
Nu kanan taku un maid basuḻ taku, allilawon taku pay lawan tun long-ag taku kan naid payyan tigammu taku’t dit katuttuwaan. Yoong nu ipudnu taku dan basuḻ taku kan Apudyus, pakawanona dan basbasuḻ taku kan daḻusana ditaku’t dan losan un kinadadag, ta si Apudyus mataḻgodan kan nalintog. 10 Yoong nu kanan taku un maid nambasuḻan taku mambalinon taku un matuli si Apudyus, kan kaawatan un naid payyan tigammu taku’t dan ugud na.

*1:7 Sat piyaona’n ugudon tu, si Jesus dit nambalina dusan dat basuḻ taku utdit natoy sit kulus ot nu mantaḻgod taku kan Kristu ot tuttuwaon taku un nabayadanon dat basuḻ taku maibilang takuwona naid si basuḻ kad nadaḻus taku. Ilan yu’t din Hebreo 9:12-14.