Sat Umuna’n Sulat Ud
San Pedro
1
Kan dikayu’n tagun Apudyus un naaddaga nan-asiwaḻak sinat Ponto, Galacia, Capadocia, Asia kan Bitinia:
Sakon si Pedro un osa’t dat apostoles Jesu Kristu un mansulat kan dikayu. Pinili dikayu kan Apudyus un Ama ta siya’d doda’n somsomok na ot maipagapu utdit pannakabalin Ispiritu Santu pinambalin dikayu un nadaḻusa tagu. Pinili dikayu daḻapnu manuttuwa kayu kan Jesu Kristu kan madaḻusan kayu utdat basuḻ yu maipagapu utdit daḻana.
Iluwaḻuk ta amo kaasiyan dikayu kan Apudyus kan ipooy na un kapkapiya kayu.
Gattoka Namnama
Madaydayaw si Apudyus un Aman Jesu Kristu un Apu taku. Ta maipagapu’t dit amoda kaasi na, initdan ditaku’t bagu’n mataguwan maipagapu’t dit ummungaḻan Jesu Kristu kan katoy. Satu un bagun mataguwan ud nangipooy si nabiloga namnama taku. Siya’d gapunan nanam-on taku un maawat taku dat itdon Apudyus un adi maḻbog, mayam-an, onnu mangkupas un intalipon na ud langit. Maitod datu un losan kan ditaku. Ot al-alimbanan ditaku utdit pannakabalin Apudyus maipagapu’t pammati inggana’t din managuwana kan ditaku si inggaingga. Satu un mataguwan taku nasasaggana’n ipaila na nu mangkigad tun timpu.
Siya’d gapuna un taḻona manlagsak kayu ulay nu utnat sin-akitana lawa’n timpu masapula lak-amon yu dan nadumaduma’n ligat. Dumtong datu daḻapnu mapadas nat kinatuttuwan nat pammati yu. Ta ulay san buḻawan un mayam-an, maiyunag si apuy daḻapnu mangil-an nu gattoka buḻawan. Siya’d gapuna un masapula mapadas nat pammati yu un amo napotpotog nu san buḻawan. Kad mambanag un idaydayaw dikayu kan Apudyus kan mambalinon dikayu un nangatu kan madaydayaw nu timpu’n man-ulin si Jesu Kristu. Maid payyan naila yu kan siya yoong pipiyaon yu. Ulay nu adiyu maila uttun satun mantaḻgod kayu kampay kan siya ot nakaskasdaaw nat kinalagsak yu un maida taḻon kapada na. Onta maipagapu’t pammati yu, mambanag un taguwon Apudyus dikayu.
10 Satu un managuwana kan dikayu, siya’d taḻona inam-ammaan un inanaanag kan sinukisukimat dat propetan Apudyus, ot impadtu da dit maipanggop situwa managuwana un ligaluna kan dikayu. 11 Taḻona inanaanag da nu kapiga dit timpu un makwaana kan nu inonan mapasamak. Siyatu dit timpu un ug-ugudon dit Ispiritun Kristu utdit paimpadtu na kan dida dit maipanggop sit ligata lak-amon Kristu kan sadit maipaila un kinangatu kan kinadayaw na nu maabus. 12 Yoong impatigammun Apudyus kan dida un sadiya paimpadtu na bokona mapasamak sit timpu da nu adi sinsatunona timpu. Ot nagngoḻan yuwon datu un naipadtu utdan mantudtudu’t din Nabaḻu’n Damag maipagapu’t dit pannakabalin Ispiritu Santu un nanligwat langit. Siyadatu dan taḻona piyaon dan aanghel un matigammuwan dan kaipooyan da pay yoong.
Masapula Nadaḻus Din Mantatagu Taku
13 Siya’d gapuna un isasaggana yu nat somsomok yu un mansomsomok. Manggogodngon yu dan mansosomsomok yu. Iyossaan yu nat namnama yu utdit bindisyun un maitod kan dikayu nu maipalang si Jesu Kristu. 14 Ot gaputa natuluk kayu’n abeng Apudyus, adiyuwon ipalubus un idaḻan dikayu utdan nadadag un pipiyaon di long-ag un padan dit kingkingwa yu utdit daan yu un manigammu utdit katuttuwaan. 15 Daḻusan yu nat mantatagu yu gaputa nasantuwan si Apudyus un nangayag kan dikayu. 16 Ta naikanglit sit Ugud Apudyus un, “Daḻusan yu nat mantatagu yu ta sakon nasantuwanak.”* San piyaona’n ugudon din nasantuwan, maida taḻon kinadadag kan siya. Ilan yu’t din Levitico 11:44, s45; 19:2.
17 Si Apudyus un awagan taku’t Ama nu manluwaḻu taku maid idumdumana nu mangukum. Ukumona dit kada osa maibasal sit angwat na. Siya’d gapuna un masapul un dayawon kan iyogyat taku uttun kaawad taku uttun pita. 18 Tigammu yu un bokona pilak onnu buḻawan un mataḻak dit naibayad dalapnu mawayawayaan taku utdat maid selselbina un ugali’n tinawid taku utdat ginnapuwan taku 19 nu adi sat napotoga daḻan Jesu Kristu. Kama’t naidatuna kannelu un maida taḻon unawana. 20 Pinilinon Apudyus si Jesu Kristu utdit daan payyan tun lubung napaloswa. Yoong naipatigammu ullawa uttun udidin aḻ-aḻgaw un maipooya mampiyaan taku. 21 Ta maipagapu kan Jesu Kristu nantaḻgod kayu kan Apudyus un namaungaḻ kan Kristu kan nangtod kan siya’t kinangatu kan kinadayaw. Kadon, mantaḻgod kan mannamnama kayu kan Apudyus.
22 Sinsatun ta nadaḻusan kayuwon sidat basbasuḻ yu gapu’t nanuttuwaan yu utdit katuttuwaan kan gattoka pipiyaon yuwon dan buḻun yu un manuttuwa, masapula itulutuluy yu nat naimpusuwana mampipinniya yu. 23 Onta naiyabeng kayu’n obos ot sanat bagu’n mataguwan yu bokona nanligwat si tagu un matoy nu adi nanligwat kan Apudyus un adi matoy. Naiyabeng kayu’n obos maipagapu’t dit pannakabalin dit ugud Apudyus un matattagu kan iinggaw si inggaingga. 24 Ta kanan dit ugud Apudyus un,
“Maipada si bollat dan losana tagu ot san kinabaḻbaḻu da maipada’t dit sabung na. Nu maḻangu dit bollat maotdag dit sabung na. 25 Yoong san ugud Apudyus iinggaw si inggaingga.” Ilan yu’t din Isaias 40:6-8; Santiago 1:10.
Satuwa ugud Apudyus siya dit Nabaḻu’n Damag un naitudtudu kan dikayu. Isaias 40:6-8.

*1:16 San piyaona’n ugudon din nasantuwan, maida taḻon kinadadag kan siya. Ilan yu’t din Levitico 11:44, s45; 19:2.

1:25 Ilan yu’t din Isaias 40:6-8; Santiago 1:10.

1:25 Isaias 40:6-8.