Sat Umuna’n Sulat Ud Pablo Kan
Timoteo
1
Sat Luglugin Ditu’n Sulat
1-2 Kan sika Timoteo un ibilang ku un gattoka anak ku maipagapu’t pammati:
Iluwaḻuk ta bindisyunan kan kaasiyan dika kan Apudyus un Ama kan si Jesu Kristu un Apu kan ipooy da un kapkapiya ka.
Sakon si Pablo un mansulat ka sika. Osaaka apostoles Jesu Kristu ta siya’d imbilin Apudyus un managu kan si Jesu Kristu un siya’d namnama taku.
Bintaga Utdan Mangitudtudu’t Tuli
Kama’t dit imbilin ku kan sika utdit nampa-Macedoniaak, piyaok un inggaw ka ud Efeso ta awad da ud tagu un mangitudtudu si tuli ot pasaḻdongom dida. Ibagam kan dida ta adida sa’l lawa’d ipappapuut dan allaallalim kan sat manuntuntunan da utdan ginnapuwan da. Sinnungbata lawa ud paobngaḻon datu un bokona sat matungpaḻan dan panggop Apudyus. Ta sadi un panggop na matigammuwan maipagapu’t pammati. Sad gapun dit mangibilinak situ, piyaok un lumtaw din pinniya un manligwat si nadaḻusa somsomok, nadaḻusa nakom kan napasnoka pammati kan Jesus. Ta awad da ud uduma tagu un summina un adiyon umunud sidatuwa nabaḻu’n kababalin ta naalliw da utdan maid si selselbi un didiskutil. Ot piyaon da un dida’d maugud un mistulun di lintog yoong dida un mismu, adida maawatan dat ibagbaga da pay lawan onnu sadat lintog un ipapati da un isuḻu.
Titiggammu taku un nabaḻu dit lintog Apudyus nu mausal sidit kustu un kausalana. Masapula sosomkon taku un bokona nakwa dit lintog un maipooy sidan nalintoga tagu nu adi nakwa un maipooy sidan tagu’n sumasalungasing kan sumusukil. Maipooy sidan adi mandayaw kan Apudyus kan sidan gumabasuḻ, sidan naid mangmangwaana’t dan naapudyusana banag kan sidan manlaweng kan Apudyus. Maipooy pay dat lintog sidan tagu’n kumatoy sidan ama da onnu ina da kan pada da un tagu. 10 Padana pay un maipooy sidan tagu’n manog-on si bokona asawa da, sidan laḻaki kan laḻaki un koon da din koko-on di man-asawa onnu babai un asaw-on da dan pada da un babai. Maipooy pay sidan tagu’n man-itoddak si pada da un tagu asida pabayad, sidan natuli kan sidan sumasapata un adi da tungpaḻon dan isapata da. Maipooy pay dit lintog sidan tagu’n mangwa si singngadan na mana maisuganggang sit gattoka tudtudu 11 un naibasal sit Nabaḻu’n Damag un naitaḻgod kan sakon daḻapnu iwalagawag ku. Satuwa Nabaḻu’n Damag nanligwat kan madaydayawa Apudyus.
Nanyaman Si Pablo Utdit Nangkakaasin Apudyus
12 Manyamanak kan Jesu Kristu un Apu taku ta siya’d nampabilog kan sakon situn talibasuk. Manyamanak ta imbilangak un mataḻgodana ot dinutukanak daḻapnu ipatigammuk sidan tagu dit maipanggop kan siya. 13 Ta ulay nu utdit nangkallabos nan-uguugudak si sumuganggang kan siya, pinalpaligat ku dat tagu na kan inin-insultuk pay yoong kinaasiyanak ot pinakawanak ta bokona manuttuwaak payyan sidit ot naid tigtigammuk sit kokkook. 14 Ot amoamod dit kaasin Apu taku’n Jesu Kristu un impooy na kan sakon. Siya’d nangtod si kabooḻaka manuttuwa kan siya kan mamiya utdan padaka tagu. Siya datu ud ipooy na utdat maiyossaan kan siya.
15 Satu un maibagbaga tuttuwa ot kalobbongana un tuttuwaon taku. Kanana un: Ummoy si Jesu Kristu uttun lubung daḻapnu taguwona dat gumabasuḻ. Ot sakon ud kadadagan kan dida. 16 Yoong si Apudyus, kinaasiyanak daḻapnu maipailan Jesu Kristu dit adi mangkigad un anus na kan sakona kadadagana gumabasuḻ, kad mambalinaka mangil-an dan tagu un manuttuwa kan siya ot maitdan dat mataguwana maid si kigad.
17 Kodawon mi ta san adi mamatinggan Ali, os-ossaana Apudyus un adi matoy kan adi maila, maitod kan siya dit nakaskasdaawa dayaw un maid si kigad. Amen!
18 Timoteo un abeng ku, ipiyal ku kan sika tuwa bilin un maipasayun sidat naipadtu utdit un maipanggop kan sika. Ot gagasmokom dat naipadtu maipanggop kan sika ta dida ud sad almas nu un mangilaban sidit katuttuwaan. 19 Ot adim lipsutan nat pammatim kan sanat nadaḻusa somsomok nu. Ta adin dat uduma tagu ingkaskasu dit nakom da ot siya’d nanam-an sidat pammati da. 20 Maibilang da Himeneo kan Alejandro utdatuwa tagu. Impulang ku dida utdit pannakabalin Satanas daḻapnu maadaḻan da un adi mambagbaga si maisuganggang kan Apudyus.