Sat Maikagwa’n Sulat ud Pablo Utdat
iCorinto
1
Sat Lugin Ditu Un Sulat
Kan dikayu’n gimung di manuttuwa utnat Corinto kan losana tagun Apudyus sinat probinsiya’d Acaya:
Sakon si Pablo un apostoles Jesu Kristu gaputa siya’d piniyan Apudyus. Buḻun ku si sunuda Timoteo un mansulat kan dikayu’n losan. Iluwaḻuk ta si Apudyus un Ama taku kan si Jesu Kristu un Apu taku kaasiyan dikayu kan ipooy da un kapkapiya kayu.
Nanyaman Si Pablo Kan Apudyus
Madaydayaw si Apudyus un Aman Apu taku’n Jesu Kristu ta siya’d Ama taku’n nakaasi kan Apudyus un manligwatan di liwliwa. Ta liwliwaon ditaku utdan losana ligat taku daḻapnu mabalin taku paya liwliwaon dan buḻun taku’n manligligat un kama’t din manliliwliwa na kan ditaku. On, ta sat kaadun tun mapalpaligatan taku un padan dit napalpaligatan Kristu, siya pay kaadun nat tuḻung Apudyus kan ditaku gapu utdit naidagamungan taku kan Kristu. Sadat mapalpaligatan mi, maipooy da un maliwliwaan kan mataguwan yu. Ta liwliwaon Apudyus dikami daḻapnu mabalin mi paya liwliwaon dikayu kad, maanusan yu dan ligata padan dan ligligaton mi. Ot naid duwaduwa mi maipanggop kan dikayu ta tigammu mi un ulay nu maligatan kayu un padan nat manliligat mi, liwliwaon dikayu kan Apudyus un padan dit manliwliwaana kan dikami.
Susunuda manuttuwa, ibaga mi kan dikayu dit napasamak kan dikami utdin probinsiya’d Asia daḻapnu tigammuwon yu. Amoamod dit napaligatan mi utdi ta ulaya lawa’n nataḻak dit namnama mi un matagu. Ta sat somsomok mi siyadiyon ud timpu un matoyan mi. Yoong nakwa di daḻapnu bokona sat long-ag mi dit mantaḻgodan mi nu adi si Apudyus un makabooḻa mamaungaḻ si natoy. 10 Tinagu dikami utdit gakkatoya pasamak mi ot mannamnama kami kan siya un taguwona dikami payyan sidan losana mapasamak kan dikami. On, taguwona dikami 11 nu tumuḻung kayu maipagapu’t mangiluwaḻuwan yu kan dikami. Ot nu adu kayu’n mangiluwaḻu kan dikami adu pay dan manyaman kan Apudyus gapu utdan bindisyun na kan dikami un sungbat dan luwaḻu yu.
Sat Gapu Un Binaliwan Pablo Dit Panggop Na
12 Maipasdayaw mi un ibaga un panoknokan tun somsomok mi un nadaḻus tun mantatagu mi kan napudnu kami utdan losana tagu taḻon kan dikayu. Padan din kinapudnun Apudyus tun kinapudnu mi. Yoong bokona makwa mi tu maipagapu’t laing di tagu nu adi maipagapu utdit kaasin Apudyus.
13-14 Sadat insulsulat mi kan dikayu, naid nalingoda kaipooyan da nu adi nalawaga maawatan nu basaon yu. Yoong ulay nu bokon payyana taḻona maawatan yu dikami, mannamnamaak un dumatong nat gattoka mangawatan yu daḻapnu mabalin yu un ipasdayaw dikami un padan din mangipasdayawan mi kan dikayu nu dumatong din aḻ-aḻgawa man-ulinan Apu Jesu Kristu.
15 Naid duwaduwak un kama’t di dit mapasamak siya’d gapuna un pinanggop ku un umuna un umoyak kan dikayu daḻapnu mamigwa kayu’n matuḻungan. 16 Ta sat panggop ku’t dit, umoy ku ilan dikayu utdit umoyak sin Macedonia kan dumagasak payyan nu mangulinak ta mampatuḻungak kan dikayu utdit umoyak Judea. 17 Siyadi dit panggop ku. Ot gaputa adiyak inummoy, ibaga yu kadon un mansukasukat tun somsomok ku? Kamaak kadon sidan adi manuttuwa un, “On”, kanan da’l lawa yoong nu masulsulit, “Bokon” kanan da payyan? Bokona kama kami kan dida. 18 Nu ibaga mi un “On” onnu “Bokon”, tuttuwa un padan din kinatuttuwan dan losana ibagan Apudyus. 19 Ulay sat Anak Apudyus un si Jesu Kristu un intudtudu mi kan da Silas kan Timoteo kan dikayu, bokona mansukasukat din ibaga na nu adi losan un “On” kan siya. 20 Ta si Jesu Kristu dit tungpal dat losana insapatan Apudyus, isunga maipagapu kan siya ibaga taku din “Amen” si maidayawan Apudyus. 21 Siya’d Apudyus un mampabilog sit somsomok taku maipanggop sit naidagamungan taku kan Kristu. Pinili na ditaku un tagu na un manselbi kan siya. 22 Ot minalkaan ditaku un mangkuwa na utdit nangitdana’t dit Ispiritu Santu kan ditaku un siya’d mangipanamnama utdan insagana na un itdon kan ditaku.
23 Sinsadin, si Apudyus ud manusa kan sakon nu bokona tuttuwa tun ibagak un sat gapun dit adik nangulinan sinat Corinto, adik piyaona madogaan nat sigab nat somsomok yu. 24 Bokona panggop mi un ibaga nu singngadan nat masapula tuttuwaon yu ta tigammu mi un nabilog nat pammati yu. Piyaon mi un maipankokwa kan dikayu daḻapnu amo malagsakan kayu.