Sat Makigawa’n Sulat Ud
San Juan
1
Sat Luglugin Dituwa Sulat
1-3 Potgoka Ina:
Sakon si Juan un panglakayon di manuttuwa un mansulat kan sika un napili’n ina padana pay sidan aabeng nu.
Nu unudon taku din katuttuwaan kan mampipinniya taku gun-udon taku din bindisyun, kaasi kan kappiya un manligwat kan Apudyus un Ama kan si Jesu Kristu un Anak na.
Amod dit lagsak ku un nakatigammu un awad dad uduma aabeng nu un umuunnud sit katuttuwaan un kama’t dit imbilin Apudyus un Ama un koon taku. Ot sinsadin kodawok kan sika un masapul un mampipinniya taku. Bokona bagu tuwa bilin ta siya payon dit nagngoḻan yu utdit nanlugi kayu’n manuttuwa. Ot sat mail-an dit mampipiya taku, sadit mantungpaḻan taku’t dan bilbilin Apudyus. Dingngoḻ yuwon manipud sit nanlugiyan yu un manuttuwa dit bilin na un: mampipinniya kayu.
Nanwaḻason situn lubung dan adu’n mangal-allilaw, sadan tagun adi mamigbig un si Jesu Kristu nambalin si tagu. Sadat kama’t datu un tagu, man-aallilaw da kan busuḻon da si Kristu. Isunga man-annad kayu ta adiyu mataḻak dat nambannugan mi* Utdat uduma manuskrito: Nambannugan yu, ot sat kaipooyana: sat gun-guna yu utnat manselbiyan yu kan Apudyus un intudtudu kan dikayu daḻapnu maawat yu dat losana itdon Apudyus kan dikayu.
Singngadan na mana mantudtudu un bokona tang-ila tudtudun Kristu dan itudtudu na, bokona naiyossaan kan Apudyus din tagun kama’t di. Singngadan na mana mangitultuluya manuttuwa’t dan tudtudun Kristu, naiyossaan kan Apudyus kan padana pay kan Jesu Kristu un Anak na. 10 Isunga nu awad tagu’t umoy kan dikayu un manudtudu yoong bokona sadat intudtudun Jesu Kristu dat itudtudu na, adiyu paḻnokon sidan boḻoy yu. Adiyu pay kanan un, “Napiya ta annat ka.” 11 Ta nu koon yu, mailak-am kayu’t din lawenga kokkoona.
Maudin Bagbaga
12 Adu payyan dan piyaoka ibaga uttun sulat ku yoong adika lawa ikanglit ulay ta panggop kun umoy mangila kan dikayu ot asi taku mambabagbaga daḻapnu gattoka nalagsak taku.
13 Pakumustaon dikayu’t dan aabeng din sunud nun babai un pinilin pay Apudyus.

*1:8 Utdat uduma manuskrito: Nambannugan yu, ot sat kaipooyana: sat gun-guna yu utnat manselbiyan yu kan Apudyus