Sat Maikagwa’n Sulat Ud
San Pedro
1
1-2 Napotoga Susunud:
Sakon si Simon Pedro un manselselbi kan Apu Jesu Kristu kan osa un apostoles na. Mansulatak dikayu’n losana initdan Apudyus si pammati un padan tun pammati un intodna kan dikami. Nampapada taku’n naitdan si gundawaya mamati gaputa nalintog si Jesu Kristu un Apudyus taku kan managu kan ditaku.
Iluwaḻuk ta amo kaasiyan dikayu kan Apudyus kan si Jesu Kristu un Apu kan ipooy da un kapkapiya kayu gaputa taḻona tigtigammu yu dida.
Sat Namiliyan Kan Nangayagan Apudyus Kan Ditaku
Maipagapu utdit pannakabalin Kristu, initdana ditaku sidan losana masapul taku daḻapnu matagu taku’n naapudyusan. Mabalin taku’n koon tu gaputa tigtigammu taku si Apudyus un nangayag kan ditaku. Inayagan ditaku daḻapnu maidagamung taku’t dit maidayawana, kinangatu kan kinapiya na. Gapu’t di un kinangatu na kan kinapiya na, amoamod kan nangkapopotog dan insapata na kan ditaku. Siya’d kingwa na daḻapnu malisiyan taku dan nadadaga kokkoon dan tagu’t tun lubung un manligwat sidan lawenga pipiyaon di long-ag kan daḻapnu matagu taku’n nadaḻus dan angwat taku’n padan Apudyus.
Siya’d gapuna’n koon taku din losana kabooḻan taku’n dog-an tun pammati taku’t kinapiya kan dakoḻ un tigammu maipanggop kan Apudyus. Masapula idoga taku pay din kina-attom, kinaanus kan san naapudyusan un mantatagu. Ot bokona lawan sadan buḻun taku’n manuttuwa dan piyaon taku nu adi piyaon taku’l losan dan tagu. Siyadatu dan kababalin un masapul taku ot nu wadawad da kan ditaku datu maid duwaduwa na un naselbi kan nabunga din nanigammuwan taku kan Jesu Kristu un Apu taku.* San osa un kaipooyan ditu, nu tigtigammu taku si Kristu masapula awad datu un kababalin kan ditaku. Yoong sanat osa’n manuttuwa un maid datuwa kababalin kan siya, kama nu nakuḻap kan naliuwana un nadaḻusanon sidat basbasuḻ na.
10 Siya’d gapuna susunud ku un koon yu nat kabooḻan yu un mamanoknok un inayagan kan pinili dikayu kan Apudyus un tagu na. Ta nu siyatu’d koon yu taḻona adi kayu makabasuḻ. San osa’n kaipooyana, sumina’t pammati. 11 Kad, naanggom si Apudyus un mamaḻnok kan dikayu’t din maid kigad na un mangiyapuwan Apu taku’n Jesu Kristu un managu kan ditaku.
12 Siya’d gapuna’n kanayuna ipalagip ku kampay kan dikayu ulay nu tigammu yuwon dan katuttuwaan kan taḻona uunnudon yu dida. 13 Ta satun kanak, kalobbongaka ipalagip kan dikayu datu inggana’t mataguwak. 14 Ta tigammuka bokonona mambayag tun mataguwak situn pita ta siya’d impatigammun Jesu Kristu un Apu taku kan sakon. 15 Ot sinsatun, masapula kook dan losana kabooḻaka mangibaga kan dikayu’t datu daḻapnun ulay nu matoyakon magasgasmok yu dida.
Sadat Nakaila Utdit Kinangatun Jesus
16 Bokona nambasal kami utdan uḻ-uḻnug dan udum sidit nangipatigammuwan mi kan dikayu utdit maipanggop sit pannakabalin kan man-ulinan Apu taku’n Jesu Kristu. Naila mi un mismu dit kinangatu kan kinaapudyus na. 17-18 Onta buḻun mi si Jesus sidit untuk dit nasantuwana bateled sidit dinayaw Apudyus si Jesus kan impaila na dit makasilinga kinaapudyus na. Dingngoḻ mi dit gingan Apudyus un Kangattuwan un nanligwat langit un kanana’n, “Siyatu tun abeng ku un potpotgok kan masmas-omaka taḻon.” Ilan yu utdin Mateo 17:9; Marcos 9:2-10; Lucas 9:28-36.
19 Sadi un inila mi siya’d taḻona namanoknok sidat ingkanglit dat propetan Apudyus sidit. Ot napiya nu ipapasnok yu dida. Ta sadat impatigammu da, kama’t pingki un manilaw sit nakoḻopa igaw. Ipasnok yun tuttuwaon inggana’t lumtaw dit ammigaton ot kumadda.§ Sat piyaona’n ugudon, ipasnok yu datu un tudtudu inggana’t mangulin si Kristu un manglawag sidat somsomok yu. Ta maiyalig si Kristu si ammigaton. 20 Yoong masapula maawatan yu un maid naikanglit sit ugud Apudyus un imbagan dat propeta un nanligwat sit kanaknakoman da pay lawan.* Sat osa payyan un piyaona’n ugudon, maid naikanglit sit ugud Apudyus un imbagan dit man-uugudona un mailawlawag di tagu utdit bukud na un kasomsomkan. 21 Ta bokona kanaknakoman da dit nangikanglit sidat impadtu da nu adi indaddaḻan dit Ispiritu Santu dida un nangiyugud sidan uguda nanligwat kan Apudyus.

*1:8 San osa un kaipooyan ditu, nu tigtigammu taku si Kristu masapula awad datu un kababalin kan ditaku.

1:10 San osa’n kaipooyana, sumina’t pammati.

1:17-18 Ilan yu utdin Mateo 17:9; Marcos 9:2-10; Lucas 9:28-36.

§1:19 Sat piyaona’n ugudon, ipasnok yu datu un tudtudu inggana’t mangulin si Kristu un manglawag sidat somsomok yu. Ta maiyalig si Kristu si ammigaton.

*1:20 Sat osa payyan un piyaona’n ugudon, maid naikanglit sit ugud Apudyus un imbagan dit man-uugudona un mailawlawag di tagu utdit bukud na un kasomsomkan.