Sat Maikagwan Sulat Ud Pablo Utdat
iTesalonica
1
Kan dikayu’n gimung di manuttuwa utnat Tesalonica un tagun Apudyus un Ama kan si Jesu Kristu un Apu:
Dikami da Pablo, Silas kan Timoteo un mansulat kan dikayu.
Iluwaḻu mi ta si Apudyus un Ama kan si Jesu Kristu un Apu kaasiyan dikayu kan ipooy da un kapkapiya kayu.
Sat Mangukuman Apudyus Nu Mangulin Si Kristu
Susunud, masapul un kanayuna manyaman kami kan Apudyus gapu kan dikayu. Siya’d kustu un makwa gaputa mantultuluya gumakod nat pammati yu kan umam-amod pay nat mampipinniyaan yu. Siya’d gapuna un sidan losana gimung dan tagun Apudyus idaydayaw mi nat kinaattom yu kan pammati yu ulay nu maidapdapes kan mapalpaligat kayu.
Sadatu un losan dan mangipanoknok un nalintog din man-uukum Apudyus ta mambanag un itdona dit kalintogan yu un maidagamung sin mangiyapuwana, un siya’d gapun nat mapalpaligatan yu. Ta si Apudyus nalintog dan koona ot maid duwaduwa na un manligatona pay dat mamalpaligat kan dikayu. Ot dikayu’n maligligatan, pagin-awaona dikayu un kama pay kan dikami nu mangulin si Apu Jesus un manligwat langit un maibuḻun kan siya dan anghel na un mannakabalin kan awad pay gumilgilaba apuy utdit nangkalliput na. Utdiya timpu baḻosona dat tagu’n adi namigbig ka siya un Apudyus kan adi nanuttuwa’t dit Nabaḻu’n Damag maipanggop kan Jesus un Apu taku. Sagapaḻon da dit dusa un mannanayuna mayam-anan da ot maisina da kan Apu Jesus kan sat madaydayawa pannakabalinna. 10 Mapasamak datu nu dumatong dit aḻgaw un mangulinana un siya’d mamigbigan dat losana tagun Apudyus sidin kinangatu na kan manayawan dan losana manuttuwa kan siya. Ot maidagamung kayu pay sidat tagu’n mandaydayaw ta tinuttuwa yu dit ugud un impatigammu mi kan dikayu.
11 Siya’d gapuna un kanayuna iluwaḻuwan mi dikayu daḻapnu ibilang Apudyus un maikali kayu un umawat sit bagu’n mataguwan un siya’d nangayagana kan dikayu. Iluwaḻu mi ta maipagapu’t dit pannakabalin na matungpal losan dan nabaḻu un piyaon yu kan makwa yu dan nabaḻu un panggop yun koon maipagapu’t pammati yu. 12 Iluwaḻu mi dikayu daḻapnu maidaydayaw si Jesus un Apu taku maipagapu kan dikayu ot madayaw kayu pay kan siya gapu’t dit kaasin ud Apudyus kan si Apu Jesu Kristu.