Sat Maikagwa’n Sulat Ud Pablo Kan
Timoteo
1
1-2 Kan sika Timoteo un potpotgoka anak:
Iluwaḻuk ta si Apudyus un Ama taku kan si Jesu Kristu un Apu taku ipaila da dit mampipiya kan kaasi da kan sika kan ipooy da un kapkapiya ka.
Sakon si Pablo un nanligwatan ditu’n sulat. Apostolesak kan Jesu Kristu gaputa siya’d piniyan Apudyus. Piniliyaka apostoles daḻapnu ipatigammuk dit naisapata un mataguwana magun-ud taku maipagapu utdit maiyossaanan taku kan Jesu Kristu.
Nanyaman si Pablo Kan Pinabilog Na Dit Somsomok Timoteo
Manyamanak kan Apudyus un siya’d manselbiyak si nadaḻus un somsomok un padan dit nanselbiyan dadit ginnapuwak. On, manyamanak sin mangigasmokak kan sika nu manluwaḻuwak si inaḻgaw kan linabi. Magasgasmok ku dit nanluwaam ot piyaoka taḻon un ilan sika daḻapnu malagsakanak. Magasmok ku pay dit napudnu un pammatim un kama’t dit pammatin ud apum un Loida kan si inam un Eunice. Ot maid duwaduwak un awad pay kan sika tuwa manututtuwa da. Ot siya’d gapuna un ipagasmok ku kan sika un itultuluy nu un usalon nat laing nu un intod Apudyus sidit nangiyagpadak sidatun imaka nangiluwaḻu kan sika. Ta bokona initdan ditaku kan Apudyus si ispiritu un mampakimut kan ditaku nu adi initdan ditaku si Ispiritu un mangitod si pannakabalin, mampipiya kan man-aattom.
Siya’d gapuna un adika ud mabaina mangipalawag sit maipanggop kan Apu taku un si Jesus. Adinak pay ibain un tun mababaḻud maipagapu’t dit manselbiyak kan siya nu adi maipanligat kaot maipagapu’t dit Nabaḻu’n Damag un usalom din pannakabalin un manligwat kan Apudyus. Tinagu ditaku kan Apudyus kan inayagan ditaku un mambalina tagu na un bokona maipagapu’t kingkingwa taku nu adi gaputa siya’d doda’n panggop na. Utdit daan payyan napaloswa tun lubung pinanggop naon un si Jesu Kristu ud mangipaila utdit kaasi na kan ditaku. 10 Ot sinsadin naipaila dit kaasi na utdit dummatong si Jesu Kristu un Managu. Pinangkidong Jesu Kristu dit pannakabalin ud katoy kan nalawaga impatigammu na utdin Nabaḻu’n Damag dit maipanggop sit mataguwana maid kigad na.
11 Maipagapu’t tuwa Nabaḻu’n Damag, dinutukanak kan Apudyus un apostoles kan manudtudu daḻapnu iwalagawag ku. 12 Satu ud gapuna un mapalpaligatak. Yoong adiyak mabain ta titiggammuk nu singngadan din mantaḻgodak ot maid duwaduwak un kabooḻana un ayyuwanan dat intaḻgod ku kan siya* San osa’n kaipooyana, …intaḻgod na kan sakon… agingga’t dumatong dit maudi’n al-aḻgaw. 13 Tutuntunam dadit gattoka uguda un dingngoḻ nu kan sakon. Adim lipsutan nat pammatim kan mampipiya un awad kan ditaku gapu’t naiyossaanan taku kan Apu Jesu Kristu. 14 Maipagapu’t dit tuḻung Ispiritu Santu un awad kan ditaku, taḻona alimbanam dadit katuttuwaan un naipaayyuwan kan sika.
15 Titiggammum un nan-awidanak sidat kaaduwana manuttuwa utdin probinsiya’d Asia un maibilangan da Figelo kan Hermogenes. 16 Iluwaḻuk ta kaasiyan Apudyus dat kabaḻyan ud Onesiforo. Ta namin-adu un niliwliwaak kan siya ot Adina imbain ud kaawad ku’t tun babaḻḻudan. 17 Utdit dummatong situn Roma ininapak un dagus inggana si indasanak. 18 Iluwaḻuk ta kaasiyan Apudyus nu dumatong dit aḻgawa mangukumana. Titiggammum nu kamaan dit nantutuḻung na kan sakon sidin Efeso.

*1:12 San osa’n kaipooyana, …intaḻgod na kan sakon…