Sat Sulat Ud Pablo Utdat
iGalacia
1
Sat Lugin Ditu’n Sulat
1-2 Kan dikayu un losana gimung di manuttuwa utnat Galacia:
Losan dan susunud taku’t tu un mampakumusta kan dikayu.
Sakon si Pablo un osa’n apostoles Jesu Kristu. Satu un saad ku bokona nanligwat si tagu onnu maipagapu’t tagu nu adi nanligwat kan Jesu Kristu kan si Apudyus un Ama taku un namaungaḻ kan Jesus.
Iluwaḻuk ta kaasiyan dikayu kan Apudyus un Ama taku kan si Jesu Kristu un Apu taku kan ipooy da un kapkapiya kayu. Intod Jesu Kristu dit long-ag na un bayad dan basuḻ taku daḻapnu mailisi taku’t din madusaan gapu’t dan nadadaga koko-on situn madama un timpu. Kingwa na di un mantungpaḻana’t dit piyaon Apudyus un Ama taku. Madaydayaw si Apudyus si inggaingga. Amen.
Maid Sabali Un Managu Nu Adi Si Jesu Kristu Ullawa
Susunud, masdaawak kan dikayu ta naḻasu’n inawidan yu si Apudyus un nangayag kan dikayu maipagapu’t dit amoda kaasin ud Apu Jesu Kristu. Ot tuttuwaon yu dan sabali’n tudtudu un kanan dan Nabaḻu’n Damag. Kinatuttuwana, maid sabali’t Nabaḻu’n Damag nu adi san intudtudu mi. Kanak di ta awad da ud tagu un manggulgulu utnat somsomok yu kan mamadpadas un mangsukat sidin Nabaḻu’n Damag un maipanggop kan Jesu Kristu. Ot maigiyaw da okyan si inggaingga danata tagu kan ulay pay dikami onnu anghel un manligwat langit nu mantudtudu kami’t naisabali utdat intudtudu mi kan dikayu. Ot ibagak payyan un nu awad ud manudtudu kan dikayu ut tudtudun naisabali utdin Nabaḻu’n Damaga intudtudu mi un tinuttuwa yu, maigiyaw okyan si inggaingga.
10 Uttuwa inugud ku, bokona sat mangidayawan di tagu kan sakon din in-inapok, nu adi sadit mangidayawan Apudyus. Bokona panggop ku un pas-omon dan tagu ta nu siyadi din panggop ku bokonak okyanon un manselbi kan Jesu Kristu.
Sat Nambalinan Pablo Un Apostoles
11 Susunud, ibagak kan dikayu un bokona kingwan di tagu din Nabaḻu’n Damag un itudtuduk. 12 Bokona inawat ku ut singngadan na mana tagu kan bokon paya awad nangitudtudu kan sakon nu adi si Jesu Kristu din nangipatigammu kan sakon.
13 Dingngoḻ yuwon sidit nu innon dit nantataguk. Napasnokak un manuttuwa utdit pammatin dat Judio. Tigammu yu nu in-inon dit amoda nampapaligat ku utdat tagun Apudyus un manuttuwa kan Jesus ot kingwak dit losana kabooḻak daḻapnu mayam-an dit pammati da. 14 Tinoday ku ud kaaduwan sidat kaddisanaka kailiyak un Judio un mangunud sidadit ipakwan dit pammatin dat Judio. Ta napaspasnokak nu dida, nu maipuun sit mantututtuwa utdit ugalin dat ginapuwan mi.
15 Yoong ulay sidit daan ku payyan naiyabeng piniliyakon kan Apudyus maipagapu’t kaasina ot inayaganak un manselbi kan siya. 16 Ot dumatong man dit timpu un intuding Apudyus un mangipatigammuwana kan Jesus un Anak na kan sakon daḻapnu itudtuduk sidan bokona Judio din Nabaḻu’n Damag maipanggop kan siya, naid ud ummoyak nakaim-imusana tagu. 17 Naid pay ummoyak sin Jerusalem nan-imusan sidadit apostoles un ummuna nu sakon. Ummoyakota dagus ud Arabia asiyak nan-ulin ud Damasco. 18 Asiyaka lawa inummoy Jerusalem sidit lumabas tuḻu’n dagun daḻapnu umoy ku katigtigammu si Pedro ot nakaigawak kan siya si kagwampuḻu’t lima un aḻgaw. 19 Naid nakabagbagaak si uduma apostoles abusa lawa si Santiago un sunud Apu Jesu Kristu.
20 Tigammun Apudyus un tuttuwan losan datuwa ingkanglit ku un bokona mantuliyak.
21 Utdiyon inummoyak sidan boboḻoy ud Siria kan Cilicia. 22 Utdadi un timpu maid payyan nakaila kan sakon sidadit manuttuwa kan Kristu un manggigimung sidin Judea. 23 Sa’l lawa’d tigammu da un maipanggop kan sakon, sadit magmagngoḻ da un ibagbagan dat udum un, “Sadit tagu’n namalpaligat kan ditaku utdit un namadpadasa manam-an sit pammati taku, osaon sinsatun un mangiwalwalagawag sidit Nabaḻu’n Damaga tuttuwaon taku.” 24 Ot indaydayaw da si Apudyus maipagapu kan sakon.